samoga tabarengnga ban pangareppa

carpan madura, sastra madura, ach Jazuli, bahasa madura, carpan, sanja', sumenep, rancage, pamekasan, sampang, bangkalan


"Ka', serius caretana ta' valid." Oca'na Nana naleka mare maca careta pandha' se engko' toles ri-bari'na.

Engko' gun agella'. Mesem pes-tepes. Cora'na Nana ngarte ja’ engko' noles caretana aba'na ban Addur se teppa'na gi' buru bur-leburan. Engko' pajat asangaja noles caretana ta' epa-padha. Ta' epa-persis. Polana tako' badha tong-settong diksi se kodu ta' ekataoe oreng bannya'. Tape sajjegga engko' ecaretae Addur. Engko' pajat gagiren. Kaburu nolessa caretana. Menorot engko' caretana lebur, langka, ban ta' sakabbi'na oreng enga' caretana Addur ban Nana. Ca-kanca bannya' se acareta ka engko'. Ban bur-lebur keya. Tape caretana Addur ban Nana areya badha settong kajunelan ja’ senga'a kasakteyan rowa. Settong kalebbiyan ja’ senga'a wali. Se adaddiyagi caretana lebur ekedhingagi.

"Sampeyan ecaretae napa'an mon Mas Addur? Nana nge-chat pole polana engko' gun ajawab ngangguy emetion nyengnger. Cora'na jat lakar ce' penasaranna onggu. Usa lajjai reya gu'-gangu'. Anggep mare penelitian pas sidang skripsi. Pengujina lebat WA. Dal-geddul sakone' tang ate. Tako' Nana marena pas atanya se ne-banne. Otaba tako' caretana se engko' toles ta' tarema. Buddhu reya.

"Tadha', Le'. Ta' acareta pa-ponapa Addur. Baddi'na sampeyan orengnga. Ca'na kaula pasera se agabay Addur tasellem padhana mangken. Haha... Haha...."

"Ambu na, Ka'. Kaula pas todhus" Pajawabba Nana se etoro'e emetion oreng nokoppe tanang.

"Kaula marena ka Cafe Niscala, Le'. Pola mon tadha' kalakowan katemmo bai." Engko' nyoba' ngajak Nana la-pola endha'. Banne keng ekaneyat sakeng kateppa'an. Pola mon atemmo kan daddi sepa' ujiyan skripsi-na. Eh, maksotta ujiyan caretana. Haha... Haha....

"Sae, Ka'. Re-mare Duhur gi. Polana mon pagi kaula gi' badha e sakola'an." Nana sapakat se atemmoa. Gellem eyajak ka cafe Niscala, Cafe reya lokasina badha eyadha'na Bupati Wash. E lao' lorong. E bara'na Samsat, tempat perpanjangan sepedha. Engko' kennal ban Nana margana organisasi. Nana maso' adalluwan engko'. Melana abasa. Nyambat Kaka' ale'. Banne keng polana penterran. Otaba lebbi taowan. Sakeng e kampus pajat la kapra antara senior ban kader abasa.

Mare Duhur pokol dhuwa'. Are ta' pate panas polana bak asella ondhem. Angen ser-ngalesser. Man-nyamanna reng badha e alas. Ta' tang-gertangan. Ngacenthar. Se e tase' bariya keya, mon naongnga enga' reya tantona betta pamajangnga. Poko' angenna ta' pate santa'. Mon santa' tako' ngonjang omba'. Aba'na pas ta' bisa mole pole.

Maos jugan

"Mas, engko' messen kopi tubruk, gulana pesa, ya. Jamur crispy settong."

"Siap, Mas. Marena eyaterragiya." Oca'na pelayananna sambi magi nomer korse se ekagabay dhari kaju. Ne'-kene' bentukna keng lebur. Kaju ka'angguy tora. Tora sopaja ta' taporop bila ngaterragi pessenan. Daddi marena kare nyare nomer. Katoju'anna bannya' polana, ban jau dhari kasir. Mon ta' etorae posang.

Ta' abit ju'-toju', aroko' gi' buru abit salencer. Noles careta pandha' gi' olle tello paragraf. Tang hp la etemmo amonye.

"Ka', kaula pon badha parkiran." Oca'na sajjagga mare ngolok salam.

"Langsung maso', Le'. Kaula badha e gazebo se nomer dhuwa' dhari daja." Sambi ngoba'i Nana se teppa'na nga'-lenga'an eyattas sapedhana. Ta' abit pas nangale. Sapedhana langsung eparkir. Helemma ebukka'. Akaca sakejja’ ka spionna, pas alebbu.

"Messen gallu, Le'. Eka'dhinto menuna nyar-anyar. Cocok ka dat-ngodhadan."

"Mas, jareya atas nama engko', ya" Engko' aorak ka kasir se teppa'na alayanin Nana. Enja' ta' kose nyareng. Keng bak santa' sakone'. Ja’ mon lere tako' ta' ekaedhing.

