Powan ban Jangka'
Jangka’

bisa ekagabay kalaban seppet, lonyo ban sepet
kaju paddu empa’ tebbel pa’ nyare
kadhang bato kombung, se magaliya’ ka tombung

ngala’ jangka’ sopaja bisa toju’
nyaba’ monteng, ora’ epaenneng

bannya’ oreng arebbu’
padha terro toju’
dhari sakeng terrona, adu’a e sokona  embu’
ta’ loppa saleng tambu’
sopaja olle jangka’ lembu’

loppa ka taretan
laju mara tan-kotan
se pon arebba palotan

jangka’ eosong, eja’-taja’
sampe’ ora’ le’erra pegga’
loppa temor, loppa bara’
sabab jangka’ sajan berra’

polana ta’ andhi’ ora’
ta’ noro’ ngosong jangka’
bali’ ngampar lama’
buso’ bannya’ ban ta’ sella’Labbuwan, Sappar 1442

Maos Jugan


Powan

nyeor essena ancor 
ngamennyor ta’ usa sorsor

badha se aremmes sampe’ essena lemmes
aengnga jeddu, lembu’ akantha sella maddu

esombat kalaban rajang mereng
buntegga atancek ka perreng

nyeor ancor dhalem bathok
banne manossa se nekthek otaba mathok
ekalembur campor maddu ban tellor

bathogga ekerra’ mowana
ekagabay cantheng peret kandhung
kalaban danangan baringen
babbar kacong lembu’ panggaliyan
akantha nyeor powan
mangkorong naong sadhaja kaodhi’an

nyeor powan dhari parse papowanan
banne nyeor burung, se ancor daddi baluggung
powan epatoron sabban bulan
se ngala’ ta’ amonyean
sanajjan ta’ kodu sonson kalaban mennyanLabbuwan, Sappar 1442


e Labbuwan Kesong

e Labbuwan Kesong
mekol juko’ song-tarosong

reng-oreng ondhur dhateng
sampan mole kosong
ranyeng kowagga messin
atharat sakarat: ora’-ora’ mellar

e Labbuwan Kesong
reng-oreng agarungngong
parjalanan ta’ ontong, buttong
pangara mekola pangara
ngusonga sajja
dhari sampan-sampan bajra

bannya’ sampan mole kalaban ontang
agentang, asandhing teyang
pandhira mera ta’ adhara
pote olay lajarra

asapo’ angen: pangara se barenteng dhalem pekker
abantal omba’: nyaba-nyaba tapalga’Labbuwan, Sappar 1442

Buja

nyapcap aeng ojan ngalampar sagara
sonar panas ngalampar ka sagara
garinap omba’ pote
garinap buja pote
egarap sampe merres pello
lake-bine, mekol ban nyo’on
seddha’na magersare

pa’ tane nangdang posang
e babana panas are
buja pon ta’ andhi’ arga
bujana pon ta’ accen pole
tadha’ oreng buto buja caabi
pello koneng, nyapcap aeng mata accen
agalibis kemme attheng

maongga buja ka renjing
epekol jing-tajijing
argana gumbang-gumbing
rembit!

ha 
ha 
ha

ta’ paju
sagara bujaiLabbuwan, Sappar 1442

Bako

panas ban ta’ ojan daddi arebban
panas nyengnge’ ta’ ekarassa
nyare rassa marena aban-dalumban
abidhing, maongga sajja
nyeram bume, nyarbu pangara
ngeccer, malandhu eber

argana bako ta’ nanto
embar, kabar nyalebar
pa’ tanena nyalabar

ondhem petteng, nyalemot nyapot
rese’, nyapcap aeng mata
dhara amardha, nyaba ta’ dhugga
pekkeran orjek, panggaliyan serbek

bako etartar e bidhek talpos
atane kasta, tombu sossa
bako-bako ta’ tombu solang
pola daddi pamellang
sossa paggun ta’ elang
garusu’, dhaun kerreng
akantha odhi’na, bergingLabbuwan, Sora, 1442

Sokana

bila pon lesso  
ajuma’ ban ngaso
ja’ amaen napso  
manna daddi burnyo
sabban oreng padha terro 
ala-bala ban ana’ poto
bunga tompang taresna  
nyengla majau dhari talkana

padha kalaban abalangngaja  
tekka hajat dha’ sajja
sajjana odhi’ lebur 
kembang malathe atabur
tape bato, juglang  
kadhang daddi lang-alang
badha jalan nyerang  
malle bisa nyabberang

dhalem odhi’ lesso  
kadhang gi’ atompang lempo
jalan pajat ta’ nanto  
sela lelere gi’ tasaleo
mabannya’ sango  
malle nyaman bila ngaso
ngaso banne ta’ kaburu  
sakeng gun bu-ambu

nompo’ ora’ se pon retto 
kalaban sojud ban atempo


Labbuwan Jembar, Sora 1442


*Mat Toyu aropa’agi oreng biyasa. Asakola mare pon. Samangken abine jugan. Adha’ar nase’, aeng, enggi kadhang aroko’. Facebookan jugan. Ban samacemma. tadha’ bidan ban oreng laen. Lebur ka bal-balan. Lebur nenggu pera’. Manabi badha parlona bisa langsung entar ka facebook Mat Toyu ganeka pera’. Ta’andhi’ media sosial laen.

Posting Komentar

Lebih baru Lebih lama

Formulir Kontak