Group Naraka Paleng Panas


Lalampan.com. 1444. Lebur onggu. Metorot kabar se aoleng e media sosial, Jepang kala 0-1 ka Costa Rika. Padahal Jepang mennang 2-1 ka Jerman, napa pole e laga awwal, Spanyol mennang 7-1 ka Costa Rika. Manabi ngabas Spanyol se mennang bannya’ ka Costa Rika, tor jugan Jepang mennang ka Jerman. Katon cora’ Jepang bakal gampang makala Costa Rika, tape se nyamana bal garowa bunter. Bisa aenter. Bisa agulu’. Ta’ eka-sangka. Ban ternyata Spanyol Jerman après 1-1. Klasemen Spanyol (4), Jepang (3), Costa Rika (3) Jerman (1). Pertandingan terakhir group E enggi paneka Jepang vs Spanyol tor Costa Rika vs Jerman, are sattto, dhuwa’ desember 2022 kol 02.00. pertandingan terakhir pajat abareng.

 

Manabi padha apre e laga terakhir, enggi coma Spanyol ban Jepang se lolos. Mangkana kodu mennang. Saleng pate’e. Jerman tanto bakal ngabbiyagi ora’na sopaja mennang. Mon apre pole. enggi kodu mandhi tor duli mole. Tandhana Jerman kodu mabagus pole. Mon tawon mangken ta’ lolos dhari fase group, enggi tandhana berturut-turut ta’ lolos, 2018 tor 2022. Bila dhari paneka pajat kodu mennang e pertandingan pongkasan.


Maos jugan

 

Group naraka pajat esebbuddadi monggu group se aesse tim-tim kowat. Jerman tor Spanyol neka aropa’agi dhuwa’ tim se perna Juara, mon Jerman banne namong coma perna, bisa pon ekoca’ seggut. Empa’ kale juara, Spanyol sakaleyan. Jepang aropa’agi tim Asia se istiqomah maso’ dhalem Karjana Bal Sadunnya paneka. tor seggut jugan lolos dhari fase group. Jugan Costa Rika se ta’ kenneng enthengngagi. Sanajjan kala 7-1, namong gi’ bisa makala Jepang. Manabi tim-tim kowat paneka akompol dhalem settong group aneka esebbut kalaban group naraka. Padha panas sadaja. Keng se samangken Jerman korang panas sakale. Katon pon badha se rosak, pola busina ambu obai.

 

Mon Groubba Argentina banne group naraka, polana Arab Saudi makala Argentina. Keng pera’ takerjat. Dramatis. Arab Saudi, Argentina, Meksiko tor Polandia se pendha seggut maso’ final tor juara pera’ Argentina (dhu kale Juara). Manabi se laen, Polandia, ekoca’a tim kowat polana badha Lewandoski? Korang. Dhalem settong tim, pamaenna ta’ merata. Bila Spanyol, Jerman tor Jepang neka enggi lakar oreng padha neggu’ ganeka. Oreng bai nyangkana, Jepang bakal mennang kalaban gampang ka Costa Rika, namong napa se badha. Kala 1-0. Aneka pajat bal. mangkana pas esebbut sadunnya. Enggi polana nga’ neka. Badha se matakerjadan. Jepang makala Jerman, Spanyol makala Costa Rika, Costa Rika makala Jepang. Tandhana neka maen. Mandan maen rika lah.

 

Enggi mon Costa Rika mennang ka Jerman, Jepang mennang ka Spanyol, enggi Costa Rika ban Jepang se lolos dhari Fase Group. Tanto sabban tim terro padha lolos dhari Group, terro mennanga. Padha terro mennanga. Sapa tao bisa juara. Asabab neka nyambi nyamana nagara. Maro’om nagara. Tanto tim-tim dhari Asia ban Afrika neka terro keya se Juara’a, malle ta’ gun daddi tim hore, arebban monggu tim Asia neka coma Jepang sareng Korea Selatan. Mon ka se laen banne kose ta’ ngarep. Me’ gun raja pangarep. Enggi nyamana bai na’-genna’, namong tawon mangken tim dhari Asia pendhanan bannya’. biyasana laju pas bannya’ dhari Eropa ban Amerika (latin).


Maos jugan

 

Ta’ oneng jugan. Gan ka’dhimma parjalanan tim-tim Asia akadiya Iran, Arab Saudi, Tunisia, Jepang ban Korea Selatan. Pola bisa minimal gan ballu’ raja (8 Besar) otaba dhapa’ ka Semi Final. Tanto pangarep dhari Masyarakat Asia, sopaja bisa terros mennang sampe’ ka Final. Malle andhi’ sejarah, ja’ Mola’a Asia malle ta’ gun eenthengagi malolo.

Posting Komentar

Lebih baru Lebih lama

Formulir Kontak