Ola' Lenteng Dhalem Polo'

sanja', sastra madura, lalampan, Mat Toyu, balai bahasa madura, sumenep, the soul of madura, jawa timur, sampang the soul of madura, pamekasan, gerbang salam bershalawat, bangkalan


Tora[1]

 

nyaba’ tora, nyaba’ bin-sabin

nyopre padha bunga

 

kembang malathe

nyarepsep ka dhalem ate

sabban are menangka pangastete

nyopre padha sae

 

bin-sabin e saba’

menangka tandha ta’ olle kala’

asabab sadajana padha asajja ngaandhi’

 

Labbuwan Jembar, Sora, 1442


Maos jugan


Mellok


damar kambang ngambang e sagara

mellok nyonare lengkep ona’ ate

 

mellok tengnga sagara

angen se ngalesser

nojju ka daradan, epayothok se moleya

nojju arongan, epanaja’ kajembaran

 

mellek kadibi’an

e babana bintang ngamennyar

nanggala, karteka ban mesemma dika

nyonar dhalem kabunga’an

 

damar kambang ngambang e sagara

dhalem pagan-pagan se pon karepos perrengnga

 

mellok-mellek kadibi’an

ta’ mate sanajjan angen agules

amba’ pate

 

Labbuwan Jembar, Sora, 1442


Polo’

 

tana eangko’, sapedha esothok sambi ko’-tapelko’

kadhang tasono’ ka jurang ona’, sakeng terrona se melleya juko’

 

tana’ emet-romet eko’-pelko’

sopaja lemmes, eposol akantha kelmo’

eobbar kalaban panas se rangngo’

tape ta’ olle ngo’-marongo’, nape pole sampe’ ngoso’

 

polo’ pon acolo’

bakal mamassa’ pakanna colo’

se bakal alonca’ ka tabu’

ejujju kalaban juko’

 

akella topa’

matopo tabu’ kepa’

marampa’ malle sajan jarna’

erebbai jajan genna’

 

Labbuwan Jembar, Sora, 1442

 

Jedding

 

sikat ban odol dul-maddul

sikat nyorngat tadha’ gigina

odol mo’dul ngomo’ e konco’na

lenthad satengnga ngolpa

 

plastik baddhana sampona nunggilan olo dhaja

sabun ros-koros kare pes-tepes

abarna pote olay

 

pangae’na kalambi metthad mergang

magantong sarong, salebbar, lebbar ban saessena

atong-rontong sabarundhut

 

jedding; nyello’ aeng gan sabagung

ekapandi baja laggu

 

paccarren ngalembak dhari jedding raja

jedding kene’ santa’ keya gilina

polana tandon aengnga alebaran

bila apandi ta’ asalebbaran

 

jedding kene’ otaba raja

raja kene’ padha arga

 

Koddhu’ Alas, Sora, 1442


Maos jugan


Ola’ Lenteng

 

kene’, ata’-letta’ dhalem aeng se tadha’ pajagana

aloloja daddi rengnge’, se ngabber se seddi’na kopeng

 

ola’ ata’-letta’, ta’ nyaman bu-ambu

galiya’ mon toju’ sepa’

mon neng-enneng ro!

aiii…

 

kodda’!

 

padhana se aca’-lonca’, aca-keca ta’ akenca

nape pole badha gambhangan, maske tadha’ gendhingan

 

agoyang

agoyang

agoyang

 

ola’ lenteng aneng-peneng dhalem aeng

nyare pakan dibi’, agambi’, akebbi’, agi’gigi’

 

agoyang

ta’ atolang

 

agoyang

abangkang

 

agoyang

aorjek, ta’ aombak

aeng mata nyapcap

 

agoyang, aletta’, ngoncelat

acelat

 

ola’ lenteng anyaba dhalem aeng

abegga sabellun berda kalaban dhara

 

ola’ lenteng apeneng ta’ pettengngen


Koddhu’ Alas, Sora, 1442[1] Ngenjam judul buku “Tora” se aropa’agi bul-ombul buku Satengkes Careta Pandha’, se eterbittagi sareng JPRM (2017)

Posting Komentar

Lebih baru Lebih lama

Formulir Kontak