Dhari Disa Bakal Ngaredhap Kadiya Bintang

esai basa madura, sastra & basa madura, sumenep, ach jazuli komunitas gai' bintang, rubaru, pamekasan, sampang, bangkalan, jawa timur, madura swasta, tapal kuda, kangean, viral


Abanta les-tolesan. Bi-lebbi reng-oreng se lebur noles. Samangken cora' la rangrang manggi. Sakone' dhari aebuwan banta se cer-kalacer pas abujud daddi tolesan. Ja' toro' tolesan ka’dhinto aropa'agi jalan ka'angguy kalanggengan. Ba' baramma'a kerana naleka lamba', gi' jaman kona, e bakto se la kalebat, sadhaja ulama', ahli tokang mekker, reng-oreng se ahli ilmu, pas ta' lebur noles. Pas ta' kasokan noles sadhaja ide ban gagasan epon, yaktena are mangken kaodhi'anna manossa ta' bakal nemmo ra-ara. Posang ta' nemmo pateggu'an. Ban bakal terros petteng margana tadha' se bisa emotla'. Hal ka’dhinto nandha'agi ja' tolesan, bisa noles ka’dhinto penting.

Pramela dhari paneka e dhalem zaman se ta' bannya' dad-ngodhadan lebur ka dunia literasi, khusussa urusan les-noles, ka’dhinto badha sala settong komunitas literasi se terbi' ban eladinin kalaban dad-ngodhadan disa. Tor samangken ampon alahirragi buku se e dhalemma tantona aesse tolesanna dad-ngodhadan ban pan-barampan moret se badha e sakobeng kacamadan Rubaru. Hal ka’dhinto aropa'agi settong kabunga'an se kodu esokkore areng-bareng kalaban patang saleng rabat ban dukung sopaja'a terrossa tombu generasi emas se kadi ka’dhinto. Aponapa ma' kodhu saka’dhinto?

Maos jugan

Abanta Kacamadan Rubaru, ka’dhinto aropa kacamadan se e dhalemma badha sabellas disa. Ban dhari sabellas disa ka'dhissa' bannya' sakale sakola'an-sakola'an se epaddek. Sampe' badha'an se sadisa ka’dhinto badha tello' sampe' empa' sakola'an kalaban jenjang se padha. Artena manabi emot ka pembangunan tor gedung sakola'an, Kacamadan Rubaru pon alhamdulillah bannya'. Coma petanya se saterros epon, ba' kadinapa kalaban essena? Ba' amponna alahirragi ret-moret se bakal daddiya jimatta bangsa? Ban ba' amponna bendher daddi sakola'an se e dhalemma aesse ban possa' kalaban elmo pangaonengan? Mangken dhimen. Ngereng padha talese' areng-bareng.

Menorot dhari pan-barampan somber se aba' toles, Rubaru laggi' jau dhari SDM (khusussa dad-ngodhadanna) se unggul, otama epon e dhalem bidang literasi. Ja' toro', sala settong kor-okor se paleng utama e dhalem hal pendidikan, enggi ka’dhinto melek literasi. Ka’dhinto kuncina. Artena manabi ngoladi ka bannya'na sakola'an se badha e Kacamadan Rubaru, estona ampon patot ja' ret-moredda asaeng tor unggul e dhalem ilmu pengetahuan. Motivasi ka'angguy asakola ka’dhinto kodu oba. Banne pole cokop kenceng maso' ban kenceng asaragam. Tape baramma cara, sakola'an ka’dhinto ampon berkompetisi ka'angguy jung-ejjungan alahirragi ret-moret se unggul dhalem hal ilmu pengetahuan. Margana laen ban daerah se gi' buru badha'a sakola'an, ban masyarakatta gi' awam kabbi, yaktena gi' pendha patot naleka motivasi ka'angguy asakola enggi ka’dhinto poko' gellem maso' ban gellem asaragam.

Kalaban badhana komunitas se gase' adin-ladinen e bidang literasi, enggi ka’dhinto Komunitas Gai' Bintang (KGB), tantona parlo edukung, napa pole kalaban badhana KGB ka’dhinto ampon jellas, arako' ban aladin ret-moret se badha e sakola'an e Kacamadan Rubaru. Sala settong bukte konjkrit epon kalaban lahirra buku antologi bersama se abul-ombul Anak Desa Menulis, Ragam Kisah Inspiratif Pengalaman Menulis Generasi Bintang. Tantona hal ka’dhinto ta' gempang, buto kaparetan se kodu ka'angguy ngajak ban aladin ret-moret ka'angguy bisa noles saengga abujud buku antologi ka’dhinto. Pramela dhari paneka dha' sadaja papanggu disa ban kacamadan, para guru, para seppo, tor sadaja elemen se gi' sadar ja' pendidikan ka’dhinto sanget penting, ngereng padha saleng onjuk saengga generasi Rubaru bisa terwujud kalaban se ampon ekamempe KGB, enggi ka’dhinto ngaredhap kadiya bintang e langnge' basnang.

Maos jugan

Se keng-bingkeng, abdina menangka dad-ngodhadan se asli lahir e bumi Rubaru, ngatore poji selamet kalaban lahirra buku antologi bersama se abul-ombul Anak Desa Menulis, Ragam Kisah Inspiratif Pengalaman Menulis Generasi Bintang se ampon eseppoe sareng ca-kanca KGB. Samoga terrossa ta' sen-busen se aladin dad-ngodhadan Rubaru saengga bisa melek literasi ban bisa daddi jimatta bangsa tor mastekana agama. Rubaru ampon ta' kakorangan sakola'an, coma parlo ekarembak pole baramma sakola'an gella' bisa matombu SDM se cakap, unggul, tor berdaya saing e dhalem bidang ilmu pengetahuan.

 

*Ach. Jazuli. Penulis Buku Kisah Hujan yang Lain 

Posting Komentar

Lebih baru Lebih lama

Formulir Kontak