Tellasan: Oreng Asapora Kabbi


Lalampan.com. 1444. Masyarakat saestona ragep tor padha emba. Akadiya bila tellasan. Terro padha’a. terro eanggebba. Mon are tellasan pas ta’ padha, tanto astaba. Kaceba. Mela dhari paneka, badha se alako onggu bakto powasaan, sakeng polana terro ekatellasana. Terro lebur, napa pole gadhuwan potra (potre), ana’ poto. Baremma kerana akkal, na’ poto ta’ astaba, padha akalambi anyar, padha andhi’, jajan, maenan, long, ban samacemma.

Se ampon oneng ka adat, se seppo, se dibasa, paneka entar asapora, entar asalaman ka sabban oreng se epanggi, se lalake’ padha lalake’na, se bine’ padha babine’na, tor jugan monggu oreng-oreng se eanggep emolja’agi. Padha nyo’on sapora. Polaba kalaban tellasan, sadaja bisa tellas, berse. Napana kerana se berse? Hahaha. Artana? Otaba atena napa dusana? Dinggal gi’-gigi’ dibi’.

Maos jugan

Apowasan dhalem sabulan benteng. Nahan pelka’, lapar, nahan napso, sopaja ta’ ngacepper, ta’ ngacepek, ta’ ngacaca oreng, sampe’ badha se tedung ren-aren polana tako’ tapala’car ngacaca roeng. Bali’ tedungan etembang ngacaca oreng. Bali’ alakowa bagus (akadiya ngaji, maos Al-Qur’an tor en-laen epon) etembang sak-nyaloksak kasala’anna oreng. Salana oreng neka nyaman e bibir. Ce’ lemma’na e konco’na jila manabi ngacaca oreng. Kadhang ta’ ekarassa, dhari marena ngacaca bagussa, pas talambas ka ngacaca juba’na. enggi mangkana padha asapora eteppa’na tellasan. Padha atellas

Banne namong mabagus jajan, kalambi otaba sarong, namong nata ate sopaja binareng alako ibada. Manabi gi’ badha dhalem powasa, insyaallah paggun padha ngatalbes se abajanga, se maosa Al-Qur’an, bila pon mare tellasan, lobarra tellasan, insyaallah ta’ lobar, keng ta’ pate santa’ padhana powasaan, melana pas asapora banne namong ka manossa. Saestona lakar se paleng berra’ asapora ka manossa. Bisa-bisa ta’ esapora.

Bila tellasan lakar asapora. Napa enggi esapora? Enggi tanya’agi ka panggaliyanna sampeyan. Mesal epon sampeyan perna ato-banto oreng, namong sampeyan bakto buto partolongan sampeyan sobung se abanto. Sampeyan bakal nyapora? Aneka se berra’. Manabi coma asapora. Napa pole lakar tadha’ salana. Gun asapora. Asalaman. Enggi dhammang. Manabi se lakar amuso. Pas terro ambuwa amusowan. Sanggup kerana? Enggi eyatore. Kaula coma noles.

Bannya’ kalakowan berra’ se bisa epadhammang. Namong manabi paggun ekaberra’, ekaenga’e ja’ begini wa begitu, enggi paggun abugel dhalem panggaliyan ja’ oreng garowa banne baktona esapora. Aneka lakar se berra’, manabi se laen dhu napa. Entheng. Hetheng! Akopadhang gi’ ambu’ ajjen!!! Aneka lakar se berra’. Entar asapora tor nyapora (aberri’ sapora’an). Napana pole lakar berra’ salana. Sajan baridhu. Sajan salbut basana. Kadhang oreng ngantos tellasan sopaja bisa asapora. Tor bisa nyapora.

Maos jugan

Enggi lakar ta’ gampang kaangguy saleng nyapora. Napana pole sampe’ abasto. Huh! Dhu napa. Ma’ asareyan se bi-nyambiya salana oreng ka dhalem kobur. Ma’ se wat-kowat gallu’. nyare berra’ dibi’ mon gun ngan ganeka. Bali’ pon ocol. Laju ja’ kaenga’e. ranta. Mon laju sabban are, aken-reken salana oreng. Huh. Kellara!!! Kala oban-oban dibi’, oreng bakal paggun atengka sakarebba. Torot ma’ agambi’. Melana bannya’ oreng se asapora kalaban badhana tellasan.

Posting Komentar

Lebih baru Lebih lama

Formulir Kontak