Baliker Pote, Mat Toyu

sanja', sastra madura, puisi madura, Mat Toyu


Baliker Pote

 

ngaleke edi’-seddi’na bato celleng

alos ta’ aca’-ranca’ cocco’

 

ngalarkar e jalan

se bakal ngater dha’ gabay

kalaban ponar ban oter

 

baliker pote

ta’ ekebbat angen

ta’ katebbas ngen-ngangen dhalem karettek to-bato

 

sepa’ toju’

kalaban songkem dha’ sonar are

se ta’ kasajja panassa

 

aeng ngaremmes

baliker pote kajana lejjara

 

 

Yogyakarta 1432


Maos jugan

 

Selbadda Tolang

 

tolang e pinggir dhadha salaja elang

gaggar dhalem parjalanan

“jareya daddi pameggan tampar taresna”

oca’na settong oreng se obanna meltas-meltas

 

esareya dha’emma kerana

malle jalan reya ta’ ginjat

karana tongket banni gun nyangga

tape se nuduwana cangkana jalan

 

sampe’ dha’ alas-alas raja ajaja

ajajarbaba’agi pangesto dha’ tolang selbad

esareya kantos patedungan

padaddiya pakona ca’-ranca’ dhalem sampan

 

 

Songennep 10 takepe’ 1432

Epetthek dhari Jawa Pos Radar Madura eccaban Ahad, 23 April 2016

 

Canggana Dhadha

 

gujur dhadha, tadha’ kellar daddi cangga

sanajjan cangganan bala; taleyan bacca

 

 

bila dhadha ta’ kellar ajaga pelar

sanajjan satellor pasthe ancor

akar-tambikar, abauwan; pegga’ taleyan

 

gujur nagara emolae dhari gujur dhadha

ta’ kellar ajaga pelar-pelar ala-bala

ta’ katator, cator-cator roga dhalem balekaddha

 

 

Madura, 19 Sabal 1432

Epetthek dhari Jawa Pos Radar Madura eccaban Ahad, 23 April 2016

 

 

Buja Cabbi

 

ba’ badha’a se lebbi lendhu

dhari orjegga cobik

narema cek-kocek maalos buja cabbi

kalaban pettes lenthat tor eseram cokka

e saparapat malem samolena ngarakat

 

dhari sagara apandhi aeng accen

nyarepsep daddi buja accem

sabban ngakana, ajilat buja

pekkeran serbek daddi lorga

atamba cabbi, asirut nagi

 

 

Labbuwan, Sappar 1442


Maos jugan

 

Kelap

 

kelap ngoncelat sakeddhebban

malendem ngaredhap e ondhem

ondhem ngagarendem

ojan-ojan tandhes

angen barat

 

langnge’ ta’ keddhi’

gi’ badha Se Maodhi’

kelap ngoncelat sakeddhebban

daddi pekkeran ka se odhi’

 

kelap ngoncelat, guntor ngatappor

angen sale’bung, barat, kajuwan nunggilang

lendhu; bume orjek, ba’a ban banjir lebat

nyapowe bu-rombu; plastik, dhaun, omplong

tol-butol, agurbak dhalem gumbeggan aeng raja

 

tana-tana akesek nyare lobang

ekoro’ napso batharakala

bato-bato pon lejjar

 

kelap ngoncelat daddi tatengnger

kaodhi’an balengnger

barat, lendu, ba’a banjir

pangolok bume adikker

 

 

Labbuwan, Sappar, 1442

Posting Komentar

Lebih baru Lebih lama

Formulir Kontak