Mosem Arta’, Gatel keng Manes

Kacang hijau sastra Madura, carpan Madura, Bahasa madura


Sanajjan samangken paneka manabi malem ojan redhu tor gulaggu arena tera’ tar-kataran, reng tane se ngagunge tatamenan arta’ bannya’ se meos dha’ teggal niat molonga arta’. Bungka se robbu, bua se ateng-renteng ta’ abit pole badhi e polong. Arta’ epon se toa badha se abarna coklat, celleng tor badha jugan se gi’ ngabiru ekapelo epolong. Dhang-kadhang reng tane adanga ka langngi’ ngarep  badha rendheng sopaja ta’ pate kapanasan ebaja molong arta’. Badha se ngantang molong dari lastarena sobhu, badha se marena pajjar, badha se ngantang dung indung are badha juggan se ngala’ rop sorop are sopaja ta’ pate kapanasan.

Pakakassa reng molong arta’ paneka acemmacem agumantong rengorenga. Se molong arata’ lem malem badha se ngeba senter a sapatu bidhong sopaja sokona ta’ taparsong otaba tacok-cok. Se molong seang badha se gun asandhalan tor badha jugan se ta’ ngangguy panapa sokona. Ta’ loppa jugan baddha ember se genna’ sareng teng teng gabay baddhana arta’ se epolong e bakto nyerang ka tengnga teggal. Manabi ampon possa’ arta’ e baddha ember se e teng-teng , rengoreng se molong arta’ ga paneka menggir gabay notta’ buana arta’ ka baddha se lebbi raja. Baddha epon acem-macem, badha se aropa kaddu’, badha se aropa karong, badha jugan se nganggui ball gabay baddhana arta’ gapaneka.

Maos Jugan

Tong settong arta’ epolong dhari bungkana epamaso’ ka ember, epapolong gan sakone’ dhari bungka se sodhek tor se robbu. epele ngastete ekala’ wa towana sopaja se ngodha neng tombu sajan raja.

Kalakowan molong arta’ paneka banne parkara gampang. Salaenna meang, molong arta’ neka kodu sabbar mele tor ngepet tong-settonga bungka gabay mele arta’ se toa se pon siap gabay epolong.

Salasatarena arta’ takompol bannya’, saterrossa arta’ badhi eangko’ egiba paleman. Sa dhapa’na arta’, saterros epon arta’ gapaneka badhi ejemmor e panassa are. Manabi arena terang tor tera’ tar-kataran insyaallah dhalem saare arta’ paneka ampon kerreng. Tandhana arta’ ampon kerreng enggi paneka manabi eginja badhi ngkaratap, tapesa kole’ sareng bigina.

Manabi ampon kerreng sadaja, arta’ gapaneka badhi epesa kole’ sareng bigi epon. Badha se mesa ngangguy messin badha se gi’ angguy cara tradisional epoppo otaba ebukbuk. Se ngangguy mesin kare mamaso’, saterros epon kare mele bigi arta’ se ampon tapesa antara kole’ sareng bigi epon. Se ngangguy cara tradisioanal biasana arta’ se kerreng epapolong, kadhang ebaddhai karong kadhang badha jugan se e ampar e attassa terpal. Saterros epon arta’ se kerreng gella’ badhi epoppo, epenthong otaba ebukbuk ngangguy kaju sopaja bigi se badha e dhalem kole’ kaluar. Saterros  epon badhi eabur (mesa antara kole’ sareng bigi kalaban amanfaat’agi angin se lebat). Ngabur neka banne gun sakalian, nangeng elang-ulang kantos bigi sareng kole’ epon berse tapesa.

Maos jugan

Saamponna arta’ berse saterros epon enggi paneka ca’epon se andhi’ arta’ ja’ epakadiya ponapa. Badha se esempen, badha se emassa’ gabay kolek otab kaldhu tor badha jugan se ajuwal sadaja ollena arta’ gella’ dha’ reng-oreng se nangga’ arta’ sopaja olle obang.

Arta’ paneka pajat meang buluna tape hasel epon manis.


*Nurfakhmi Firdaus

Posting Komentar

Lebih baru Lebih lama

Formulir Kontak