Ojan Malolo, Nemor Sakone'
Lalampan. 1444 (2022). Banne sakeng ta’ endha’ ka ojan se pon gaggar, saestona perak kalaban badhana ojan, namong epanemoran taon mangken (1444/2022), sajjegga dhari powasaan, tellasan Ramellan tor jugan tellasan reyaja, ampon genna’ kalaban ojanna. Oreng-oreng paggun atamen bako, maske dhalem kabadha’an se ta’ nanto. Bila kabadha’an ta’ nanto cara neko, bila ojan malolo, tantona kacep, bila kacep tantona cellep. Colo’ gun bisa agigep, ta’ masthe. Oreng-oreng ta’ bisa alako.

Biyasana bila panemoran, oreng acakarba sadaja, badha se entar dhamma, entar dhamma, entar alako, ban laen samacemma. ca’na na’-kana’ mor leke ekoca’ “CAIR” , bila pon jan-ojanan, lamari ta’ paju, bila lamari lencak ta’ paju, tantona oreng se ngoker, ma’a’, nyalasar tor se mogerra kaju jugan bu-ambu. Sapaneka jugan oreng se masat bako, bila bakona bannya’ se ecapo’ ojan, tanto bako ta’ kera ro’om pole, tanto bakal asababbagi bakto ta’ kera paju, oreng se alako bako,  tanto bakal rogi raja.

Maos jugan

Ojan e taon 1444 paneka cokop kerrep bakto nembara’na, nemor coma ra-kera dhu bulan manabi ebitong sadaja, bulan Agustus gi’ badha ojan sanajjan coma se’-rese’, epan-barempan kennengngan gi’ badha ojan, e bulan September, pola coma se ta’ ojan, bulan Oktober pon ojan, kabudhi tanggal 15 Oktober, ojan sajan kerrep. Dhu are paneka ojan rata sasumenep. Oreng-oreng pon padha akandha ja’ kandhinto ampon Nem Bara’, panemoran ampon ondur.

E taon 2017 jugan kadipaneka, bakto badan kaula alako e tana jaba. Bakto gapaneka, ojan salanjangnga taon, sobung panemoran sakale. Nem Bara’ kembar. Sampe’ padhi ta’ bisa ejemmor kalaban masthena. Tanto ajemmor padhi buto panas se rabbang, banne namong coma eangennagi. Ta’ kera kerreng, kajaba kalaban panas se tar-kataran. Dunnya paneka kodu padha badha, panas sacokobba, cellep jugan sacokobba, namong bila pon panas ban ojanna pon ta’ nanto, neka ampon tandha ja’ kabadha’an ampon ta’ pasda.

Dhari segi ekonomi, tanto ka’dhinto abakta kagerringan se raja, banne coma ajamma se gerring, manossana jugan rengkeng, bila kabadha’an kadipaneka, oreng disa biyasa nyebbut kalaban seppe, ta’ nemmo nape lekka’ ekowa bila etamoye, tanto berra’, napa pole lakar kodu adha’ar berras se pote, otaba jagung, manabi adha’ar obi, sabrang, tales ban samacemma tanto bakal esebbut mesken, oreng ta’ andhi’ tor jugan esebbut oreng mellas, mela dhari paneka oreng-oreng pas melle berras se ekerem dhari tana manca. Tanto tana Madura ta’ kera bisa nyokobi kaangguy manyokop berras monggu orengnga dibi’, napa pole samangken, daddi oreng tane neka epamellas onggu. Ja’ mola’a mon daddi oreng tane neka oreng palangnga oreng, masthena neka kodu eoba, ja’ saongguna daddi oreng tane neka aropa’agi oreng se paleng pojur tor paleng ontong. Mon gi’ bingung, kael dibi’.

Maos jugan

Sapaneka jugan daddi oreng majang. Aneka kodu apangrasa, kalaban daddi oreng majangan, aneka aropa’agi oreng se paleng ontong, juko’ ta’ usa melle, bisa langsung eobbar, etono pas ekakan, bannya’ neka se badha dhalem tase’na para ajunan neka se bisa edha’ar, namong ampon bannya’ oreng se epatako’ kaangguy alako majang, napa pole ngongodhadan macem kaula neka sajan epatako’ se penterra masala tase’.

Samangken ampon badha berras anyar, enggi paneka berras porang, padahal porang neka coma obi, akadiya cong-lacong ban samacemma, argana tanto ampon larang asabab ampon maso’ industri. Porang neka tombu kalaban ta’ buto aeng bannya’, ta’ akadiya padhi, panemoran jugan bisa odhi’, akadiya tana Madura, neka bisa namen porang. Namong pekkeran kaula sareng para ajunan sadaja ampon eseher kalaban kanyataan se lebbi manes, sopaja odhi’ kalaban parjuga. Se ka’dhimma odhi’ parjuga neka, ta’ mesken tor ta’ mellas sakale.

Posting Komentar

Lebih baru Lebih lama

Formulir Kontak