Dhalem Molang Are XIII, Kodu Maemot Aba’

 


Teater Al-Fatihah-2022 (1444 H). Teater Al-Fatihah (TA) Institut Ilmu Keislaman Annuqayah (INSTIKA) Guluk-guluk Sumenep dhalem molang are se kapeng XIII ngalampa’agi Bedah Buku Kerrong ka Omba’ serradan Mat Toyu.

Metorot dhabuna K. Musthafa dhalem peyatoran epon se aropa’agi sesepuh (sala settong pimpinan se rabu) INSTIKA nyampeyagi kabunga’an se talebat raja, sabab salerana Se Molja (K. Musthafa) toman nyerrat Pokeddan /artikel (se emuat e media nasional), dhalem serradan kasebbut, K. Musthafa maemot dhuwa’ lembaga se bisa arabat basa Madura, enggi ka’dhinto Pondhuk Pesantren tor Kesenian, akadiya teater tor komunitas.

Kalaban rabuna Bapak Avan Fathurrahman, Pendongeng Nasional, se ka’dhimma coma bisa eolat dhari media sosial (fb), namong samangken bisa agi-panggi, bisa alenggi areng-sareng saenggana abakta kabunga’an se ce’ rajana.

Maos jugan

“Ka’dhinto luar biasa, tema epon dhalem Perayaan Molang Are XII “Sastra Madura: Mencari Kembali Identitas Yang Terserak” aropa’agi tema se parjuga, asabab basa Madura banne coma basa re-sa’are namong pajat identitas, manabi ngongodhadan pon ta’ kapekkeran ka basana dibi’, insyaAllah, dhalem sapolo, dhupolo taon paneka bakal elang.

Napa pole samangken ampon erabuwi, Pak Mat Toyu se nyerrat langsung buku basa Madura, Kerrong ka omba’, se ka’dhimma ampon ngaolle Penghargaan Rancagè, dhukale, ka’dhinto luar biasa. Saterrossa ngereng padha arabat Basa Madura.”

“Omor tello belas neka biyasana pajat omorra na’-kana’ se pon ganja.” Dhabuna K. Musthafa sabellun epongkase kalaban salam.

Dhalem bedah buku paneka Mat Toyu notorragi kadinapa noles basa Madura, molae nalektegi tema, se badha e magarsarena, akadiya kaodhi’an disa, se rang-rang etoles, tor jugan badha pengarona Radar Madura, saenggana badha pemuatan carpan tor sanja’ molae 2015. Kantos samangken ampon bannya’ pangarang Basa Madura. sabellun Mat Toyu, badha Lukman Hakim AG, kalaban serradan epon “Sagara Aeng Mata Ojan”, Zainal Abidin Hanafi kalaban serradan epon “Esarepo Bencong”, badha N. Shalihin Damiri kalaban serradan epon “Lanceng Talpos” tor pan-sanapan buku se laen.

Pamator bapak Avan Fathurrahman dhalem bedah buku paneka enggi ka’dhinto dhalem serradan Mat Toyu se pajat babbar dhari paseser temor, gappora saenggana ta’ kera cokba dhari paseser, omba’, la’ang tor laen epon. Se pator daddi parembagan otama enggi paneka dhalem serradan Mat Toyu, khusus epon monggu ‘tokoh-tokoh’na bannya’ se absurd, se ka’dhimma bisa ekoca’ korang jellas, akadiya, Lanceng ganeko, bapak ganeko, kacong ganeko ban laen samacemma. namong pajat parlo ora’ se raja sopaja bisa nyerrat basa Madura.

Maos juga

Metorot bapak Avan Basa Daerah otaba Basa Ebu aneka bakal bannya’ se elang otaba mate, samangken ampon 11 bahasa daerah se pon sobung pemakainya, dhalem dhupolo taon se bakal dhateng, bisa sampe’  dhu polo basa daerah se elang, se sala settongnga basa Madura, carana arabat basa Madura, neka bisa kalaban jung-kejungan, bisa sambi ngare’, moy-tamoyan, otaba nye-nyanyeyan se biyasa ekamaen molae lamba’, akadiya cu-kuncu kunci lo’-olowan, ban laen samacemma. Dhabuna Pak Avan se buku serradan epon ampon eterjema’agi ka Basa Jordania.

Peserta se rabu dhalem bedah buku paneka cokop bannya’, peserta se aropa’agi santre bine’ paneka sangat andreng, lebur merengngagi jarbabaan basa Madura se acampor kalaban pantun, parebasan tor paramasastra basa Madura.

“Abdina sadaja, parlo padha arabat basa Madura, badan kaula dibi’ gi’ ta’ lancar sakale abasa Madura dhalem sambutan paneka. Namong dhari badhana lalampan paneka, kaula ngarep sopaja sadaja warga Teater Al-Fatihah bisa nyerrat Tolesan basa Madura, saenggana bisa arabat basa Madura.”Dhabuna Ketua Panitia dhalem sambutanna.

Sangat Mahendra se aropa’agi Pembina TA aromasa bunga bisa marabu dhuwa’ oreng se pajat parjuga e dhalem sastra Madura, Mat Toyu tor Avan Fathurrahman.

“Buku paneka, Kerrong ka Omba’, bisa daddi museum Bahasa Madura, bahan penelitian monggu sapolo-tello taon ka adha’. Enggi samangken pola gi’ bannya’ se aromasa ta’ buto ka basa Madura.” Dhabuna Salerana Mahendra se jugan aropa’agi Dewan Kesenian Sumenep.

Posting Komentar

Lebih baru Lebih lama

Formulir Kontak