Oreng Madura Pajat Oga

warung madura, sumenep, jawa timur, PDIP


Oca’ ongga paneka banne namong sakadar badha ca’-oca’an se lako otaba seggut adhabuwagi ja’ manabi ka Madura, entar ka Madura neka esebbut kalaban toron, bunten. Oca’ ongga paneka banne lalabananna oca’ TORON kasebbut. Terros napa, enggi maos kantos sobung.

Pan-barempan bilanna enger otaba ramme asabab epon took/barung kelontong Madura (saterros epon esebbut kalaban toko Madura’an) se ca’ epon polana mokka’ pa’ lekor ejjam (24 jam), badha se nyelte’ ja’ mola’a, Saestona adungngeng bab mokka’ pa’ lekor neka banne namong toko Madura’an, namong napa pole, enggi bannya’, ta’ neng sebbuddagi sadaja eka’dhinto, asabab lebbi sakadhabang.

Saestona kan bannya’ oreng atanya, anapa oreng Madura ma’ bannya’ se mangkat alajar, nyabrang tase’, enggi se keng-bengkeng paneka mangkat alajar kaangguy ajaga toko ka Jakarta, Jogja, Bali, Semarang tor en-laen epon. Manabi acareta oreng alajar, kaangguy nyare kasap, manabi para rabu maos sadaja oneng ka Gappora, settong kacamadan se badha e para’ ponca temorra Songennep paneka, aneka oreng ajuwal bakso, ajuwal mei ayam, aneka banne oreng Gadhiya, namong oreng jaba se pon abit dhari taon 2000an. Se ekamaksot badan kaula banne namong masala abit otaba bunten, namong Kawasan kasebbut, neka Kawasan akadiya e Jaba, akadiya e Jakarta se pajat kennengnganna pesse.

Maos jugan

Badha dhabu ja’ obang (pesse) neka abikser, apoter kantos aoleng e Jakarta sampe 90%, daddi Kawasan laen akadiya Jaba Temor, tamaso’ Madura neka gun melo tampessa, melo tampesanna, anapa ma’ gi’ badha oreng “merantau”, napa pole bannya’ kasiyar, ja’ banga seppona oreng Madura neka lakar ahli alajar (nenek moyang kita adalah pelaut), daddi ta’ mangka’ manabi samangken, oreng-oreng Madura padha mangkat alajar sanajjan ta’ kalaban sampan parao otaba kapal.

Napa pole ja’ badha dungngeng ja’ Madura ta’ gadhuwan kekayaan alam akadiya wilayah laen, artena sanajjan badha neka ta’ cokop kaangguy apareng kajembaran minimal daddi kakennyangan monggu dhalem re-saarena, namong mesal epon akadiya wilayah-wilayah se bannya’ batona, se ka’dhimma bato kasebbut, ejuwal eeksplorasi daddi semen, ka’dhinto bakal babaja monggu pertanian, asabab bakal sobung bato se badhi nyerrep, saengga aeng bisa tasempen, tantona manabi ajuwal tana kadipaneka, alam Madura bisa sajan rosak. Bisa sajan ta’ Sejahtera.

Badha pole kadi ka’dhinto, oreng mangkat ka Jaba, Kalimantan, Bali, kantos Sulawesi, paneka abannya’ se sukses, namong manabi entar ka Madura, acora’ rangrang se bisa ngaolle kasuksesan se samporna, enggi badha ollena namong, sakone’, hal paneka kadaddiyan sabab e Madura paneka sakone’ pendatang akadiya pelajar, ta’ akadiya Jakarta, se ka’dhimma salaen badha pelajar se dhateng man-dhimman bangsa, neka bannya’ jugan oreng alako.

Oreng alako e Jakarta, tantona asabbabagi obang apoter, badhana pelajar, misal epon mahasiswa, neka bakal nyembuwi pendapatan monggu daerah kasebbut, akadiya mahasiswa se olle kereman obang dhari oreng seppona, tanto neka bakal nyembu pendapatan, sapaneka jugan e kota-kota se raja se badha e Jaba, Bali tor en-laen epon, bida kalaban Madura, sakone’ pelajar dhari lowar Madura, enggi badha namong neng pondhuk-pondhuk raja.

Pelajar paneka banne namong buto se edha’ara, nase’ melle, katedhungan ambu majar, bisa ekabilang, akemme neka ambu majar. Melana hal paneka se eselle’ sareng Madura. Manabi oreng merantau ka Madura, se ka’dhimma e Madura sobung industri, sakone’ pelajar, enggi hasella oreng alako dhari Madurana dibi’ enggi ekoras, ebagi ka oreng se ajuwal nasi goreng, bakso, mei ayam ban samacemma. Mela dhari paneka, oreng Madura entar ka tana Jaba sopaja ngaolle se pendhanan. Kalaban mele gan sakone’, namong bila abit-abit bakal akempo’, ngaot, ekabelli mobil, ongga ajji, ban ongga ka kellas menengah atas.

Ajaga toko otaba abarungan neka gi’ tamaso’ alako e nagarana dibi’, manabi se laen, neka badha sampe se kodu alako ka nagara-nagara laen, tanto kalaban pangarep tor pangaterro se padha. Enggi pendha gampang manabi coma ajaga toko ka Jakarta, cokop kalaban gadhuwan KTP, ka’dhinto ampon aman secara admistratif, manabi sampe ka lowar negeri, enggi tanto gi’ agabay passport ton en-laen epon.

Maos jugan

Saestona se paleng daddi kapekkeran ka panggaliyan badan kaula, enggi paneka keamanan. Pasera se nanggung? Oreng Madura paneka ta’ andhi’ oreng seppo, opanapa enggi polana ta’ andhi’ Gubernur, ponapa Gubernur se samangken perna nyare ka rakyadda se ajaga toko e Jakarta? E Jogja? Tor en-laenna. Rakyat neka esare namong bila para’ peleyan. Ma’ entara Gubernur se nyapoda, se nyareya, ja’ bupati kana pon ta’ mekkere. Sanajjan lako apangrasa daddi taretan dibi’, settong dhara, namong rakyat neka coma ekabuto bila peleyan, se badha ejauwanna, neka badha se esoro  mole, biyasan mon peleyan e disa pera’, ekabuto sowarana.

Badha e jauna neka mellas, banne namong se towa, napa pole jat se ngodha, guk-magguk tengnga malem, kadibi’an, bine ban ana’ tedhung, mon teppa’ salamet terros, kan badha se palangan, pasera se nyarea dha’ oreng se la-nyala ganeka. Aneka manabi adungngeng babajana. Hal paneka se kodu same-same ekagali. Enggi pajat oneng, manabi KTP na Indonesia, neka pajat lindungi sadaja, tape enggi oneng dibi’, napa polisi langsung abalajar mangkat nyare oreng se la-nyala? Manabi adungngeng nyamanna, enggi…

Posting Komentar

Lebih baru Lebih lama

Formulir Kontak