Buku Sastra se Ngaolle Tandha Pangesto

 

Lalampan.com. 1444. Dhalem sapolo taon paneka, sastra Madura ampon tello kale narema Tandha Pangesto dhari Yayasan Kebudayaan Rancagé. Hadiah Sastera Rancagé paneka eparengngagi sabban taon, se ka’dhimma taon 2022 ampon maso’ kapeng 34 (dhari 1989, e taon 2023 ka’dhinto ampon aropa’agi se kapeng 35). Monggu sastra ka’dhinto buru badha tello’ buku se narema Hadiah Sastera Rancagé (Tandha Pangesto) hal paneka asabab sastra Madura ta’ nyenna akadiya sastra daerah se laen, akadiya sastra Jaba se ampon ngadha’ jurbuna, tor sastra Bali, otaba Sastra Sunda se ampon nyenna dhari taon ngadha’.


Maos jugan


Sastra Madura buru odhar pole dhari taon 2007, taon 2008 buku Sagara Aeng Mata Ojan ngombar, buku paneka aropa’agi karangan Lukman Hakim Ag, samangken daddi Pimpinan Redaktur Jawa Pos Radar Madura (JPRM). Molae gapaneka sastra “toles” basa Madura molae eanggep, etambai kalaban badhana Majalla Jokotole, se ngombar Balai Bahasa Jaba Temor, ka’dhinto sajan nambai kajembaran monggu sastra toles basa Madura. Jugan e bulan Juni taon 2015, ngombar careta pandha’ (carpan) basa Madura e Jawa Pos Radar Madura, eccaban Ahad, 26 Juni 2015, kalaban bul-ombul “Embi’ Celleng Ji Monentar” karangan M. Toyu Aradana. Molae dhari paneka, carpan tor sanja’ (puisi basa madura) ngombar sabban are Ahad e JP Radar Madura.


Kalaban badhana media paneka (JPRM), taon 2017 ngombar buku careta pandha’ “TORA” se aropa’agi kompolan careta pandha’ kalaban salekor pangarang. Jugan badha buku “Embi’ Celleng Ji Monentar (M. Toyu Aradana), Esarepo Bencong (Zainal Abidin Hanafi), Oreng-oreng Palang (Lukman Hakim Ag), Cengkal Burung (Lukman Hakim Ag), taon 2019 enggi paneka Kerrong ka Omba’ (Mat Toyu). Buku Mat Toyu paneka se ngaolle Tandha Pangesto dhari Yayasan Kebudayaan Rancagé pertama monggu sastra Madura.


E taon 2020, masyarakat Madura lebat pangarang epon sanggup ngerem lema’ buku enggi paneka: Sagara Aeng Mata Ojan ban Tang Bine Majembar Ate (Lukman Hakim Ag, dhuwa’ buku), Lanceng Talpos (N Shalihin Damiri), Bâjing Tana (Zainal Abidin Hanafi), ban Sokana (Mat Toyu). Tandha Pangesto ka’dhinto eparengngagi lebat online asabab pandhemmi (Covid-19) e awal taon, tanggal 31 Januari 2021. Buku se ngaolle tandha pangesto dhari Yayasan Kebudayaan Rancagé enggi paneka “Sagara Aeng Mata Ojan” karangan Lukman Hakim Ag. Buku paneka aropa’agi satengkes sanja’.


Taon 2021 coma ngerem tello’ buku sesuai persyaratan epon, enggi ka’dhinto sabban basa daerah, minimal ngerem tello’ buku dhari tello’ pangarang, manabi dhalem sataon ta’ cokop tello buku, buku kasebbut epapolong (akumulasi) ka taon samarena, akadiya taon 2021 coma dhuwa’ buku, taon 2022 jugan dhuwa’ buku, seanggana ajumla empa’ buku, ka’dhinto buru bisa enilai tor eparengngagi ka dewan juri dhari daerah kasebbut: D. Zawawi Imron aropa’agi Juri monggu sastra Madura. asabab cokop syarat, tello’ buku paneka; Salbut (N Shalihin Damiri), Serrat Artate (Khalil Satta Elman) tor Ngejung (Mat Toyu) bisa langsung eparengngagi ka dewan Juri; D. Zawawi Imron (ekeremmagi dhari Bandung, Pusat Yayasan Kebudayaan Rancagé).


Maos jugan


Tandha Pangesto dhari Yayasan Kebudayaan Rancagé taon 2022 kaangguy buku-buku taon 2021 elaksana’agi e Bandung, tanggal 31 Januari 2022 jugan lebat online, asabab pandhemi (Covid-19) gi’ ta’ lastare, namong settong se ngaolle tandha pangesto se onjang, sebagai perwakilan peserta, Penganugerahan secara simbolik, enggi ka’dhinto monggu sastra Madura kalaban bul-ombul buku “Ngejung” karangan Mat Toyu.


Taon mangken (2022) dhuwa’ buku sastra Madura ngombar enggi paneka: Odhi’ ban Ta-caretana (Ajaz Elmarzy) se aropa’agi sanja’, tor Damar Kambang (AH Hasmidi) se aropa’agi satengkes careta pandha’, tanto korang settong buku sopaja bisa enilai taon mangken, saenggana kodu ngantos settong buku laggi’. Bila ampon desember, panaremaan buku ampon etotop. Manabi badha kereman buku, paggun etarema, namong maso’ penilaian taon 2023.


Ka’dhinto tello’ buku se ampon narema Hadiah Sastera Rancagé


Kerrong ka Omba’, Mat Toyu, 2019, Penerbit Sulur Pustaka


Sagara Aeng Mata Ojan, Lukman Hakim Ag, 2020, Penerbit Sulur Pustaka


Ngejung, Mat Toyu, 2021, Penerbit Sulur Pustaka.

Posting Komentar

Lebih baru Lebih lama

Formulir Kontak