Paparegan Madura

paramasastra madura


Paparegan Madura Enggi paneka  gunana eangguy nyemmone oreng laen. Badha paparegan se kadaddiyan Dhari dhuwa’ baris, tor jugan empa’ baris. Dhalem paparegan, baris kapeng settong aropa’agi samperan, baris kapeng dhuwa’ aropa’agi esse otaba maksodda.

Ebaba paneka aropa’agi paparegan dhuwa’ baris:

Angga’ calorong bako ampek

Angga’ e Lorong bengkona birsek

Alako tadha’ kodhungnga

Tatemmo padha gudhungnga

Ajamowa ner-menneran

Bila tatemmo nger-sengngeran

Are kemmes dina bagi

Kana’ nanges reya rogi

Banne jukong dhuparao

Banne dhukon dhutao

Bila ngakan kakennyangan

Daddina balang ketengngen

Bisa agendhir ta’ bisa ngeggung

Bisa ajijir ta’ bisa nembung

Bisa ngebbas ta’ bisa nyaba’

Bisa ngabas ta’ bisa ngeba

Bisa agagambang ta’ bisa agendhing

Bisa nyambang ta’ bisa nyandhing

Balara kolare tarebung manyang

Baras mare tedhung nyaman

Bako penang Nangka sakerra’

Soko tanang mata mancella’

Beng-tambeng bako

Se la tambeng pengko

Ca’na jeppang tape neppon

Ca’na gampang tape magippon

Caceng tana caceng olo’

Oreng sala serreng tako’

Cang-ancang sokkor kobi

Pang-dhippang sokkor sogi

Colo’ paka’ ngakan gabus

Toro’ oca’ reya bagus

Dudul bajigga

Bendhung buggigga

Dhing-tabarindhing nale’e pagar

Dhing-ngendhing nyare kabar

Dul – nang – enang

Oreng gunul nae’ penang

Entar manceng olle juko’

Kana’ lancing ja’ aroko’

Gangan tarnya’ juko’ langgung

Mon bangal dha’ enna’ mon tako’ ondur

Gar-agar dhaunna Nangka

Bajeng ajar daddi mengka

Ja’ dha’-ngadha’

Dhaggi’ ekenneng sadha’

Ja’ mon-semmonan perreng keya

Ja’ mon-semmonan oreng keya

Jaja tarona

Ja-ngaja kare terrona

Juko’ kaban juko’ langgung

Mon ban-aban kodu tedhung

Ja’ mon-temmonan rante keya

Ja’ mon-semmonan ngarte keya

Kembang padhi kembang salase

Entar mandhi olle berse

Komak keng ta’ akombi’

Ommat keya keng ta’ andhi’.

 

 Epetthek Dhari Buku Kosa Kata Bahasa Madura, Bastari – Yoesi Ika Fiandari.

 


Posting Komentar

Lebih baru Lebih lama

Formulir Kontak