Majang, Riqatul Fitriyah

sanja', sastra madura, lalampan, basa madura, puisi madura, sumenep, pamekasan, sampang, bangkalan, jawa timur


Majang

 

Lebarra tase’ se eyabas ta’ ngorange niat oreng majang

Toju’ e attas sampan, masepa’ aroko’ bang-kambangan noro’ gulina aros

Nambara’ paneka ta’ manemor pangaterro

Sanajjan la sakala mole ta bi-nyambi panapa

 

Kaula netene e penggir, ngoladi gulina aeng

Dhateng room esto se ampon kalabu, alokae dhadha se la kerreng

Oreng-oreng lebat, ta’ ngestowagi.

 

Anapa dika akalemba’ pole (?) ngarosak leburra omba’

Engetan alajar, agabay tanges nompa

Pekker noro’ majang aleng-lenge lebarra sagara, ngeba loka se nyerrat

 

Ta’ bajra dika nyengla ta’ ale-tole

Maske dhadha eosap barempa kale

Tape serro ta’ bu-ambu nombuwi mardha e ate

 

Mayu’ mole, ngastete!

 

Pamekasan, 2022

Maos jugan

 

Bulan pornama

 

Embu’ toju’ e amper, ngoladi sonara pornama

Enga’ gi’ bakto lamba’ damar ngacernang e per-amper

Agarabas aeng matana aomba’ derras

 

“Lamba’ bila pornama ongga reng-oreng toju’ e taneyan sambi ngenom kobi masepa’ arembak kalakoan se tadha’ engganna”

 

Sanonto, bila lampu tera’ e sabban du-padduna lorong

Ta’ mabali rampa

Acaca saparlona

Sakeccap dhu-keccap enga’ oreng ta’ kenal

 

Se semma’ elang ta’ atale pole sataretanan

Se jau pas acakarba asemma’an ban se satalean dhara

Apa reya se adaddiyagi rosakka ate ?

Seppe tor nyalengse

 

Pamekasan 2022

 

Kembang elop

 

Samangken bulan sabal e maghrib se seppe

Mera bara’ pon gingser agante petteng calemodan

Kaula toju’ e langgar ker-dhikkeran

Nyeppe dhari kaengeran

 

Sabban are sabban malem oreng ter-ater caca

Kabara’ katemor

Apergi baji’ e ate se bucco’

 

Bula adina kopeng e amper bara’

Maddhain sompana oreng se lebat

Ca’-paroca’ ondhur dhateng ta’ kapra

Aba’; kantha kembang elop se odhi’ e tana bacca

 

Madin ban saliha; jung tenggian banta

Ma’ samangken se sossa

Bula ban dika pon biyasa daddi lan-bulanan petna

 “sabelluna are ongga sapanombagan tore jaga ka’”

Ocaen madin sakeccap

“le’ pajjar gi’ ta’ alonggu bula pon ngeding, kalowar nyaropa loka”

 

Aruwa’ are pon ko’-nongko’

Ajam akongko’, ebbun gi’ bacca

Nape keng se daddi sala ?

Marga tola ta’ ale-tole

 

Larangan tokol 2022

Maos jugan

 

*Riqatul Fitriyah, babbar e ponca temor pulau madura e kottha Songennep 27 April 2001, alumni Bustanul Ulum, samangken menangka Mahasiswa IAIN Madura, se kasokan akanca lebhat akun media sosial Riqatulftryh.


Posting Komentar

Lebih baru Lebih lama

Formulir Kontak