Carpan: Kampanye

 sastra madura, carpan madura, mat toyu, kiai sumenep, the Soul Of madura, The Epicentrum of Madura, Sampang, Api tak Kunjung Padam,Bangkalan gerbang salam sastrawan madura

Kampanye emolae. Oreng Ganeko pon ngalole. Maebir pan-saponapan janji se bakal elakone dhalemmanna lema tawon. Oreng ganeko andhi’ santre bannya’. Aebuwan santrena. Lebarra kennengnganna santrena dhapa’ sakilo kale sakilo. Tape maske oreng ganeko mangkat akampanye, santrena paggun badha se aburuk, paggun badha se malae. Tre-santrena pon bannya’ se penter maca ketab gundul, ketab se pajat gundul molae lahir. Maske ta’ acokor paggun gundul.

 

Molae ganeko oreng ganeko emo’ kalaban bir-paebiran janjina ka masyarakat-masyarakat, santrena akaton terro kalowara malolo dhari pondhugga. Terro ajalana ka taman kottha. Terro ajalanan ka pasar, abalanja’a sabun, sikat ka jauna. Se paleng ekaterrowe terro ngabasa mahlogga pangeran se laen janggerrengnga. Se lalake’ terro ngabasa bine’an. Bine’an terro ngabasa lake’an. Santrena atamba ganyu’, atamba galiya’an. Mara ola’ lenteng se ato’-letto’ dhalem kamar.

 

Santre lake’na aromasa tadha’ se ngalange bila entara dha’emma bai. Aromasa elombar. Bannya’ se arassae baremma rassana tasono’ ka pettengnga. Sokona loka. Esettong bakto badha barita se matakerjadan dhari Akherat News.

 

“Ampon epangki badha dhalem naraka paleng baba, enggi paneka naraka kennengnganna oreng balagad, enggi ka’dhinto oreng lake’ se anyama “SAROMBAN” dusa se elakone enggi paneka agellu’ binena oreng dhalem pakeban.  Saamponna epareksane sampe’ dhalem. Ekataowe oreng lake’ kassebbut gi’ kabitong santre se penter ngajina. Lalake’ kasebbut ngako pajat ta’ kowat nahan jenggerrengnga se raja pas ngengngale palotan dhalem pakeban.”


Maos jugan

 

Ngeding masala barita dhari Akherat News. Oreng ganeko ta’ partaja. Oreng ganeko nyangka ameler. “Tadha’ gunana ngedingngagi barita dhari kabar-kabar ta’ ejab. Ban sambi santrena sapa. Jarengan tang santre gi’ paggun genna’. Ta’ lowang sakale!”

 

Oreng ganeko paggun kodu arebbu’ jabatan rato. Mon etoju’i oreng laen, bangsa bakal ngalengsang. Bangsa bakal ajalan longlang. Ca’na pekkeranna. Saengga mangkat dhari pangaterrona se raja kaangguy mateppa’ bangsa. Lalake’ ganeko aromasa kodu toron. Kodu arebbu’ jabatan. Sopaja bangsa neko ta’ sajan lenglang. Ta’ sajan posang. Oreng ganeko pas akampanye ngatalbes. Maebir pan-saponapan janji. Janjina ngapeyar. Mara kelap. Mara kelap. Ngatappor. Mara gurjem gur-jagguran. Oreng se ngedingngagi sampe’ sake’ dhadha. Bannya’ keya oreng se baliyat ngedingngagi janjina. Bannya’ keya oreng se aworsa’ana ban sennep ngedingngagi janjina orang-orang se akampanye. Tadha’ tondhung balina. Gunna janji ngagaremdhem dhalem langnge’na gerrunganna. Arebbu’ conthong malolo.

 

Dhalem kampanyena, karana jau dhari romana ban karana tadha’ kapal terbang (kapal terbang pajat tadha’, se badha se pesawat) oreng ganeko nep-taenep e romana oreng. Ngampong. E disa-disa se ekenengnge kampanye tadha’ hotel. Se badha gunna barung. Mon tedung e barung cellep. Masa’ calon rato tedung e barung. Todhus!

