Elangnga Pangajiyan

Pangajiyan Madura

Elangnga Pangajiyan

Lalampan.com. 1444. Biyasana sabban mare sobbu otaba mare asar, seggut ekaedhing sowara pangajiyan dhari radio se ngombar dhari Aengpanas, namong samangken ampon sobung. Radio Permata FM se dhari aengpanas, pon tidak mengudara, ta’ oneng ponapa sabab epon, se kaeman tanto enggi paneka elangnga pangajiyan sabban gi’ laggu otaba mare asar, saenggana oreng akadiya badan kaula, oreng se mesken elmo, ngalengsang nyare sonarra kajembaran, ngalengsang nyare somber pangaonengan, somber elmo se abakta kabunga’an.

Biyasana lastare sobbu, kalaban nang-tenang, sambi ca’-baca’an, merengngagi pangajiyan dhari radio kasebbut, kadhang enggi badha se lebur, kadhang badha se lucu, magella’an, namong pagguna macellep ka panggaliyan. Oreng-oreng se lakar pajat kaso, kodu akasab, nyare sacenthong nase’, se tor kadhang taselep ban tasalep dhari se socce otaba se bagus, manabi ta’ ekeba merengngagi dhabuna keyae ebakto gi’ laggu, tantona aba’ ta’ bakal apangrasa.

Bila pon mare asar, molena alako, molena akasab, taraga ka sakabbiyanna barang, bisa se halal, bisa se haram, otaba se harom, tanto ta’ apangrasa tor ta’ ekarassa, taloccor ngacaca bagussa oreng, tapala’car ngacaca juba’na oreng, jila taselpet ngenye oreng, tor laen samacemma, kalaban badhana pangajiyan, epaenga’ sareng keyae-keyae sopaja duli maos istighfar, asapora ka Guste Allah se ampon apareng kasehadan, kagampangan rajekke, akadiya gampangnga anyaba, sanajjan sakone’ ollena pesse.

Saka’dhinto jugan bila mangkada alako, akasab, badha se apareng sango, mesal epon dhari settong keyae, apareng settong bacaan, manabi sampeyan mangkada alako, amola’a alako, sampeyan maos bismillah, adu’a tor en-laen epon, lagguna dhari keyae se laen, maemot, maenga’, sopaja ashalat Duha gallu sabellun mangkat alako, maos Al-Qur’an manabi sempat, sabban are, gi’ laggu badha se maenga’, sorop are jugan badha se maemot. Tanto oreng-oreng se koros se kakorangan gaji (ghâjhi: enggi paneka lemak, atau zat yang mengandung minyak melekat pada daging berwarna putih, akadiya gajina sape)  dhalem aba’na bakal sajan posang, se la aba’na koros, sossa, asabab sossa akasab, ngalengsang, tor jugan sobung pangajiyan se bakal maemot aba’na.

Mela dhari paneka bannya’ masyarakat se pas buru ka aplikasi laen, akadiya youtube tor en-laen epon. Asabab pon posang. Aba’na paggun terro ngaolleya seraman rohane, pagguli aguli akadiya popos se nyare sonar kaodhi’an, akadiya ramo’ se paggun nyare aeng sanajjan ka dhalem bume. Sabab sadajana masyarakat terro odhi’ dhammang, bunga tor jembar. Salamet dhari dha’aran se mababaja ka aba’na, salamet dhari kalakowan se bisa macalaka’ ka aba’na. Mela dhari paneka pas nyare dhadhabuwan se samporna, seggut acabis monggu para keyae otaba alim olama se bisa daddi panduman. Tantona sakeng polana terro. Bunga tor jembar.


2 Komentar

Lebih baru Lebih lama

Formulir Kontak