Powan ban Jangka'

Sanja', Sastra Madura, Balai Bahasa Madura, Sastrawan Madura, budaya madura, peribahasa madura, sumenep, the soul of madura, pamekasan, sampang, bangkalan


Powan ban Jangka'

 

 

Jangka’

bisa ekagabay kalaban seppet, lonyo ban sepet

kaju paddu empa’ tebbel pa’ nyare

kadhang bato kombung, se magaliya’ ka tombung

 

ngala’ jangka’ sopaja bisa toju’

nyaba’ monteng, ora’ epaenneng

 

bannya’ oreng arebbu’

padha terro toju’

dhari sakeng terrona, adu’a e sokona  embu’

ta’ loppa saleng tambu’

sopaja olle jangka’ lembu’

 

loppa ka taretan

laju mara tan-kotan

se pon arebba palotan

 

jangka’ eosong, eja’-taja’

sampe’ ora’ le’erra pegga’

loppa temor, loppa bara’

sabab jangka’ sajan berra’

 

polana ta’ andhi’ ora’

ta’ noro’ ngosong jangka’

bali’ ngampar lama’

buso’ bannya’ ban ta’ sella’

 

 

 

Labbuwan, Sappar 1442

 

Maos Jugan 

 

Powan

 

nyeor essena ancor

ngamennyor ta’ usa sorsor

 

badha se aremmes sampe’ essena lemmes

aengnga jeddu, lembu’ akantha sella maddu

 

esombat kalaban rajang mereng

buntegga atancek ka perreng

 

nyeor ancor dhalem bathok

banne manossa se nekthek otaba mathok

ekalembur campor maddu ban tellor

 

bathogga ekerra’ mowana

ekagabay cantheng peret kandhung

kalaban danangan baringen

babbar kacong lembu’ panggaliyan

akantha nyeor powan

mangkorong naong sadhaja kaodhi’an

 

nyeor powan dhari parse papowanan

banne nyeor burung, se ancor daddi baluggung

powan epatoron sabban bulan

se ngala’ ta’ amonyean

sanajjan ta’ kodu sonson kalaban mennyan

 

 

 

Labbuwan, Sappar 1442

 

 

e Labbuwan Kesong

 

 

e Labbuwan Kesong

mekol juko’ song-tarosong

 

reng-oreng ondhur dhateng

sampan mole kosong

ranyeng kowagga messin

atharat sakarat: ora’-ora’ mellar

 

e Labbuwan Kesong

reng-oreng agarungngong

parjalanan ta’ ontong, buttong

pangara mekola pangara

ngusonga sajja

dhari sampan-sampan bajra

 

bannya’ sampan mole kalaban ontang

agentang, asandhing teyang

pandhira mera ta’ adhara

pote olay lajarra

 

asapo’ angen: pangara se barenteng dhalem pekker

abantal omba’: nyaba-nyaba tapalga’

 

 

 

Labbuwan, Sappar 1442

 

 

Buja

 

nyapcap aeng ojan ngalampar sagara

sonar panas ngalampar ka sagara

garinap omba’ pote

garinap buja pote

egarap sampe merres pello

lake-bine, mekol ban nyo’on

seddha’na magersare

 

pa’ tane nangdang posang

e babana panas are

buja pon ta’ andhi’ arga

bujana pon ta’ accen pole

tadha’ oreng buto buja caabi

pello koneng, nyapcap aeng mata accen

agalibis kemme attheng

 

maongga buja ka renjing

epekol jing-tajijing

argana gumbang-gumbing

rembit!

 

ha

ha

ha

 

ta’ paju

sagara bujai

 

 

 

Labbuwan, Sappar 1442

 

Maos jugan

 

Bako

 

panas ban ta’ ojan daddi arebban

panas nyengnge’ ta’ ekarassa

nyare rassa marena aban-dalumban

abidhing, maongga sajja

nyeram bume, nyarbu pangara

ngeccer, malandhu eber

 

argana bako ta’ nanto

embar, kabar nyalebar

pa’ tanena nyalabar

 

ondhem petteng, nyalemot nyapot

rese’, nyapcap aeng mata

dhara amardha, nyaba ta’ dhugga

pekkeran orjek, panggaliyan serbek

 

bako etartar e bidhek talpos

atane kasta, tombu sossa

bako-bako ta’ tombu solang

pola daddi pamellang

sossa paggun ta’ elang

garusu’, dhaun kerreng

akantha odhi’na, berging

 

 

 

Labbuwan, Sora, 1442

 

 

Sokana

 

bila pon lesso 

ajuma’ ban ngaso

ja’ amaen napso 

manna daddi burnyo

sabban oreng padha terro

ala-bala ban ana’ poto

bunga tompang taresna 

nyengla majau dhari talkana

 

padha kalaban abalangngaja 

tekka hajat dha’ sajja

sajjana odhi’ lebur

kembang malathe atabur

tape bato, juglang 

kadhang daddi lang-alang

badha jalan nyerang 

malle bisa nyabberang

 

dhalem odhi’ lesso 

kadhang gi’ atompang lempo

jalan pajat ta’ nanto 

sela lelere gi’ tasaleo

mabannya’ sango 

malle nyaman bila ngaso

ngaso banne ta’ kaburu 

sakeng gun bu-ambu

 

nompo’ ora’ se pon retto

kalaban sojud ban atempo

 

 

Labbuwan Jembar, Sora 1442

 

 

*MatToyu aropa’agi oreng biyasa. Asakola mare pon. Samangken abine jugan. Adha’ar nase’, aeng, enggi kadhang aroko’. Facebookan jugan. Ban samacemma. tadha’ bidan ban oreng laen. Lebur ka bal-balan. Lebur nenggu pera’. Manabi badha parlona bisa langsung entar ka facebook Mat Toyu ganeka pera’. Ta’andhi’ media sosial laen.


Posting Komentar

Lebih baru Lebih lama

Formulir Kontak