Carpan: Ji Mat

carpan,sastra & bahasa madura,  pantun, parebasan, pribahasa madura, kekayaan migas madura, pertambangan madura, kekayaan maritim, madura merdeka,


“Jaga gallu, malem pon.” Kalaban sowara lembu’, binena Ji Mat ajagai, sabab are pon malem. Are ekoca’ malem biasana pon ondhung ka bara’, mon sanontoan, kabudhi kol dhuwa’ seyang, para’ asar, garowa pon ekoca’ malem. Bila pon sorop sampe’ gi’ laggu enggi ekoca’ malem keya. Malem se petteng. Kadhang jugan manabi gi ta’ abajang dzuhur, tor jugan pon para’ asar, bakal badha parengeddan dhari oreng semma’na. “Se abajanga gallu. Are pon malem.” Padahal gi ta’ asar balekkadan. Namong saka’dhinto cem-macemma bakto se kodu ekagali.

Bakto ngeding sowara binena, Ji Mat ta’ duli jaga. Gi’ akoleya’. Makobassa. Arotho’ tengngana. Agulung sarongnga. Tanangnga aging-daragang nyare roko’. “Jaga tedung napa’ aroko’a. amor-kemmor gallu na balekka’.” Sowara binena nembuwi dhari adha’na labangnga.

“Enggi bula ngeding pon!” ngeding sowarana Ji Mat, Binena maso’ ka dhalem romana. ngodhi’i tvna. “Sampeyan dinggal ambu ja’ lako entaran ka tase’. Sampeyan pon seppo. Kaula ban sampeyan pon padha seppona. Obu’na pon pote sacethak. Dinggal la-ngalae ka na’ potona.” Sambi neggu’ remote tv, binena acaca.

“Enggi!” Ji Mat jaga. Entar ka jedding se badha e dhitemorra romana, nalpe’ ka bengkona. Jedding se kadaddiyan dhuwa’ kamar pamandhiyan. Jedding ganeko ngadhep ka dhaja. Akadiya romana. Paralon nyobbul dhari baba-adha’na jedding. Paralon ganeko ngesse’e aeng se agili dhari bor disa, se dhimma oreng se ngala’ aeng ka gadhiya, majar kalaban okoran meteran. Ji Mat mandi. Abajang. Ngakan.

Maos jugan

Ji Mat aropa’agi nyama ologanna se nyama aslina enggi paneka Haji Mohammad Abdul Mannan, namong karana egadhiya ngolok nyamana oreng coma kalaban sakeccap dhukeccap. Daddina Ji Mohammad gun eolok Ji Mat, kadhang nyamana oreng bur-lebur ban bagus, gun ekala’ konco’-bungkella, akadiya Zainul Muttaqin, daddi Yin, Hendria, daddi Eeng, Nur Laili daddi Lele, Aspar daddi empang tor laen samacemma. Ji Mat mangkat ka mekka abareng binena. Saenggana binina esambut kalaban Bu Ajji, namong sopaja gampang ban lekkas eolok: Bujji, Buk Ji. Sapaneka jugan kalaban Ji Mat, se tor kadhang eolok Pak Ji otaba Pajji, Pajji Mat.

Ji Mat ban binena neko pajat kalonta kalaban oreng se pelak alako. Seyang ban malem katon ta’ nemmo oreng se kadhuwa neko bu-ambu, istirahat, paggun adaragang, adaragung, ca’na se reng-oreng, paggun asaka’, sakabbiyanna kalakoan elakone, ta’ nampek, molae dhari mekol calatthong, mekol juko’ e penggir tase’, entar ka tase’ bila malemma, ngorap, tor kadhang noro’ aplitur, mlamer, sempat ajar nyalasar, ajar nokange, namong ta’ kaparengan cap, saenggana salasar ban tokolla epasra’agi ka na’ potona.

Barinto keya kalaban Bujji se pelak nolonge lakena. Ta’ gun nganju ana’ eromana. Sajjegga ana’na pon bisa amaen dibi’, kacong ganeko edina ka tan-taretanna sopaja amaen ban ca-kancana. Bujji nolonge alako. Banne gun nolonge, tape alako; toron ka saba, manja’, ngala’ raowan, derrebban, ngaju’ oto’, ngangko’ kaju, noro’ maongga matoron beddhi celleng ka trek. Kadhang noro’ maongga-matoron bato pote.

Se kadhuwa, Bujji-Pajji Mat sabellun mangkat alako, makane ajam, makane embi’na, tanto ambu ngala’ rambanan, tonas, ka talon-talon sopaja badha sadhiya’an. Namong sanajjan padha pelak alako, tak sakabbiyanna oreng senneng ka Bujji-Pajji Mat, se gi’ bakto ganeko ta’ ongga ajji kanan.