Nana mesem, cora'na e pekkeranna sambi gi'-nganggi' ca'-oca' se bakal epakalowarra lu-gallu. Banne tokang tebbak. Banne dhukon. Sakeng la biyasa mon oreng gi' buru katemmo pajat abak kako. Cora' berra' se nganthanga. Apa pole engko' ban Nana pajat rangrang atemmo. Bisa ebitong ngangguy garigi'. Mon ta' sakeng ri-dhari ta' kera katemmo. Paleng enja' mon badha acara organisasi.

"Kadinapa kabarra, Ka'. Sehat?"

"Ca'epon sampeyan nerrosagi S2?"

"Alhamdulillah, sehat, Le'. Enggi, Le'. Pongpong gi' sempat ban dhung-kadhung aneyat."

"Sampeyan kadinapa skripsi-na? Lancar?"

"Alhamdulillah, gi' buru sidang ri'-bari'na, Ka'. Lancar."

"Akabin marena pas, gi?"

"Bunten, Ka'. Parjalanan gi' lanjang"

"Ba, Addur pas kadinapa? Haha... Haha...."

"Siah, ambu na..." Nana pas mesem. Nondhu' ngoca' todhus. Aromasa egajak kadibi'an. Jat pajat kadibi'an. Tadha' oreng pole. Jat gun engko' ban Nana. Tang kanca se janjiyan maburung. Ojan derres e romana ca'na.

"Permisi, Mbak. Pesanannya. Es Taro, satu. Kentang goreng, satu. Selamat menikmati." Oca'na Mas pelayananna cafe sambi nyaba' minuman se epessen Nana eyadha'na Nana. Marena ejawab terima kasih, Mas pelayanna pas ondur. Engko' ban Nana pas lanjut adha-kandha pole.

Roko' la nyolet pole. Colo' paka' ngenom pole. Se ekacareta eyabi' settong badha pole.

"Baramma kerana careta se valid, Le'. Haha... Haha...." Engko' nyoba' manceng Nana sopaja nganthang caretana.

"Hehe... Hehe.... Kaula pas todhus bila etanya'agi enga' ganika bi' sampeyan, Ka'." Sambi ajumbu' kentang eyadha'na re-lere pas eyompa'.

"Kaula ta' ngarte keya ka aba', Ka'. Kaula laju partaja ka Mas Addur. Tekka Mas Addur ta' ambu sakale acareta mantanna. Kaula paggun yakin ka Mas Addur ja’ ta' kera co-ngoco. Kaula kaddhagan e pekker acaca dibi', pola reya se ekoca' gendheng la'-mella', ya."

Maos jugan

"Sajjagga dhari Mas Addur abala rang-terrangan ja’ andhi' rassa ka kaula. Teppa'na ganeka keya kaula laju partaja ka Mas Addur. Ta' agabay kaula mekker dhukale pole. Sakeng mon pas ngoca' dhari lugalluna katemmo garowa lopot, Ka'. Manabi dhari lun-sabellunna kaula gun kagum ka Mas Addur. Kagum ka prestasina, ka kabajenganna, ka pola tengkana. Salaen ganeka bunten ta' andhi' rassa lebbi." Nana neggessi sambi ngabas pa'anaban saba. Cafe Niscala pajat e-desain out door. Daddi bas-ngabasan langsung ka lorong ban ka ba-saba. Lebur. Bi-lebbi bila rop-sorop are. Tantona meka se mera laju pas paddhang masenneng sokma. Sambi tos-ngantos magrib. Bila Magrib kare ajalan ka Masjid. Ce' semma'na ka Masjid. Gun kabitong barampa tekdhagan.

"Bunten ta' sala, Le'. Pajat enga' ganeka gulina cinta. Tor kadhang pajat bannya' pola tengka se ta' bisa ebitong kalaban akkal. Namong kalaban rassa. Rassa se meddal e ate. Daddi manabi pon Addur bangal jujur ka sampeyan, bi-lebbi masala kaodhi'anna sabellun-sabellunna ganeka pon daddi settong tandha ja’ Addur lakar ta' co-ngocowa ka sampeyan. Serius onggu ka sampeyan. Lakar yakin keya ka sampeyan.  Melana jujur napa badhana. Ekabala eyadha' kabadha'anna. Ja’ lakar enga' ganeka guli ennengnga sabellunna. Ma' sampeyan ta' andhi' kakasta'an e budhi are. Pangareppa paleng enga' ganeka."

"Duwana saos, Ka'. Samoga tabarengnga ban pangareppa ate." Sowarana Nana sajan lere. Cora' meddal onggu dhari bugellenna sokmana. E pekker gun abanta. Ce' leburra, ya mon nangale oreng kadiya Nana ban Addur, agantongagi taresnana se meddal dha' ka dhuwa pangareppa bang-sebang. Ta' arebbu' mennang. Ta' arebbu' adha'. Ta' jung benderran. Ta' jung angkowan. Bali' saleng narema ban partaja. Bali' saleng aduwa dha' ka se Kobassa. Cellep rassana.”

 

Tambaksari, 03/01/23

*Ach Jazuli Pangarang Sanja' Odhi' ban Ta-Caretana

Posting Komentar

Lebih baru Lebih lama

Formulir Kontak