Karnaval Never Ending Soud System

Karduluk sound system, pengantin budaya


Lalampan.com. 1444. dhalem pan-sapan are paneka, thongthong (thong-thong), drumband tor saronen amonye sabban are. Tanto paneka ampon polana maso’ bulan juni otaba juli, biyasana lakar bannya’ na’-kana’ khatam Al-Qur’an saenggana esalameddi (dirayakan), ebungae kalaban epanompa’ jaran, ereng kalaban tabbuwan, enggi badha kalaban drumband, badha jugan kalaban saronen, drumbanna jugan ta’ lengkap akadiya drumband full. kadhang coma sapolo oreng otaba korang. se nabbu pon akenca’, akete’ aserek, asabab aba’na aromasa dhalem musikalitas tenggi.

Dhalem salameddan khatmil Qur’an paneka namong banne coma settong jaran, kadhang epabareng tello’an kantos ennem bisa jugan sampe petto’ jaran, enggi tanto banne na’ potona oreng kasorang, bisa bai na’ potona oreng kalema. Badha jugan epangantane jaran polana taretan apangantan, ale’na ban sapopona jugan epangantane jaran. kabarra sewana jaranna jutaan, jugan tabbuwanna enggi tanto amonye keya (ngaot jugan ka pesse). nyamana bai pon lebur. kesenian. kesenian.

Maos jugan

Ampon para’ dhumenggu paneka, se anyama sound, drumband neka amonye sabban are e sekitarra kaula, enggi e kampong laen, enggi e disa laen. napa pole lakar apanggi kalaban imtihanan, tanto aneka bakal sajan ramme kantos sabulan dhubulan paneka. bulan juni paneka lakar badha ojanna, namong ojang paamedan. ojan amet. tor apareng tandha ja’ bakal nemor, oreng madura bila nemor neka odhar, aora’, asabab bannya’ dagangan se bisa paju ejuwal, molae dhari taker, bako, kajuwan, obang neka bakal aenter tor apoter, manabi nem bara’ neka oreng cellep kabbi.

manabi entar nenggu jaran, thongthong ban drumband neka tanto minimal melle bensin (pertalite otaba pertamax), jugan melle kocor, cocor, corli (cocor ban tangguli), campor (rojak) soto, ban laen samacemma, tanto paggun le-melle. Napa pole pak bupati sumenep jugan mabadha karnafal thongthong e malem ahad, ta’ oneng napa lakar sabban malem ahad, tanto pessena etabur ka pathongthongan. Dhari ganeka obang bakal ajalan.

dhalem karnafal imtihanan neka salaen paneka, jugan bakal ngadhebbi macet se cokop samporna, tape ta’ anapa ja’ reng gun sabulanan, se la bariya ta’ sabban are, ta’ langsung sadajana jalan, namong e pan-sanapan jalan, mesal samangken e jalan A, laggu’ e jalan K, saterrossa e jalan laen, ban laenna. Manabi e Madura neka kan rangrang macet. Bila kare macet polana karnafal enggi ganeka’ laju. banne gun abit, akaton tadha’ pengawalan rowa pas. Kadhang badha jugan dhari pihak berwajib.

napa pole masyarakat neka pajat lebur ka men-rammen, banne namong gun nenggu karnafal, jaran tor drumband, namong sabban arena neka pajat ngodhi’i sound, ngodhi’i kejungan, musik tandha’, banne coma ban-aban otaba seyang, kadhang marena isya’ neka kadhang gi’ ngajurjem. Gur-jagguran. Enggi paleng coma ta’ bangal se nangga’a tandha’, lodruk, tako’ edukane keyae, tako’ ekarasan tatangga, tor jugan tadha’ pessena, mon badha pessena paggun epakarceng.

Maos jugan

Pasalla kaula neka ta’ nyangka, ja’ masyarakat neka lakar gadhuwan unsur musikalitas se tenggi, coma ngarassa’agi monyena sound neka sabban are, pola gabay neka lakar sabban are. ca’na kaula me’ pas oreng akarja sabban are neng ka’dhinto tempat, ternyata gun ngodhi’in sound. oneng tellasan buru olle dhuare, Tellasan Ramellan (idulfitri), entar amaen kon bala, pon e bun temorra roma ganeka pon amonye soundna, padhana se alako gabay. Ca’na bala entare amaen, ganeka powasaan ta’ bu-ambu ca’na (never ending).

Patot lakar manabi pas masyarakat neka lebur ka men-rammen, saestona banne coma eka’dhinto, e Longos, Gappora jugan sapaneka, tape ta’ ngodhi’in sound sabban are. coma bila akarja, karnafal, drumban, jaran, enggi lakar badha soundna. Daggi’ pas esanggu kapateyan. Pajat masyarakat ka’dhimma bai neka lebur ajoget, agoyang, ta’ ema-ka’dhimma. Paggun. badha bidana sakone’.

Posting Komentar

Lebih baru Lebih lama

Formulir Kontak