Tolos Onggu Tellasan


Lalampan.com. 1444. Paggun noro’ lalampan. Tellasan e taon 1444 enggi paneka teppa’ are Satto, Settong Sabal 1444. Saamponna pamarenta lebat Kementerian agama apareng kabar ja’ bulan (hilal) neka sobung aleyas ta’ etangale e bakto tanggal sangalekor.

Oreng Madura seggudan apareng tambul otaba dha’aran bila pon amoy-tamoy baktona tellasan. Juko’ kasta se paleng tenggi enggi paneka dagingnga sape, manabi coma juko’ tase’, aneka pendha gampang ollena, namong manabi ngangka’e tamoy kalaban dha’aran tor apareng (juko’) dhari daging sape, ka’dhinto anandha’agi paneka oreng kellar. Namong ka’dhinto dhimen, bakto sape lakar larang tor sara pesse, saenggana rangrang oreng se bisa melle dagingnga sape sopaja bisa ekajuko’, ekakan kalamban nase’.

Maos jugan

Mela dhari paneka, sabagiyan masyarakat Sumenep (madura) paneka badha patongan sape. Patongan sape paneka, badha settong sape se ebelli kalaban patongan, banne namong oreng settong, bisa saeket oreng kalaban nyaba’ obang saratos ebuwan ban-sabban oreng. Saratos kale saeket ka’dhinto same kalaban lema juta. Saenggana sape kasebbut bila pon esambelli ka’dhinto ebagi ka saeket oreng (saeket tompo’), enggi bisa bai dagingnga olle sakelo, tolangnga, jugan babat (perro’ tor tempadda kotoranna).

Badha se nyebbut kalaban patongan, badha se nyebbut kalaban kompolan. Kompolan juko’, ka’dhinto ampon kapra. Badha se langsung patongan, artena bila pon para’ tellasan, obang epakompol esettong oreng, seeanggep ekapacarjai. Kadhang kalaban patongan obang saratos ebu, saenggana manabi bannya’ se matong (se noro’) bakal bannya’ jugan ollena pesse, se bakal raja jugan ollena sape. Badha kancana sakone’, akadiya coma pa’ polo oreng, namong obangnga lebbi raja, bisa dhuwa’ saeket (40x250.000=10.000.000). enggi badha jugan se lebbi raja dhari ka’dhinto.

Se dhalem bentuk kompolan, oreng se noro’, neka akompol sabban malem rebbu (mesal epon), tor jugan se nangga’ giliran, malem pertama e romana A, agante ka romana B, sampe’ para’ tellasan tor makompol obang. Sabban malem rebbu kasebbut, obang ta’ masthe cabburanna, se penting pon bila baktona ekabelliya sape, ampon majar padha, akadiya 250, otaba 100, otaba 350.

Biyasa epon esambelli tanggal sanga lekor Ramadan (powasaan), aponapa ma’ esambelli tanggal saneka, sabab (kadhang) kalagguwanna pon tellasan. Enggi manabi ta’ tellasan, enggi tanggal 30na gi’ apowasa. Akadiya se samangken. Sape ampon esambelli tanggal sanga lekor powasaan. Ame’ pola tellasan abareng, asabab badha apowasa badha se ngadha’ tor se modhi. Rata-rata apowasa se ngadha’ neka pas 30 are, namong manabi se modhi, kadhang enggi coma apowasan sanga lekor are. Namong sadajana esebbut sabulan.

Maos jugan

Bila pon esambelli sapena, tantona ampon tolos onggu tellasan. Ta’ kera epanyorot ka bulan Takepe’ napa pole epanyorot ka bulan Sora. E sorop are sabellun tellasan jugan, bannya’ oreng se ngaterragi zakat. Eparengngagi monggu oreng se bisa narema zakat petra, bannya’ jugan oreng se ater-ater. Badha se entar arebba ka bala tanggana, badha se arebba ka masjid, badha se ter-ater ka mattowana, tor laen samacemma. otamana ater juko’ sape se pon sanat edha’ar. Kowa koneng otaba kowa cokelat ngamera.

Ba’-rebba’an neka emolae dhari mamalemman salekor tor jugan malem petto lekor. Saenggana oreng ngoca’ mamalemman. Oreng-oreng padha arebba. Ater-ater!!! Se andhi’ bakal, enggi ekone’e bakalla. Epangenep. Tellasan onggu. Tolos. Ta’ kera burung. Napa pole sapena pon esambelli.

Ngatore poji sokkor ampon dhapa’ ka tellasan Ramelan, samoga dhapa’ ka tellasan pole e taon dhateng. Samoga padha esapora dusana tor ngaolle kaberkadan dhari badhana Ramadan (powasa) se ampon kalebat!!!

3 Komentar

Lebih baru Lebih lama

Formulir Kontak