Bakto Hakim Maso' Penjara

 Bakto Hakim Maso' Penjara

Lalampan. 1444. Drama Korea (selatan) se biyasa esambat drakor se ajudul Blind, se artena enggi paneka buta, aleyas ta’ nengale. Aropa’agi drama korea (selatan) se naskana ekarang sareng salerana se molja Kwon Ki-kyung, kalaban sutradara se pon cokop kalonta enggi paneka Shin Yong-hwi. Dhalem drama paneka. emolae dhari Hakim Ryu aberri’ izin kaangguy mabadha sidang pengadilan. Badha pan-sanapan juri se epadhateng kaangguy nyakse’e jalanna Pengadilan, saamponna merengngagi dhari sakse se aropa’agi ale’na Hakim, juri mastheyagi ja’ terdakwa sala. Hakim apareng potosan. Ja’ terdakwa pajat sala. Mate’e oreng. Sanajjan terdakwa ta’ narema ban ngoca’, sadaja oreng se badha dhalem pangadilan kasebbut bakal mate. Terdakwa eanggap sala polana mate’e reng bine’ se buru aomor 20 tawon. Tor epate’e bakto katerbi’anna (ulang tahunna).

Metorot Terdakwa kan epate’e polana eppa’na ta’ majar pesse pettong ebu (mata uang korsel). Terdakwa esaba’ ka penjara. Juri-juri se epele lebat lotre ganeka, lastarena dhari pangadilan gi’ lan-jalanan. Ngakan abareng. Kennalan. Badha produser pemberitaan, mantan sopir, sopir taksi, pekerja sosial, dhukon (tukang tebbak), ngakan e barung (rumah makan jepang). Ale’na Hakim Ryu, se aropa’agi polisi, e bagiyan criminal, daddi detektif. Kalakowanna nyare fakta-fakta anapa terdakwa ma’ mate’e oreng. Tor dhalem korban (oreng se epate’e) ma’ egaris pepena. Dhukalaja. Loros dhari bibirra.

Maos jugan

Ana’ babine’ settong kabbiyanna epate’e, tanto dharana mama’, eppa’ ongga. Oreng se mate’e ana’na kodu mate keya, sanajjan terdakwa  pon eokom saomor odhi’. Nape pole epate’e bakto katerbi’anna se aomor dhu polo tawon. Se pon dibasa tor bakal maso’ kuliyah, ganja tor bakal ngadhebbi kaodhi’an dibasa, molae dhari kerrong, taresna ban nyapcabba aeng mata, namong e malem katerbi’aan, se dhimma reng seppo bine’ pon nyadhiyai jajan, kue katerbi’an (ulang tahun) asabab na’ poto bine’na pon adinggal, epate’e oreng daddina gilana. Sabban are reng seppo bine’na lako makalowar kue se badha lilinna. Ngajak lakena sopaja nyander ban anyanye ulang tahun.

Sala settong juri, pekerja sosial daddi sandrana terdakwa, asabab terdakwa bisa buru dhari bis se bakal ngaterragi ka penjara, tape pekerja sosial kasebbut ta’ epate’e, polisis dhateng gi’ laggu kaangguy masalamet pekerja sosial. Detektif alonca’ ka attas ata’ sopaja bisa nolong pekerja sosial se babine’ kasebbut. Ban ternyata e malem kasebbut badha oreng se epate’e pole. tape oreng se daddi terdakwa badha e kosanna pekerja sosial baremma caretana. Detektif ecapo’ coco bagiyan roso’na. kabadha’an sajan rengsa. Asabab badha pole oreng mate. Se epate’e babine’ pole. ana’na kepala polisi kota. Ana’na polisi. Ana’na kepala sambi. Banne’ gun oreng biyasa. Detektif se aropa’agi ale’na Hakim Ryu pon daddi tersangka. Aba’na kodu ngetek.

