carpan: Mat Ecoco’ Dhuri

carpan, carpan madura, mat toyu, sastra madura, basa madura, bahasa madura


ORENG ganeko paggun rerengen ta’ re-mare. Nyala’agi perreng se malang ban dhurina gaggar saromban. Sela gaggar saromban, jeng-manjeng e tengnga jalan. Sambi agusot sokona se ngalocor dhara, oreng ganeko acareta ja’ sokona se ecoco’ e padduna teggal se bannya’ dhadharra perreng, se ta’ ale’-pale’ sakale. Oreng ganeko acareta kalaban dhai se marongo’ ban makomo’ colo’na.

”Huh, empon, ma’ korang ajar bariya dhuri e padduna jalan garowa. Bula se entara ka Ma’na Tukina burung-burung bariya. Ja’ senga bisa, eja-kaja bula paggun ajalan. Tape bila cara neko, dharana laju ngalembak. Bula dibi’ gariming ngabas dharana,” komo’na acareta dhara se saongguna gun nyapcap.

Pan-barampan tatanggana dhateng. Polana oreng ganeko ekakabar ginjat. Ta’ bisa ajalan ecoco’ dhuri. Dharana ngalembak. Lobangnga raja. Ban careta-careta laen se etambai kalaban palappa-palappa se magarimingan reng-oreng. Saengga bannya’ oreng se dhateng kaangguy nyapot.

Badha se taker matoron so’onanna se aesse aeng. Badha se matoron palasa. Ambu aedder dagangan. Nyepper sakejja’ polana dhalem settong taneyan egaribbunge oreng bannya’. Badha oreng se nyaba’ pekolanna ban dhuwa’ renjingnga.

Badha se nyaba’ peltong ban sadha’na polana takerjat nangale e settong taneyan bannya’ oreng. Bila badha bung-garibbungan pajat makabateran. Nape pole sampe’ para’ possa’a sataneyan.

Maos jugan

Abasanna dhari lowar taneyan pajat sella’ kalaban oreng se apol-kompol. Padha asandhakep. Akaton dha-padha ngosap dhadha. Notop colo’na karana ta’ mangga. ”Dhu, ma’ barinto...”

”Buh empon, pajat berrit e padduna teggal garowa. Dhurina bila nyoco’ ta’ sakera-kera. Sela dhalem, gi’ sake’,” komo’na careta. Bannya’ colo’ se abendherragi dungngingnga.

”Badha nape, gi?” sala settong oreng se aropa’agi tokang edderra juko’ atanya.

”Mat ecoco’ dhuri, laju ginjat, sambi dhalem, ban lobangnga raja. Dharana kose ta’ ekenneng tamba’,” settong oreng acareta. Oreng se ecoco’ dhuri ganeko ngadhudhu. Polana dhuri se potong e dhalem sokona gi’ ta’ ekenneng aju’.

”Dika ajalan baramma, na, ma’ bisa taker potong dhurina?” sala settong tatanggana atanya sambi matoro’ montengnga ka padduna lencak.

”Enggi ajalan biyasa, kose aothala. Aba’ ajalan pon biyasa. Ta’ emodhil-modhil. Gi’ palang. Nape pole ja’ senga taker epethal-pethal.”

”Iya palangnga ba’na pajat. Bila aba’ ajalan biyasa, ta’ kose mosse’, ta’ kose athal-pethal, pas ecapo’ balai, tandhana ba’na pajat palanga. Ca’na gi’ ta’ eaju’ dhurina ya?” oreng se agentang eattassa lencak ganeko gunna akepek.

”Aneko gi’ ngantos susterra, ma’ olle eberri’ obat gallu, ma’ olle ta’ sake’ parana bila eaju’.”

”Mangkana gunna ecoco’ dhuri ne’-kene’ la ta’ bisa’a ajalan. Apana pole sampe’ togel sokona. Bisa keya, keng ginjat. Mangkana oreng reya ta’ usa ga’-masoga’, ga’-magaga’. Pera’ ecoco’ dhuri ne’-kene’, la ne’-marene’,” reng-oreng se pon nyaba’ montengnga molae gella’ agella’ areng-bareng. Badha se gunna aonggu’. Tandhana nyerrep ka panggaliyanna.