 

Kateppadan se enebbi andhi’ ana’ bine’. Oreng ganeko pas terro abineya egadhiya. Malle bila akampanye egadhiya nyaman. Ta’ usa nompang. Oreng ganeko pas alamar. Tape se andhi’ roma ganeko asapora sopaja ana’ bine’na ta’ epadaddi rajina. Karana ana’ bine’na buru lulus aliya. Ta’ akor parana mon asandhing kalaban calon rato se pon obu’na acampor pote.

 

“Dinggal abdina paggun mele ajunan. Tape nyo’on sapora manabi budhu’ abdina paggun ta’ ebagiya, maske epadaddiya rajina rato (mon ajunan daddi balekkadan. Oca’na dhalem atena).” Oreng ganeko pas emo’, nyengla masekat dhari paenebban ganeko. Duliyan. Amit. Rombungan kampanye mole ka romana bang-sebang. Oreng ganeko mole ka romana.


Maos jugan

 

Oreng ganeko takerjat. Santre ta’ etangngale sakale. Pondug seppe. Jippen. Tadha’ na’-kana’ ngaji. Tadha’ na’-kana’ maca ketab ban laenna. Tadha’ monyena na’-kana’  agaja’ balekkadan. Dhari dhapor biasana ekaeding monyena. Abareyagan. Kadhang sakadar sakalotthaganna pereng, otaba bellana gellas, otaba ro’omma guringnga juko’. Sanonto tadha’. Oreng ganeko takerjat. Pengurus pondug tadha’. Elang!

 

Badha monyena galuddagan dhari kamarra. Sajan takerjat. Laju masekat, mangkat! Oreng ganeko takerjat eadha’na labang. Santre abel-gumbel kalaban settong babine’. Karana nengngale oreng se buru mole akampanye, gi’ cekka’ surbanna ban sarongnga. Santrena ganeko gunna’ alenga’. Mesem. Mowana pellay. Buru. Malacar. Oreng se buru mole dhari kampanye ganeko akaton ta’ andhi’ ora’ se ngoja’a.

 

“Sampeyan pon ta’ kowat se ngoja’a, se ajag-jaga?” Babine’ ganeko atanya kalaban mancella’. Oreng lalake’ ganeko gunna maddek. Paggun takerjat.

 

“Mon pon ta’ kowat! Ambuwi! Ja’ gun ngalle-ngalle acopa. Mon pon ta’ andhi’ ora’! Ambuwi! Ta’ usa matabar aba’ kaangguy daddi rato. Daddiya rato sajagat kalaban abine eman-ka’dhimman, malle nyaman, gampang ngenep. Ta’ epekker eromana, se edina e roma jugan cellep!” ngeding oca’ se nyocco kopengnga. Lalake’ ganeko nampeleng. Tape babine’ ganeko nyandha’.

 

“Napa sampeyan ma’ nampelenga? Bakal ngoca kaula bangal ka lake? Eyatore!!! Hahaha. Molae baari’ kaula pon bannya’ abi’na. Tolang ngodha pajat lebbi nyaman tanggi. Ta’ usa awonggu’. Sampeyan eka’dhissa’ sakeng burung se abineya kan? Sakeng ta’ ekendha’i kan? Dulat! Ta’ usa ngaleng. Mon lalake’ kalaban sakanca’anna bisa marempen parembagan. Babine’ bisa keya. Alebbidan!”

 

“Tre-santre ondhur adhing-sandhing. Lake’-bine’. Tre-santre nanges. Karana mole ban lakena-binena. Ta’ akor sakale. Garowa paleman karana lalake’an nyerbu kamarra bine’an. Padhama ajam kakabbi. Etembang kaula gunna bisa ngabas. Kaula ngolok keya se paleng gantheng.”

 

Ta’ usa nanges. Oreng towana santre bakal mele sampeyan. Sampeyan bakal daddi rato ban bisa abine. Ngala’ se ngodha laju.


Mat Toyu Pangarang buku Embi' Celleng Ji Monentar

Posting Komentar

Lebih baru Lebih lama

Formulir Kontak