Langgem Baja e Saladi

sanja', puisi madura, sastra madura, lalampan, Mat Toyu


Sabin

 

masang bin-sabin malle ta’ saban

menangka tandha pangesto kajembaran

 

alengker e tanang kacer dika

mesem bunga sabara ate

 

bila lebar dhaun gunna satanang

lebar jembar banne gun sasagara

 

ta’ nemmo basa

ta’ nemmo oca’

gun bunga, bunga tor bunga

 

padha bunga

padha terro bunga

 

kajembaran se naraktak

etator salanjangnga cator

ponca dhari sadajana ponca

jail-jail ngalepek bacca

ngaleppek dhalem sadaja basa

 

Koddhu’ Alas, Sora 1442


Maos jugan


2020 II

“tin”

 

padhana buja-accem

padha nyerrep buja-accem

sedhha’ parebasan

dhari lemma’na parembagan

se pon nyettong dhalem kasmaran

 

sokma se rang-morang

pon juntrong dhalem settong

abangon mangkorong

akantha gunong na’nong

 

padhana buja-accem

se pon akerrem dhalem polo’ kasmaran

lorga pekkeran, berda karena’an

tombu padha lendha

 

buja alebbu ta’ eoja

accem nyarepsep naremtem

palappa dhalem cobik ahadra

akocek, alos ro’om nyaredhem

 

Labbuwan Jembar, Sora, 1442

 

Langgem Baja

“tin”

 

langgem baja tombu

e tana to-bato sarassa’

aba’na kowat

odhi’ sekken, manjeng

kalaban ramo’ narajang

ka dhalem bato na’nong

gali kalaban ora’

 

dhalem kabadha’an tana kerreng

bato ngalathak tor nemor kara

langgem baja paggun tombu

morka’ mera kembang

nyaredhem, ngonjang sadaja pengaro

 

dhuri ngembang salanjangnga badan

menangka tameng aba’ dhari sadaja keban

keban-keban se agurbisa aba’na

kalaban badhana dhuri se nyaropo’

lebur, adaddiyagi lebburra jajarba’an

 

dhuri atompang kembang

adu’ur kasmaran tompang kajembaran

 

padha ekaemba

padha terro bunga

 

 

Labbuwan Kajembaran, 11 Sora 1442


Maos jugan


 

Ngalecer

 

badha se ngalosot dhalem pekker

leccer nyarepsep aoter nyalorsor

bannya’ ekaterro ta’ bu-ambu adekker

bannya’ ollena ta’ bu-ambu asokkor

 

jail ngalepek sacapcap

tasellem ka dhalem bume

bila pon odhi’ ta’ kellar akecap

aba’ ta’ kellar manjeng ban akemme

 

abalangngaja maodhi’ eber

ajalan dha’ sadhaja somber

ja’ sampe’ asosombar

bila palang ta’ kellar melle salebbar

 

sabban are eber paggun ngalecer

pangaterro se terros aoser

abu’dul dhalem pekker

esonson kalaban dekker

erebbai banne gun kor-palokkorra sokkor

 

ngalecer!

 

 

Labbuwan Jembar, Sora, 1442


Saladi

 

topa’ lolobaran

matopo tabu’ se kepa’ tor agiba kajembaran

 

etaja’ konco’ bungkella

menangka malobar sossa se pon akobeng

dhalem salsalla pekker se pon pernong

 

e Saladi mejet kakabbi

manyettong meset tasbi

nyopre ontong ban ta’ rogi

mon ontong egiba’a lako ajji

 

sango ejapa

ejaga dhari balai

panyokkor bajra kabbi

ka Saladi oreng apandhi

sopaja padha mandi

 

Gunong Saladi, Sora, 1442


Maos jugan

 

Si’iran

 

caretana reng le-melle # abalanja andhi’ pesse

entar ka toko # nyare barang se ekaparlo

badha roko’ tape larang # se atane ta’ ebelli larang

buja pon tadha’ argana # pamarentana pon tadha’ becce’na

 

caretana reng le-melle # larang gallu’ ta’ abali pole

pangara melleya kalobut # sakeng emo’ gi’ barundhut

gaggarra melle obi # sabab pon rang-rang se atamen obi

sabab banne tombuwan masogi # manna sajan ngaroso reng nanagi

 

aroko’ keng mesel dibi’ # ekaroko’ gan sabai’

namen sokon tombu magi’ # mon ta’ rokon mo-temmo pagi’

pa’-empa’a lelema’a # mon ta’ nyapa pas baremma’a

sakanca’an sataretanan # aca’-kanca’an lake’ bine’ pas abisanan

 

aneko gun nan-maenan # tadha’ lako pon bur-leburan

bannya’ sala sapora’agi # enggi mon lebur kapojurragi

odhi’ apolong nyopre ontong # sanajjan gun ngare’ gan sapeltong

bila ta’ ontong neko ta’ pojur # sakabbiyanna rembak bisa gujur

 

caretana reng le-melle # bila palang acaca le-ngalle

ta’ paroca’ ta’ panyale # kan ngoca’ polana nengale

caretana reng le-melle # bannya’ sala ja’ pamaso’ ka ate

sakanca’an saleng songler # bannya’ oreng neko pameler

 

Labbuwan Jembar, Sora 1442

Posting Komentar

Lebih baru Lebih lama

Formulir Kontak