Sello’ Mardha, Akalong Apoy

 

Lalampan.com. 1444. Bangsa Indonesia se raja paneka, bangsa se odhi’ eattasanna bume, bume Indonesia paneka aropa’agi bume sello’ mardha, akalong apoy (dhuwa’ kalemat paneka agandhu’ makna ring of fire enggi paneka cincin api). Sadaja gunong se badha e bume Indonesia paneka abannya’an se pon perna leddu’, nyemburragi abu vulkanik, kalowar magma tor laen samacemma. Se paleng anyar enggi paneka leddu’na Gunong Semeru Jaba Temor, hal paneka nandha’agi ja’ gunong kasebbut “aktif”, ekoca’ aktif enggi paneka polana magma se ekandhung dhalem gunong odhi’ terros tor bisa nyembur bila bai. Semburan Semeru e tanggal 04 Desember paneka aropa’agi semburan se kapeng dhuwa’ dhalem sataon paneka. Dhimen, e taon 2021 jugan nyembur, jugan lerres e tanggal 04 Desember 2021. Se ka’dhimma, bannya’ bengko gujur, badha se ta’ enneng buru, ban laen samacemma.

 

E taon-taon sabellunna. Gunong Kellud jugan perna leddu’, jugan Gunong Merapi e taon 2010, tanto bannya’ korban se ecapo’, banne namong loka, otaba kaelangan roma, bannya’ jugan se sampe’ kaelangan nyaba (paleman ka ajunan epon Allah), bila badha balai, lakar ta’ manggi pangeteggan. Ka’dhinto balai otaba coba’an (ujiyan) dhari Allah lebat gunong. Badha jugan se lebat lendhu. Akadiya lendhu ban longsor (dataran tenggi se gujur) epan-sanapan tempat, aeng ongga banne namong sakone’, akadiya banjir ban laen samacemma. Ka’dhinto saestona  parlo ekagali. Manabi e loar negeri akadiya Jeppang otaba nagara laen ampon ngagali ja’ bakal badha angen puting beliung (bala’ taon, se ca’n oreng pala’ taon). Saenggana se anyama BMKG neka ekabuto tor ekaparcaja.


Maos jugan

 

BMKG na eka’dhissa’ ngabala ja’ bakal badha angen raja se tanggal saneka-saneka. Mela dhari paneka pamarenta, akadiya walikota se bakal elebadi angen kasebbut, ngajak masyarakadda sopaja ngalle dhalemmanna samenggu otaba lebbi ka kennengan se ampon esadhiyagi. Mesal epon e Sumenep bagiyan katemorra bakal badha angen raja, neka eyalle gallu ka Sumenep ka bara’na. tanto esadhiyai tempat se langkong sae tor sadaja kabutowan etanggung sareng pamarenta. Ka’dhinto se esebbut kalaban pamarenta se ngarte ka alam se ekennengnge, saenggana bila bakal badha’a balai, akadiya angen raja, tsunami ban en-laen epon, neka bisa masakone’ korban. Tanto sadajana paggun bisa epasra’agi ka Pangeran, namong manossa pon eparenge akkal, sopaja ngagali ka alam epon.

 

Manabi tsunami bisa eprediksi, tanto lendhu jugan bisa eprediksi, gunong se bakal leddu’a neka jugan bisa eprediksi kan. Badha status siaga I, Siaga II tor Siaga III. Ka’dhinto nandha’agi alam paneka bisa etalektegi. Ban-sabbban bume badha juru koncena, juru konce neka biyasan lakar oreng peleyan, namong e jaman modern paneka, juru konce bisa dhari anggota BMKG tor ngaolle edi sopaja daddi juru konce, saenggana antara Pengetahuan alam sareng spiritual neka bisa menyettong dhalem settong oreng.

 

Anapa tana Indonesia neka esebbut kalaban Ring Of Fire cincin api (sello’ mardha, kalong apoy) aneka polana pajat tanana se kadi paneka. Bannya’ gunong se bisa leddu’ tor mababaja ka kaodhi’an manossa. Gunong raja-raja, ka’dhinto banne namong e jaba, sadajana. Dhari sabang kantos merauke: Ring Of Fire enggi paneka Lingkaran se meliputi daerah se sering ngalami lendhu ban leddu’na gunong se kaloar apoy. Mela dhari paneka. kawasan Ring Of Fire neka kodu ajar mitigasi bencana.


Maos jugan

 

Mitigasi paneka gunana sopaja oneng dhalem ngadhebbi badhana balai kasebbut, mesal epon oreng se ta’ bisa alangngoy, oreng kodu buru ka ka’dhimma manabi badha lendhu, otaba gunong leddu’, longsor otaba banjir. Ka’dhinto se parlo ekagali. Enggi jugan dhalem ngagali alam. Manabi alam esake’e. tanto bakal nyake’e jugan. Alas pon epabanas. Tanana ekale malolo. Sampa plastik ebuwang saromban. Tor laen samacemma. ngereng padha apekker, nyare tor nyopre kasalameddan sadaja.

Posting Komentar

Lebih baru Lebih lama

Formulir Kontak