Barentengnga PAC Ansor Pragaan

PAC Ansor, Ansor Sumenep Indonesia

 


Lalampan.com. 1444. Ampon dhukale Taretan Ansor Pragaan mabadha kajian, enggi ka’dhinto pangajian khusus untuk pengaonengan umum, akadiya politik tor hukum nagara. Se kabidan enggi paneka bakto marabou Taretan M Fathullah, se aropa’agi pengurus Pimpinan Cabang Ansor Sumenep (Songennep), bakto ganeka ngaji bab “Politik Budaya & Lokalitas.” M Fathollah pajat kalonta ngongodhadan se bajeng ajar, napa pole pajat lulus asakola (akulya) e UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, jurusan Sosiologi, tor ampon abit nalektegi kabadha’an politik nasional.

Badhana tema paneka, nambai barentengnga taretan ansor kaangguy alonggu dha’ tempat se ampon esadhiyagi, bakto ganeka, esaba’ e Sekretariat Ansor, enggi ka’dhinto e gedung Majelis Wakil Cabang Nahdlatul Ulama Pragaan, Pakamban Lao’. Bakto ganeka tant-taretan bannya’ se dhateng asabab terro tapanggiya sareng salerana se molja M Fathollah. Bakto ganeka tasarengan kalaban pamangkadda Hajjiyan, saenggana M Fathollah rabu para’ compet are. Sanajjan kadipaneka, ta’ korange kasamporna kajian Kemmes Sore kasebbut.

Sabellun kajian ekanthang, taretan ansor maos rawatib Rijalul Ansor se eseppowe sareng Ustadh Hasan se rabu epon dhari Karduluk, lastare ka’dhinto epaterros kalaban adha-kandha maemot kabadha’an organisasi, molae dhari akreditas kantos tim pencari fakta. Saamponna M Fathollah rabu. Kajian Politik Budaya & Lokalitas ekantang.

Se Kapeng dhuwa’ enggi paneka epalonggu e Paragaan Lao’, e dilemma Ustadz Irsyad, saestona Sahabat Ustadz Irsyad ka’dhinto songkan, namong badha taretanna se manggi’i para rabu sadaja. tema kajian epon tanggal ballu’ Juni paneka Kajian Hukum secara normatif, filosofis dan empiris, se ka’dhimma marabu Taretan Andi Subahri, S.H dhari Aengpanas, namong seggut badha e Pamekasan, bakto ganeka taretan Andi jugan songkan, saenggana ta’ bisa rabu, tor tantona ta’ bisa apareng jajarba’an maemot hukum se neng Indonesia paneka lakar morat-marit otaba ta’ genna.

Are sabellunna, taretan Andi saestona gi’ nyoba’a entar, sopaja tan-taretan ansor bunga, napa pola sopaja daddi tandha pangesto, namong kabadha’an se ta’ bisa, taretan Andi asapora onggu, tor sadaja taretan ansor ngarte’e dha’ kabadha’an epon. Bakto ganeka egante’e kalaban kajian tanah se eseppowe sareng Ustadz Firdaus tor jugan Kajian Sastra Madura sareng Mat Toyu. manabi terro onenga ponapa’an essena Sastra Madura, cokop maos kalaban samporna badha lalampan.com ka’dhinto.

Posting Komentar

Lebih baru Lebih lama

Formulir Kontak