Paparegan Madura

Paparegan madura lalampan.com


lalampan.com. 1445. Paparegan enggi paneka kaangguy agabay parsemmon ka oreng laen. kadaddiyanna akadiya pantun badha se dhu baris, badha keya se pa’ baris. samangken se dhubaris dhimen.

Angga’ calorong bako ampek

Angga’ e lorong bengkona birsek

alako tadha’ kodhungnga

tatemmo padha gudhungnga

ajamowa ner-menneran

bila tatemmo nger-sengngeran

are kemmes dhina bagi

kana’ nanges reya rogi

banne jukong dhu parao

banne dhukon dhu tao

bila ngakan kakennyangen

daddina balang ketengngen

bisa agendir ta’ bisa ngejung

bisa ajijir ta’ bisa nembung

bisa ngebbas ta’ bisa nyaba’

bisa ngabas ta’ bisa ngeba

bisa agagambang ta’ bisa agendhing

bisa nyambang ta’ bisa nyandhing

balarak kalare tarebung manyang

baras mare tedhung nyaman

bako penang nangka sakerra’

soko tanang mata mancella’

Maos Jugan

beng-tambeng bako

se la tambeng pengko

ca’na jeppang tape neppon

ca’na gampang tape magippon

caceng tana caceng olo’

oreng sala serreng tako’

cang-ancang sokkor kopi

pang-dhippang sokkor sogi                                  

colo’ paka’ ngakan gabus

toro’ oca’ reya bagus

dudul bajigga

bendhul buggigga

dhing-tabarindhing nale’e pagar

dhing-ngendhing nyare kabar

dul nang enang

oreng gunul nae’ penang

entar manceng olle juko’

kana’ lanceng ja’ aroko’

gangan tarnya’ juko’ langgung

bangal dha’enna’ mon tako’ ondhur

gar-agar dhaunna nangka

bajeng ajar daddi mengkaepetthek dhari buku Kosa Kata Bahasa Madura Lengkap. Bastari Yoesi Ika Fiandari


Posting Komentar

Lebih baru Lebih lama

Formulir Kontak