Puisi Madura: Jajan Genna'

Puisi madura mat toyu, sanja', sastra madura, sastra, literasi, basa madura, bahasa madura,


 

Jajan Genna’

 

e dhalem bundhu’an dhaun geddhang, ebiteng

jajan genna’; palotan, bajik, cocor, kopeng bali, kanca, taretan tor pangarep

biteng: sadu’ur parembagan epanyettong dhalem pangara

 

jajan genna’

bannya’ paretongan, bannya’ barna, bannya’ macemmma bangsa, bannya’ macemma rassa

epanyettong dhalem sabiteng dhaunna geddhang se gi’ biru

ro’om kasalameddan ngolok lamban

kajembaran aban-dalumban

arasop kakancan

 

 

Labbuwan Jembar, Reyaja, 1441

Ngombar e Jawa Pos Radar Madura, 30 Agustus 2020

Maos jugan 

 

Karopo’

 

nase’ pajat maperna tabu’ se mosse’,

gangan esembu kaangguy malegga gerrungan

juko’ epanyojju nase’ se tako’

karopo’ epangancae malle sajan salpo’

 

karopo’ ta’ epakelmet

esempen kalaban rapet

dhalem tolpes apet-carempet, apet-tampet

 

karopo’ ngancae tatemmona nase’, gangan ban juko’

ngancae tatemmona mei, aeng, ban peddhissa cabbi dhalem mangko’

ngancae bula ban dika malle daddi satompo’

 

 

Labbuwan Jembar, Reyaja 1441

Ngombar e Jawa Pos Radar Madura, 30 Agustus 2020


 

Cokka ban gula

 

cokka ban gula

atemmo dhalem cobik lebat jalan se bida

sanajjan dhari manyang se padha

nyapca ka dhalem ember otaba temba

la’ang atemmo kalaban laro monyet otaba mataba

tape cokka ta’ atemmo se kadhuwa

 

padha la’ang sacapcap dhari manyang

apesa dhalem jalan. Atemmo dhalem eber

pangaterro se ngornyang

agubek dhalem kobater

 

manyang ta’ perna ngalengsang.

aba’na paggun tenang

se kadhuwa andhi’ pangaterro

se kadhuwa paggun badha ngaterro

 

manyang apelko’ banne malekko’

markoko’ banne polana tako’

sakeng polana pon alpo’

sadaja rembak pon arempo’

 

 

Labbuwan Jembar, Reyaja 1441

Ngombar e Jawa Pos Radar Madura, 30 Agustus 2020


Maos jugan

 

Akemo’

 

akemo’ pajat maguli colo’

jila ato’-letto’

 

mon abanta ja’ ngoso’

ales dhaina kerso’

 

basana to’-ngalto’

parembaganna burto’

 

colo’na komo’

copana bau kento’

 

cacana ta’ abunto’

konco’ bungkella salpo’

 

pelak onggu acolo’

agules se lembu’ sampe’ se baratho’

 

 

Labbuwan Aeng Panas, Sora 1442


 

Ganggu’

 

gu’-ganggu’ eteggu’

akael epalembu’

ekalonyut ka dhalem tabu’

epakaloar sambi ajarunggu’

 

ganggu’ alorju’ dhari eattasanna tabu’

aerrem ka babana obu’,

apeddel nyare paneggu’

tape kadhang aolok ka embu’

 

 

Labbuwan Jembar, Sora 1442


 

Pasthe

 

bila dika ngorba essena ate

lalak soap sampe’ ka pesse-pesse

obu’-obu’ tombu pote

ekaeding ro’om labun pote

 

sajja pangarep padha terro pasthe

sabellun nyaba abarunjut pate

 

dika andhi’ ate

bula ngarep pasthe

 

seyang ban malem abakte ka Guste

sabab ngantos te-gette

otaba ngantos gettana bukte

ta’ kera metto, mon ta’ olle

jembarra alam ban Guste

 

sabban kaodhi’an ta’ pasthe

esare ka dhalem ate

se posang e babana are

ngalengsang ta’ esopre

 

 

Labbuwan Jembar, Sora 1442

Posting Komentar

Lebih baru Lebih lama

Formulir Kontak