Soal Bahasa Madura Kelas IX SMP Sederajat

Soal Bahasa Madura Kelas IX SMP SederajatA.    SOAL PELEYAN

Ngereng eyatore jawab soal ebaba paneka kalaban mele sala settong se paleng lerres

 

1. Adhasar tojjuwan epon, teks pidato badha...macem

A. Dhuwa'

B. Tello'

C. Lema'

D. Empa'

2. Adhasar sefat essena pidato badha... macem

A. Lema'

B. Empa'

C. Dhuwa'

D. Tello'

3. Basa se epondhut dhari basa sastra se lebur kantos kasemsem aromrom bara ate, dhalem teks pidato esebbut ...

A. Ilmiah

B. Artistik

C. Filologis

D. Nonestetik

4. Sala settong panduman dhalem apareng sanggeman lalampa'an paranata cara enggi paneka...

A. Arenteng acara/lalampa'an

B. Nyanggemme

C. Bu-dhabuwan

D. Abirji' okara

5. Ponapa se kacareta paneka agambarragi kadaddiyan se badha e

A. Mempe se sae

B. Radio se lebur

C. Kaodhi'an sabban are

D. Kaodhi'an se lebur

6. Sastra se aropa kandhana tokoh e dhalem careta tor daddi tatenggun enggi paneka

A. Tokoh

B. Latar

C. Paggung

D. Drama

7. Oreng se ngoladi drama paneka kasokan akel-bacekel asabab caretana...

A. Sae dha' agama

B. Ta' sae dhalem careta

C. Nombuwagi rassa loco

D. Maneserran oreng

8. Oreng se ngoladi drama paneka regget dha' ka tokoh se ngangunge tengka lako...

A. Sae ka agama

B. Ta' sae dhalem careta

C. Magella'an oreng

D. Maneserran oreng

9. Ebaba paneka aropa'agi gunana laporan kegiatan enggi paneka

A. Sopaja ealem sareng atasan

B. Nombuwagi rassa tanggung jawab

C. Sopaja olle ongkos tamba'an

D. Sopaja nae' pangkat

10. Kabar se onggu-onggu nyata badhana, ekaolle kalaban panelektegan, pamareksaan, jugan parjalanan, aropa'agi katerrangan...

A. Laporan kegiatan

B. kabar monggu koran

C. Kabar se ekakabar wartawan

D. Kabar se onggu-onggu badhana

11. Ponapa se emaksot kalaban bahasa baku basa madura...

A. Basa se alos edhinganna

B. Basa se eguna'agi neng khotbah juma'dan

C. Basa dhalem lodruk

D. Basa se eserrat, tor ekoca'agi adhasar badhna atoran neng basa Madura

12. E baba paneka se tamaso' ka panduman noles laporan kegiatan enggi paneka

A. Rontot (sistematis)

B. Agabay berta anyar se laen dhari kabadha'an, sopaja oreng tapengsor

C. Essena genna' tor jarna'

D. Se eatorragi onggu-onggu badhana

13. Ajaga maleng agandhu' maksot

A. Ajaga maleng malle ta' buru

B. Ajaga kampong sopaja tadha' maleng

C. Ajaga maleng dhalem okoman

D. Ajaga kampong se ekentare maleng

14. Merres Pathe agandhu' maksot

A. Nyare elmo kasakteyan

B. Nyare kasab paleng raja

C. Merres pello koneng

D. Merres nyeor ekala'a pathena

15. Ponapa se emaksot kalaban Rora Basa

A. Oca' sosonanna ban maksodda kalero, sala kapra

B. Oca' pantun se atemmo parebasan

C. Oca' se eguna'agi dhalem sanja'

D. Oca' sanja' se ta' aguna artena

 

 

 

1. Jajarba'agi cem-macemepon bagiyan se epantha dhalem sosonan teks pranata cara....

2. Eyatore sampeyan abadhi contona parenteng lampa rasme se elampa'agi sareng sakola'an...

3. Jajarba'agi ponapa se maksot kalaban

A. Aktor...

B. Baburugan becce'...

4. Ponapa se emaksot kalanan laporan kegiatan?

5. Ponapa gunana Bahasa Baku?

6. Ponapa'an se kodu badha dhalem Drama?

7. Ponapa se emaksot kalaban opini?

8. Ponapa se eanggep sae dhalem drama...?

9. Sebbuddagi tojjuwan epon pidato?

10. Ngereng sampeyan agabay pantun


Posting Komentar

Lebih baru Lebih lama

Formulir Kontak