Potensi Carok Reaktifasi Seppur Madura

 kereta api madura, carok, konflik sastra madura


Lalampan.com. 1444. Kabar bakal badhana seppur otaba Kereta Api se lakar epaodhi’a pole sareng Bupati Songennep akantha angen barat, sabban are sabban malem oreng atotoran ja’ seppur bakal epaodhi’ pole. Banne gun oreng attas se tao ja’ seppur paneka bakal odhi’ pole, namong oreng baba, oreng kene’, kantos dagang juko’, dagang embi’ kantos padara’an, tokang andhu’na dara, sampe’ tokang oker jugan oneng ja’ seppur bakal odhi’ pole. Tantona badha se pera’ tor badha jugan se sossa.

Manabi ngabas seppur otaba kereta api e tana jaba, lakar lebur, kare nompa’, toju’ pasepa’, seppur mangkat, aba’ taleyer sampe’ tabu’ kepa’, ta’ ekarassa temmo dhapa’. Napa pole samangken, sanajjan seppur ekonomi neka berse, sampe sobung oreng ngemmes, sobung oreng ajajjuwal se biyasa esebbut asongan, saenggana ta’ enger, tor ta’ agalinjar, poko’na nyaman. tanto paneka daddi kabar se samporna. Namong kadipana manabi badha seppur e Madura?

Maos jugan

Saestona rel seppur otaba jalanna seppur neka ampon badha melana ekoca’ reaktifasi, maodhi’a jalanna seppur, tana tantona ampon badha, namong tana-tana kasebbut samangken ampon ekennengnge, badha se pon daddi koburan, badha jugan roma-roma se jaga eattasanna jalur seppur ganeka.

samangken tana-tana se biyasa daddi jalanna seppur ampon epatok, etandhai, badha pelar pendha’, paleng satengnga meter, badha baca’anna KAI, ka’dhinto tandhana, patok, jugan papan informasi se aessa himbauan sopaja ta’ majaga roma e seddi’na jalan paneka, manabi ngabas lorossa patok kasebbut, badha se pon loros ka dhapor, badha enggi lebat romana oreng, enggi teppa’ bagian inti romana, mon gun senga teras, taneyan adha’ me’ gi’ pendhanana, aneka pas teppa’ roma. Tanto paneka se bakal daddi paretongan se ta’ gampang. Badha jugan se lebat ekoburan. tanto paneka daddi parembagan se ta’ gampang rembaganna.

Manabi akaca monggu pan-sanapan tempat tor kennengngan se ka’dhimma dhalem mabadha’a infrastruktur akadiya Bandara, jalan, tor laen samacemma se ta’ etarema sareng masyarakat tor magarsarena, tantona banne namong konflik, namong carok samadura, padha na’ poto madurana, napa pole makam se ampon ataoanan, bakal ebungkar asabab seppur bakal lebat, tanto bannya’ ba’-aba’an banne coma bakal ngalocor aeng mata, namong jugan bakal ngalocor dhara.

Posting Komentar

Lebih baru Lebih lama

Formulir Kontak