“Dhu dhamma’a dika, Dul! Alako ababba’ sakale. Kaburu mateya gi.” Oca’na reng-oreng se badha e kampongnga.

“Alonggu gallu buk. Ja’ alako malolo. La-balana sapot sambi. Hahaha.” Oca’ se laen ka binena.

“Ora’ neka ja’ bi-kabbiyagi. Badha baktona ka angguy ngaso. Aneka banne messin. Tolang neka kaemane.” Oca’na se laen. Dul Mannan se gi’ ta’ ongga ajji ganeko, gun nyaot kalaban enggi.

“Cora’na Dul Mannan kaburu ka mekka’a. ababba’ sakale ka kalakowan. Kakabbi elakone. Katon ebangnges onggu ro. Adha’ sapana. Ta’ tao ka sapa se ngajak, laju elakone. Poko’ ta’ mameggelli ca’na, laju elakone. La bannya’ pessena. Buh jaro sateya sapena la lempo kabbi. Tolos ka mekka’a cora’na.”

Salaen bajeng alako. Dul Mannan pajat bajeng entar ka koburan-koburan karamat, akadiya Gung Ahmat, Gung Podhi, Asta Tenggi, Asta Kumu’, Asta Yusuf sampe ka Carron. Ka Bangkalan, ka Syaikhona Khalil, ka To Ampar pamekasan, jugan nyabis ka keyae sampe’ ka Banyuwange, sopaja usahana pagguna lancar tor sobung gangguwan. Pan-saponapan se ekasajja bakal tekka hajat. Nape pole sanonto pon gadhuwan dhuwa’ ana’, lanceng ban paraban. Pon padha raja, padha asakola. Tanto sakejja’ laggi’ se lanceng abinea, se paraban alakeya. Ta’ kera rung-burungan. Saenggana parlo agabay roma kaangguy paraban se settong ganeko.

Sabban malem apongsa entar ka tase’ sopaja nemmo rajekka se samporna. Dhalem entar ka tase’ ganeko aba’na terros maca duwa-duwa se eparenge pan-barempan keyae se ecabise. Aeng-aeng ollena dhari To Ampar ecamporragi dha’ aeng se enoma sabban are, saenggana kacong-cebbing ganeko jugan ngaolle barokana aeng se dhari asta.

Samarena mabine’e lancengnga, Dul Mannan kaparengan tabukka’na pekkeran kaangguy mangkat ka tana mekka. Pan-barempan teggalla ejuwal. Sapena jugan ejuwal. Teggal-teggal ganeko pajat ollena mapolong sabban are sabban malem. Dhari bajengnga alako. Sampe’ kellar melle pan-barempan kebbun, teggal, saban. Kebbun ban teggalla etamenne bungkana nyeor, bungkana tarebung, saenggana bakto ejual. Argana ongga tor paju larang. Dul Mannan ta’ ajuwal kabbi tanana, sabab badha kacong-cebbing se kodu olle sangkolan. Pamolena dhari tana mekka, Dul Mannan ngaolle nyama Ajji, saengga esambut kalaban Pajji-Bujji.

Ta’ abit dhari ganeko. Cebbingnga, paraban se pon bannya’ alerek ganeko, epenta oreng. Namong nape, paraban ganeko gi ta’ aniat akeluarga. Gi’ lebur asakola, ngoca’na matotoga sampe’ S1 mon bisa gi’ terro S2. Ji Mat ta’ bisa maksa. Sopaja ta’ aperreyan. Molae ana’na ta’ narema lamaranna oreng ganeko. Ji Mat ngadhebbi ka mangmangan. Mangmang. Rengsa. Posang. Baremma mon na’ potona se babine’ ganeko epagila. Epaposang. Sabban malem jaga malem. Maca duwa sopaja paraban ganeko ta’ eduwai. Rekong. Bannya’ kadaddiyan, reng bine’ se nola’ lamaran, pas epagila. Pas laju ngoca’.

“Bula kerrong ka dika Mat Toyu.” “Bula terro apolonga kalaban dika Toyu.” Kalaban jung-kejungan. “Baremma’a kooo mon bula sampe’ ta’ bisa apolong kalaban dika Lukman.” Tor cem-macemma kagila’an esababbagi semmar mesem otaba jaran goyang. Duwa semmar mesem ban jaran goyang ta’ nangko, namong paraban ganeko molae sake’, pasalla gun moros, ka attas ka baba, sake’ tabu’. Emolae sake’ tabu’ ganeko. Ji Mat Sajan posang. Mare eaterragi ka dokter disa mare, mantre disa mare, namong tabu’na sajan gali. Ji Mat seyal. Ji Mat mangkat nyare aeng. Pola seher. Mangkat nyare aeng ka To Ampar ban Carron. Namong sobung ollena. Tabu’na paraban ganeko sajan gali. Ta’ bisa akopadhang. Orengnga koros.

