Maongga Bako Madura

Esai sastra bahasa madura, kehidupan sosial, tembakau madura, carok, kebudayaan, kesenian, lodruk, wayang, gamelanLalampan. 1444. Ampon nemor. Bakto pan-barempan are se tapongkor, oreng takerjat kalaban badhana angen, ojan kantos kelabba, ojan saare benteng, katon ta’ bakal terrang, manabi ngabas bakto ganeka, katon ta’ bakal badha nemor, cellep dhalem sanapa are, asababbagi gumigil se ta’ sakera. Badan takerjat, manossa kercet. Tanto coma bisa aserro ka Se Kobasa sopaja alam duli normal pole. dhalem aobana dhari bara’ ka nemor lakar badha se pet-taselpet, badha se sake’ sampe’ badha se tajengkek. Panas katon nyakaleyan. Katon panas se ta’ sakera-kera.

Namong maske panas tar-kataran, oreng paggun abelta, enggi paneta nabur kembangnga bako se pon kerreng, se pon e taro dhari taon se tapongkor, tanto sabellun nabur kembangnga bako paneka, tana ebidhing gallu. sopaja nyaman bila bakal ngaju’ belta badha tempadda soko ban badan. Ngaju’ belta ta’ bisa jeng-manjeng, se nyaman lakar kalaban nengkong. Oreng se abelta jugan kodu nyeram sopaja ta’ mate beltana. Oreng abelta paneka bakal ajuwal dha’ ka oreng se bakal namen bako.

Oreng se melle belta paneka ebundu’ kalaban dhaunna geddhang, tape enggi banne pas akantha melle tapay, sabundu’ garowa, otaba ebundu’ padhana se melle juko’ sajina. Enten! Dhaunna geddhang epagentang, esse’e belta tor pas egulung kantos raja (sekitar diameter salengngeng). Badha se gun melle sabundu’, namong essena dhalem sabundu’ rata-rata ebuwan, badha se melle saebu, dhuebu. Oreng atamen bako rata-rata enggi lemaebu kantos bellasan ebu belta, jarengan sabidhing neka bannya’ pon atosan, paleng mon gun saebu enggi dhubidhing rowa gun. Tanto ebuwan belta se etamen sareng oreng.

Bako Madura lakar ekoca’ dhaun emmas, anapa polana, asabab bakto ganeka oreng-oreng se atamen bako paneka bila pon ejuwal bakal kellar melle emas, bakto jaman sabellun 1998, bako Madura lakar larang onggu. Sabellun banjir e taon 1998, pan-barempan oreng madura ngoca’, taon 1998 aropa’agi mosem se korang bajra monggu oreng tane bako Madura, asabab molae ganeka, argana bako ta’ jellas, taon 1997 aropa’agi argana bako se gi’ lebur, mabunga onggu ka se alako bako, lastarena ganeka ampon sobung kantos mangken, oreng se atamen bako dhalem ka mangmangan se raja. Tadha’ kapastheyan bakal olle ontong se raja akadiya taon-taon se lamba’.

Maos Jugan

Manabi lamba’ banne gun olle sagram otaba dhugram emmas, namong ollena raja, bunga tor bajra, sampe badha careta ja’ oreng Madura neka abacco kalaban aeng botolan, aneka careta e taon sabellun 1997 (akadiya aeng menoman se badha sodana). Lakar bak marenges asabab ollena bako ganeka, namong enggi, e taon 1998, bannya’ oreng se elang pekkeranna enggi jugan polana bako, bannya’ oreng se ta’ enga’ ka na’ potona ban keluargana asabab aba’na rogi raja polana atamen bako se ce’ bannya’na. bako paneka se la raja bandhana, berra’ lakona.

Mon gi’ kene’, eseram saare dhukale, ebuthok, enggi kalaban ekeccer, bisa la’ saare, ongga ka tello are, kantos maongga, sampe’ metthek kembangnga, enggi bila pon paju ejuwal, epolong dhaunna. Aneka kalakowan dhalemmanna tello bulan. Lastare paneka, gi’ epasat, ejemmor dhalem pan-sanapan are, dhalem ajemmor, tanto buto panas se langkong sae, manabi panas, ondhem, neka bakal laen pole caretana. Melana oreng-oreng se masat bako neka lakar berra’ onggu, sanajjan samangken ampon badha messin pamasadanna bako (mesin merejang tembakau), manabi dhimen neka masat kalaban tenaga oreng, lastare epasat enggi etartar e tas bidhik.

Aneka sadajana buto oreng bannya’, tanto buto bandha se raja kaangguy majari sadajana oreng kasebbut, manabi banne  oreng se andhi’ bandha tanto ta’ kera bangal masat bako kasebbut, lastarena ampon kerreng neka bakal egulung epamaso’ ka dhalem taker se ekagabay dhari rakara. Aneka gi’ mon etarema mon Gudang bako. Ja’ kadhang Gudang gi’ ta’ mokka’, ekeba mole tor laen samacemma. lakar berra’ onggu neka oreng atamen bako, saestona samangken argana bako gi ta’ masthe, enggi arga dhaun bako se gi’ odhi’, se ta’ epolong garowa, manabi pon epolong tor epasat laen pole dungngen ban caretana napa pole ampon ebundu’ kalaban taker tor ampon ongga ka pikep otaba trak  kaangguy eyaterragi ke Gudang.

Maos jugan

Posting Komentar

Lebih baru Lebih lama

Formulir Kontak