Detektif kasebbut esare. Banne gun esare polisi, namong jugan esare eppa’na oreng bine’ se epate’e se omorra dhupolo tawon. Kepala polisi (lalake’) atemmo ban Baek MK, eppa’na reng bine’ se epate’e teppa’na malem katerbi’anna. Babine’ se epate’e pertama. Se mate’e aropa’agi oreng nomer 13. Sengko’ tawo. Oca’na kepala polisi. Mela dhari paneka. Baek MK nyare Detektif pas etangkep ekeba ka Pusat Kesejahteraan Harapan.

Drama mate’e oreng se agilir (pembunuhan berantai) ce’ bannya’na dhalem drama korea, kalaban teknik careta se pajat mirip parana. Tadha’ bidana. Emolae dhari teror mental. Dhalem “Blind” paneka pajat badha lema’ na’-kana’ se buru se esare oreng se raja. Na’-kana’ kasebbut nyebbut Pate’ Gila. E malem kasebbut se kalema buru. Namong tapalosok ka jebbak. Badha se loka sokona. Badha se ecapo’ tamper ban laen samacemma. Bakto gadhiya na’-kana’ se odhi’ e Pusat Kesejahteraan Harapan lakar ngadhebbi kaodhi’an se rengsa. Eseksa. Esoro aberse’e WC ban alako sabban are. Se mate. Mayyidda ekarebba ka kampus, sopaja daddi bahan bedah. Esettong malem, se kalema epega’ polana buru. Bakto ekenneng. Badha reng bine’ (dhukon) se nengale. Na’-kana’ se kalema pon wak-kowagan menta tolong. Soro salameddagi. Namong ta’ eeddhebbi.

Mela dhari paneka, Hakim Ryu tamaso’ ana’ dhari se kalema se ekabareng oreng bine’, eadopsi PNS, sopaja odhi’ ale’na se daddi polisi. Hakim Ryu Sukses daddi hakim panutan, penuh prinsip atas hukum ban dhang-ondhang. Ban kabudhi-kabudhi (episode) oreng towana Hakim Ryu aropa’agi oreng se magi dha’aran, tokang pessenna dha’aran, lakena aropa’agi hakim. Baek MK aropa’agi pimpinan e Pusat Kesejahteraan Harapan, sapanaeka jugan sareng kepala polisi se ana’na epate’e. Pekerja Sosial pajat ta’ terlibat langsung. Namong reng seppo bine’na aropa’agi perawat se eperkosa sareng Baek MK, saenggana lahir babine’ se daddi pekerja sosial kasebbut.

Maos jugan

Hakim Ryu sabendherra coma terro matao ka oreng ja’ badha Pusat Kesejahteraan Harapan, sanajjan pon etotop, se ka’dhimma, na’-kana’ se badha dhalem tempat kasebbut odhi’ nyangsara, odhi’ gun kalaban nase’, tadha’ juko’na, mellassagi ban nyangsara. Hakim Ryu se arencana mate’e oreng-oreng se pajat tanoro’ e Pusat Kesejahteraan Harapan, tamaso’ produses berita, se jugan epate’e. pak kepala polisi etangkep. Ibu Hakim Ryu ban Detektif se daddi Menteri Kesehatan ban Kesejahteraan etangkep, sapaneka jugan ban lakena.

Pekerja sosial ban  para korban dhari Pusat Kesejahteraan Harapan (PKH) mabadha pameran, sopaja oreng-oreng se perna odhi’ e PKH bisa asowara ja’ sabban badha kejahatan se pajat nyake’e na’-kana’. Pekerja sosial entar ka Hakim Ryu se badha e penjara. Masthena ta’ kodu mate’e oreng. Oca’na. baremma bai. Mate’e oreng-oreng se ta’ sala. Paggun ta’ teppa’. Oca’na. tadha’ cara pole. kaangguy abala ja’ kaodhi’an sengko’ ban ca-kanca nyangsara ban odhi’ dhalem seksa. Oca’na Hakim Ryu.

Posting Komentar

Lebih baru Lebih lama

Formulir Kontak