“Poko’ ba’na baras, maske entara dhamma etoroda ban eaterra mon sengko’.” Bannya’ oreng acaca, ja’ badha oreng baji’ ka Ji Mat (Pajji aleas dul mannan) se pelak alako, pas nola’ lamaran. Ji Mat ta’ bisa laju nyangka ka Mitra’e se nyeher. Sabab pola edhiya ta’ ekaedhing badha tokang seher. Samarena lamaranna etola’, Mitra’e ta’ soker ban Ji Mat, paggun akanca, namong pajat rang-rang mangkat abareng ka tase’. Dhalem nyare bukona tamba (obat), Ji Mat abillai onggu. Apongsa. Nyare ka dhaja, ponca temorra polo Buja, ponca bara’na paggun tadha’ ollena. Ji Mat nanges dhalem parjalanan. Asabab aba’na ngaolle coba se ce’ rajana. Embana ka na’ poto, cebbing settong kabbiyanna. Masa iya kodu tadha’, sakola’anna ta’ tekka hajat. Nyapcab aeng matana ta’ ekarassa.

Paraban ganeko ekeba pole ka roma sake’ Manjangan, entas tase’ dhari romana Ji Mat. Namong roma sake’ jugan ta’ ngatase. Ta’ bisa eoprasi, asabab inpus ta’ bisa maso’. Ji Mat tanto sajan posang. Ngalengsang. Rengsa. Akaton pon tadha’ arebban. Paraban se pon kare tolangnga ganeko ekeba mole. Bannya’ oreng nyapot. Dhalem nyapot ganeko. Oreng badha se  nyambi gula paser, mari, biskit, pesse ban laen samacemma.

“Koros bariya ba’na, Bing.”

“Mandar barasa!”

“Mandar badha katarteban omor!”

“Mandar badha’a bukona tamba.”

“Dhu baremma’a ba’ana bing.”

“Mara paraja ate.”

“Mandar taowa bunga keya, ba’na bing.”

“Ta’ ekaterrowe bing.”

Bujji tanto jugan lako nanges, noro’ sossa, noro’ ngalengsang. Posang. Paraban ganeko pon ta’ endha’ ngakan, ngenom balekkadan sakone’. Sorop are, paraban ganeko pon ta’ aengngap sakale. Berruy-tanges nompa dhalem sakalengngadha’. Taretanna se towa’an ta’ mangga ngabas ale’na tadha’ omor ka adha’. Ji Mat lemmes. Marena petto’na, Ji Mat ta’ endha’ moleya dhari tase’, nanges, ta’ rida’ paraban cebbingnga tadha’ omor. Are ganeko ekone’e pan-barempan oreng paggun ta’ duli endha’. Elemmesse ta’ endha’. Ana’na se lalake’ aberruy sopaja eppa’na mole. Ji Mat ta’ mangga. Ji Mat mole. Molae are ganeko Ji Mat lako entara ka tase’, namong ta’ duli ebagi mon binena.

Maos jugan

“Samangken kaula ban sampeyan pon ta’ pate andhi’ ora’, dina ambu ja’ lako entara ka tase’.” Oca’na binena. Oca’ ganeko gun ebales kalaban “Enggi!” sanajjan ngoca’ enggi. Ji Mat paggun entar ka tase’. Cengkal. Ana’na noro’ ta’ magi. Gun ejawab. “Iya la.” Ji Mat paggun mangkat ka tase’. Ta’ ngedingngagi. Gi’ ka adha’na. lako etoltol, tako’ Ji Mat acabbur ka tase’, aradda’ etase’, sopaja lekkas mate, namong kantos pan-barempan taon, Ji Mat paggun entar ka tase’.

“Sampeyan anapa ma’ paggun entar ka tase’. Napa esare?” petanyana binena matakerjat aba’na.

“Enggi nape esareya mon ta’ juko’, kapetheng, ban-keban se badha etase’, enggi tadha’ pole. Pola esanggu nyarea bine mon dika, ma’ se nemmo tamburuwan malolo.”

“Banne tamburuwan. Enggi dinggal mon pon lebur.” Mare ngoca’ cara ganeko. Bine jaga. Entar ka dhapor. Ji Mat nyongke’ gigina eadha’na romana. Toju’. Nyandhar. Sabab korsena pon tadha’ sandharanna.

‘enggi bula jat badha se esare. Bula nyero’, nyaro’, ajaring, keng gun terro nyarea seher, seher se ebuwang ka tase’ mon taking seherra. Ana’na lako adhatengan ja’ seherra ebuwang ka tase’.

 

Galtomas-Palalangan, Rebba, 1443

*Mat Toyu aropa'agi pangarang buku Kerrong ka Omba' tor Ngejung 

Posting Komentar

Lebih baru Lebih lama

Formulir Kontak