”Nape pole se ecoco’ soko. Bila sokona se ecapo’, laju empon, ta’ bisa aguli. Ongguwan neko...”

”Enggi. Lerres.”

E taneyan, reng-oreng pon molae sengset gan sakone’ kalaban adina pangarep mandara lekkas baras. Se aedder juko’ ngangka’ palasa ban eso’on pole, bakal nyepper ka ga-tatangga se buru etemmone. Ca’na, juko’na pon bannya’ se korang ban abit ta’ melle juko’ ka tokang edder ganeko. Di dhalem palasana badha talam. Salaen ajuwal juko’, oreng ganeko ngeba karici’, kepeng, temon, terrong, ban samacemma.

”Aneka’ kobi gallu, ma’ olle ta’ pae’ dhalem parjalanan.”

”Empon, cokop. Bula molae gella’ banne gunna ngedderragi juko’. Tape ngedderragi caca. Pon pan-barampan kale eberri’ kobi mon oreng. Taker sembeng tabu’ bula neko.”

Susterra pon dhateng. Makalowar pakakas kaangguy ngaju’ se cengkalan ganeko. Tape, susterra bak cengkalan keya. Dhuri ganeko gi’ ethek-guthek. Saengga orengnga ngadhudhu lebbi marenges.

Suster ganeko pas maccowe sokona se balagat ban kandel. Sela bariya, dhurina nyelket dhalem sokona se epet-leppet. Marena ebaccowe, esunti’ sakone’ pas eaju’ kalaban lekkas, sampe’ orengnga takerjat kalaban ngekke’ bibir babana.

”Buh... Pendhanan nyengnge’. Banne gun nyengnge’. Huuuuh!!! Aba’ laju maranga’. Senga’, dhuri ganeko badha seherra. Mon rokem se ne’-kene’ ta’ kose matakerjadan kajana aneko. Aneko dhuri carang macem nape, sampe’ mata’latenan. Mon dhaggi’ bisa ajalan, esareya dhurina. Pas etetteya, enyambiyagiya kapak. Laju ta’ eberri’a asapora dhurina. Dhuri ca’na. Tape kose nyeksa cara neko,” marongo’na kalowar kalaban colo’ komo’na.

Maos jugan

”Se nyamana dhuri mon edidda’ enggi nyake’e. Ja’ rengan dhuri ta’ minta didda’. Enggi mon oreng se minta didda’, re-mareyanna daddi nyamanna ka se edidda’, ka se nedda’ enggi pendhanan,” saodda susterra se sakejja’ bakal mole, marena eberri’ bajaran.

”Buh... Empon, aneko nyeksa parana. Bula nyangka pajat badha ba’-saba’na dhalem dhuri ganeko. Aneko badanna bula laju maranga’. Ta’ kajana se biyasana mon ecoco’ carang. Aneko katon pajat esangaja kaangguy bula ma’ olle ta’ bisa ajalan. Ma’ olle ta’ bisa alako. Sela aba’ cara neko, gi’ ta’ ebagiya alako. Sajjana aba’ ta’ epangakana.”

”Ma’ sampe’ taker ta’ bisa ngakan?” Susterra takerjat.

”Mon ta’ alako edhimma olleya se ekabelliya berras jagung?”

”Ca’na bula me’ babajana dhuri ganeka taker mata’ bisa ngakan. Bula pamet palemana. Aneko ngalleya ka laen kennengngan. Ma’ olle padha lekkas baras.”

Samolena susterra, oreng ganeko paggun marongo’. Ngolange cacana. Nyala’agi dhurina se manjeng e tengnga jalan. Atanya dibi’, anape ma’ bisa nyoco’ aba’na. Anape ma’ ta’ nyoco’ oreng laen se ajalan gunna sakarebba sokona. Se kadhang ajalan gunna mapalanga oreng laen.

Dhaina sajan kerso’. Dhuwa’ alessa sajan semma’. Colo’na sajan komo’. Bibirra sajan agermo’.

 

Rejjep, 1437

Posting Komentar

Lebih baru Lebih lama

Formulir Kontak