caRpan: Jalan Rosak

carpan Jalan Rosak, Carpan, Carpan Mat Toyu, Carpan Madura, sastra madura, basa madura, bahasa madura.

SATEYA bannya’ somor kerreng, songay  bariya keya. Sara aeng. Bila tadha’ aeng badan pas kerreng. Ja’ reng mon ta’ ngenom aba’ pas agerra’an.” Oca’na Latip mokka’ pamator monggu kanca kenthella se andhi’ nyama Fayat Mohammad tor kasambat Mo.

“Areya sengko’ la nyare san-kassanagi, gi’ paggun ta’ nemmo. Maske badha aeng pas bannya’ cellodda.” Fayat Mohammad se ekasambat Mo ganeko nyaot, sambi ta’ loppa molor roko’na sopaja sajan serret. Malle nyaman eteggu’ bila esergu’. Tantona bila ekaroko’.

“Ba’na entar ka Songay Dhuko rowa ya?”

“…” Mo gun aonggu’. Nyergu’ roko’na sajan dhalem. Acora’ pendha berra’.

“Iya, sateya aeng edhissa’ laju cellot malolo, pas asella mennya’ rowa pole. Sambi enger.” Dhari mowana, Latip esakasambat Tip gane, acora’ ban caremmet ka enger-enger, se abariksek sabban are.

“Enger ban monyena singgut. Trak, pas ba’-aba’an ta’ eajak alako kanan.” Mo nembuwi kalaban colo’na se komo’.

“Iya tolos birsek se badha pera’.”

“Mon senga ba’-aba’an nga’ teya ban hedha reh bisa alako kanan. Kan pendha pola gampang nyare aeng.” Ca’en se Mo sambi adhais-dhais.

“Pola ba’-aba’an korang jau nyare aeng. Ka nagara mena mesalla.” Ca’en Tip sambi kak-ngakak. Sanajjjan Mo ta’ ngarte sakale ka ngakagga.

“Malle bisa anyanye ya, samena-mena iii’, ii’ padhana Pildun dhuwibu…”

“Ya sameallah huliman hamida.” Ngakak abareng pas!

“Areya dhamma kare nyarea aeng, malle lekkas abajang?”

“Apa nyare ka Aeng panas?” Latip nyobbul pamanggi marena ngello’e roko’ Cap Ajam Kate.

“Bulla’! kole’ epakolbasa yaaa. Padhana se ekella pas!” Mo nyaot sambi mowang okossa roko’na.

“Enja’ area ta’ ameler, pola gi’ badha karena aeng e Labbuwan Aeng Panas. Edhinna’ aeng la bannya’ se tadha’. E somor ban songay la bannya’ se kerreng. Pas sajan jalan sara. Rosak kabbi molae elebadi trak se mowa’ tana rowa. Abala ka bupatina la mare. Mon edingngagi lekka’ raa.”

Maos jugan

“Iya jat ta’ andhi’ kopeng!”

“Mara abas ra. Gunung se saraja jarowa, pas kare sabuter.” Tanannga apoter. Agaleppa’. Nerrangngagi.

“Iya lebbi sagellu’an. Jannangen ro kene’. Garincang la-ngalae. Ya tape epabaremma’a pole, jarengan bannya’ oreng se alako edhissa’.”

“Nyaman se alako.  Se ta’ alako ngaronyam.”

“Ba’na mon epamelowe alako ngangko’ tanana, mesalla, saare petto’ lema’ masa’ situ ta’ endha’a?” Oca’na Latip sambi alerek.

“Laon gallu epekkera. Acora’ man-nyaman sakone’. Paleng gun sake’ tengnga.” Sawodda Mo sambi agur-gur cethagga.

Ta’ jau dhari kennenngan adha-kandha se kadhuwa, ekaeding monyena trak lebat, ondhur dhateng, monyena singgut se aserngut, ro-serroan. Gunung Moncol ganeko pon kare saparo, bannya’ kajuan nonggilang, bannya’ mano’-mano’ nyengla, badha keya se perak, sabab tana ganeko sakejja’ laggi’ bakal bisa etamenne, namong badha se ngoca’, pan-saponapan somber aeng elang saenggana songay ban somor ta’ aesse. E nem bara’ se buru lebat neko, aeng alowa ka yan-taneyan. Bannya’ oreng se takerjat polana aeng ngambang. Aeng ganeko buru sanonto maseal oreng-oreng kampong Gunung Moncol.

“Oreng dhinto sanonto pon ta’ asalameddan. Cara neko pas balakana. Pojur gi’ tadha’ oreng se eanyo’.” Epangadha’i Latip mokka’ pangajian e barungnga Bu’ Safinah se ajual rojak sabban asar maba. Bu’ Safinah ganeko biasa eolok Bun Pipi.

“Enggi gi’ epapojur. Tape bila ro badha se eanyo’ keng nyandhet ka ramo’. Janoa elang. Sanonto anape tanggi, ma’ laju balai ta’ bu-ambu.” Sawodda Bun Pipi.

