Sanja’na KHALIL SATTA ÈLMAN

puisi madura khalil satta elman, sanja', lalampan.com 

O SAIBA

 

e bibir labang saketheng

bula ngantos dika

kalaban sagunong pangarep

e dhadha.

maske (o)reng towa padha

geggen mergem pangerrat.

 

ban ta’ usah ngombar tanges

mungpong bula gi’ andhi’ ora’

manjeng ngantos dhatengnga dika

sampe’ bila’a bai.

maske jarum jam potong

maske angin aroba kamarong.

 

 

kutub/jogjakarta, 2021

 

JA’ DINA

 

o saiba, salaggi’ mata gi’ bisa napser serro

maddha raga rassa tako’na bula. olle dika tao

baramma kobaterra taresna

nangale kalemba’na izrail e lowar candhila.

 

derres aeng mata ta’ bisa mapecca

galina nespa. akaton ondhem petteng

gun ngangre e bun-embunan,

 

ga-moga ta’ nangaleya

kembang etabur ka tana

baramma’a mon pas teba

ta’ burung bula se gila.

 

o saiba, salaggi’ sergu’na nyaba

pendha dhammang

teggu’-pasekken tanang bula.

rassa’agi kacebba sakojur badan.

olle bula ngarassa’agi keya,

baramma du’a’ bula

nganggi’ odhi’ e ora’na dika.

 

ja’ sakenga  pangeran ngaolleyagi darma

kaangguy ngater se ekataresna:

ka sowarga.

bula tong-settongnga darma se nonton dika

ka taman abathek songay-kembang:

macem barna.

 

kutub/jogjakarta, 2021


Maos jugan

 

ANGEN

 

dhu angen, dhapa’agi

salam kerrong dhari bula

salam dha’ rama tor ebu

jugan dha’ taretan sadaja.

 

poko’ dika ngedhing

baramma monyena najaga

e lencagga pangesto bula

yaktena aeng benneng

se nyangga’ e pepena dhaun

bakal ngalosot ka reba’anna dika

ban apangrasa narema penjung dari Suhadiya

se eerenge tayub angling sapolo.

 

e dhinto,

keteran pon edina’agi monyena

bula mesken dungngengnga ebu

sabellunna nyellem ka alam mempe.

coma ngambuwagi salambar samper

abathek kembang mabar

se tombu-nyenna

e taneyanna taresna

bisa ngagga serrangan kerrong

bakto seyang ban malemma.

 

malem ta’ katon etem

kokkonnang maebir ngamennyor

dhari poncana taneyan

kantos padduna pandeng.

 

nyamana pon kadhung terro

metthegha buwa pangaterro.

maske ko’ong eja-kaja

poko’ seppe gi’ ngerrap e dhadha

caloret tajem e raga.

 

kutub/jogjakarta, 2021


ANAPE BULA MA’ NESER DHA’ DIKA

 

bula ta’ ngataowe,

anape ma’ tapencot onggu

apasal dhari guli, lerek,

mesem, otaba samacemma.

bula gi’ ta’ bisa masteyagi.

 

kalaban dhasar taresna

bula geggen-maddek:

nangkes pana kerrong:

namba’ gumegil tamburuwan.

;nape pole sampe’ magi roba

pornamana ka lalake’_salaen bula,

ka kaca bai ja’ sampe’.

 

kutub/jogjakarta, 2021

 

GARIS TANANG

 

labang atotop: banni polana badha

pan-barampan bulan minta gellu’

tape guste ta’ kasokan kaangguy mokka’

 

barampa sorok pon bula oddi

tape poter balik ta’ aberri’ kaontongan

 

nyamana bagiyanna bula ban dika

ta’ bisa masok ka firdaussa pangeran

lebat saketheng_kalaban settong soko.

 

kutub/jogjakarta, 2021


Maos jugan

 

SELLO’ SOCA MERA

 

e penggir songay.

se ekaangen banni sello’ asoca mera

tape baramma sowara

bisa morak dhadha

gali bato etem.

ban baramma pandeng

aropa caloret sakera

ma’a’ esto e jenning mata.

 

maske e aher careta

bula karem e banya’na fitna:

nyangka dika maranca’ rassa

kalaban cetha’ agandhu’ panas naraka.

 

kutub/jogjakarta, 2021

 

BADHA SEYANG, BADHA MALEM

 

e babana ata’, aeng mata etotta’

tape ate nola’ acerreng

maske bengko atabing perreng

 

kaangguy nyambung nyaba

nganam teker pandhan

naleka pello kerreng e badan

salaen mekol landhu’ ka teggal

malebbur tana kajal.

 

malem:

samar-samar monye gendhing

nyosop ka mekkar kopeng

suhadiyana ngejung

kaodhi’an sabala

se ngakan ajuko’ cabbi ban buja.

 

seyang:

saamponna are moncar

dhari gagangnga pacar

‘tang-bintang se eto’or dhalem mempe

compet ka mekkarra du’a’ pote

adina lampat aharkat berkat.

 

kutub/jogjakarta, 2021

 

 

 

*sanja’-sanja’ ka’dhinto menangka refleksi dhari pan-barampan lagu madura se ekatembang S. Pandi, Ira Framesti, ban sakanca’an se kalonta taon 90-an. Ban sadaja judhul sanja’ ka’dhinto metthek dari lagu-lagu kasebbut.

 

 

*Khalil Satta Èlman, alumni MTs-MA Nasy’atul Muta’allimin Gappora. Anggautana Komunitas Semenjak. Samangken ajar noles e Lesehan Sastra Kutub Yogyakarta sareng daddi santre e PPM. Hasyim Asy’ari Yogyakarta.

Posting Komentar

Lebih baru Lebih lama

Formulir Kontak