“Gi pon dhapa’ ka jamanna. Manossa loppa ka asalla. Ngala’ sakarebba. Odhi’ ta’ ngala’ saparlona.” Kalaban kenthel pangoca’. Neggesse oca’na Bun Pipi se akaton celo’ bak pekker.

Maos jugan

“Buhhh empon. Mon cara dhulumanna, kaju e bun bara’na jannanngen garo, laju nunggilang-nunggilang ecapo’ angen, kadhari empon, seal. Edhinto kajuan malolo. Bula rekong tako’ ta’ neng buru. Tanto padha terro salamet.” Sambi ngocek oto’ ban buja-cabbi se ekagabaya rojagga pessennana Latip, Bun Pipi nyaot. Pojur jailla ta’ ngalepek.

“Sakejja’ laggi’ bume atang kabbi pas. Bila ekaro’, banne gun salandhu’ dhulandhu’. Satrak. Dhutrak! Pas baremma se ta’ ancora bumena. Ojan paggun dhateng bila baktona. Mon tadha’ se nadhai, tadha’ se nyegga gilina aeng. Baremma pas. Ya aeng bang-kambangan. Banjir ekowa, la jat tadha’ ka’-bungka’an. Gunong ban laen samacemma. aeng tase’ ya lowa keya.” Fayat “Mo” se buru napa’ aberri’ lema kelan. Montengnga epatoju’ ka paddu. Balikadda epanyandhar.

“Pa’-dhapa’na napa’ nyalbak ba’en, Mo.”

“Jat manossana asare pate dibi’.” Sambi akower-kower nyare kangkong, ban aremmes karopok, Bun Pipi nyaot sakone’.

“Iya sateya gi’ bannya’ tana. Jurang gi’ bannya’ se ta’ topo. Tape ya kare ngantos sakejja’ laggi’.”

“Bila ro, tragga para’ agulinga. Tape ya paggun salamet, ma’ bisa onggu.”

“Garowa sapa se ajual gunongnga, ma’ bangal ro!”

“Enggi se andhi’, mon ta’ andhi’, bangala.” Sambi marongo’, Mo nyaot sageddherra bibirra.

“Enggi bula ban dika gun bisa ango’-ngo’an, nape pole sajan ta’ ebagi alako, ma’-nyemma’ egiggiri. Buhh palang onggu mon reng cara bula. Masa’ gun alandhu’ buto ijaza gi?” kalaban ales kerso’, Tip males. To’odda salaja pon epatoron salaja paggun nonggul.

“Ambu na, aneko pon jamanna. Banne landhu’ pole mon sanonto. Landhu’ dika baja nape se olleya, jareng badha se alekkasan epangaot.” Mo ngakak.

“Enggi dina pojur.”

“Pojur, bila Acampo pas lejjur!”

“Hemss,, bila pon tadha’ kopi ban roko’na nyalalat pas. Entar ka daging-daging baras.”

“Aneko malem pon gi?”

“Bula jubikan keya. dika ta’ ngabas are gi?”

“Aeng sara. Bula neko li-balian bariya, ta’ nemmo judhu ban aeng. Huh empon neko.”

“Rekong se abajanga mon tadha’ aengnga.”

“Mole bila dika se abajang, ma’ buru sanonto dika kaso nyare aeng polana abajanga?” bannya’ oreng ngakak.

“Odhi’ neka kodhu pajarna’. Banne gun sakadhar bila parlo, abali ka pangeran. Polana sara aeng abajangan, enten. Banne nga’ ganeko.”

“Mole bila dika nyaman lo’-colo’anna?” bannya’ oreng ngakak. Sambi ko’-roko’an maelang sossana nyare aeng.

“arowa se alako edhissa’ oreng dhimma?” atanya oreng se paddu, roko’na sara eodhi’i. ekebbat angen.

“Bula jubikan keya gi?” ngakak

“Maddhana ja’ kameler malolo. Aneko padha sara aeng. Bula gigi pon ngolngol.”

“Napa ekaela mpean man?”

“Baaa enggi neko bula pon toa, ja’ kameler malolo. Bisa agaja’, keng gi bula pon towa.” Ngekek.

“Enggi oneng ja’ pon toa, aneka ekanja sobung se oneng oreng kamma’an se alako. Paleng epadhateng dhari nagara Mena. Mena’jinggo.” Hahaha. Bannya’ oreng ngakak.

“Enggi mon katoronanna Mena’jinggo enggi tes-pantes sakone’ se abay-gabaya, sanajjan karosagan.”

“Enten ta’ arorosak!”

“Enten ta’ arorosak, keng bannya’ se rosak.”

 

 

20 Reyaja 1442

*Carpan Paneka ngombar e JP Radar Madura 29 Agustus 2021

*Mat Toyu. Noles buku Sokana, Kerrong ka Omba’, ban Embji’ Celleng Ji Monentar. Badha e Palalangan Karduluk

Posting Komentar

Lebih baru Lebih lama

Formulir Kontak