Oban ban Ojan


Ojan

 

badha se aserro polana ta’ ekalamban

badha se aserro polana daddi panyekkeddan

badha se terro polana gasek akalemba’an

badha se merro polana aban-dalumban

 

ojan kene’ banne gunna rese’

ojan raja ta’ tanto daddi berda

ojan ban kelap, akeddhap sakedebban

ojan ban guntor, takerjat ban tabentor

 

ojan agili aeng, nyapcap lebat genteng

ojan daddi ba’a songay nganyo’ barakay

ojan nampes aperreyan ka bettes

ojan agenjeggan e tase’ ban edaradan

 

ojan notobi bume kerreng

macengngar bungka’an ban perreng

bisa kabacco pereng

sampe’ kaodhi’an penggir sereng

 

kalaban ojan banya’ merdi’ tombuwan

kalaban ojan aeng atabuyan

sampe’ banjir tandhana badha kasala’an

se tasengsal dhalem kaodhi’an

 

 

 

Labbuwan Jembar, 1442

 


 

Oban

 

ngapote wa’ obanna etangale

tandhana orengnga pon towa

ngapote wa’ obanna etangale

ker-pekkeran bannya’ loppana

 

ngapote wa’ obanna etangale

pekkeranna bannya’ se tekkor

parembaganna bannya’ se lamor

bannya’ se tekkor

 

oban tombu, parembagan rombu

oban tombu, karengsa’an aganggu

oban tombu, kajembaran rebbu

oban tombu, ta’ kalaban landhu

 

oban aban-dalumban, arebbu’an

adduwan jang-lanjangan, gatel e bun-embunan

galiya’ monca’ e panyethagan

garu’nyeng atal-talan

embar parembagan

 

oban

banne sakadar O ban ban

 

 

 

 

Labbuwan Jembar, 1438


 

Ojang

 

 

ngalle polo kaangguy majang

seyang malem ta’ nemmo tenang

ondur dhateng paggun ta’ ontong

tape ta’ loppa paggun abajang

 

bila ojang ta’ nyaman moy-tamoyan

lalak pelka’ kapanasan

sanajjan ta’ kaelangan

tape agandhu’ kaposangan

 

ngalengsang aenter dhalam pekkeran

angen ta’ agiba kajembaran

pojur ta’ malobaran

barang-barang se pon kasandhingan

 

lalak, pello ngerray ta’ kapanasan

abintal-bintal abali’tangan

nape pole kadibi’an

salbi atalposan

 

ojang

banne o se lanjang

banne se ngolo e attas lencak dipan

bila ojang pajat malessoan

sanajjan ta’ andhi’ kakasoan

 

 

 

Labbuwan Jembar, 1438


 

Obang

 

kernengan otaba dalubangan

majerna’ pekkeran ban kajembaran

sanajjan lekkas eabi gan satobi’

nyare sara kalaban agambi’

 

kernengan otaba dalubangan

ngalenneng dhalem parembagan

malobang paretongan

mabikes karosagan

 

marosak kabagusan

paretongan aembiran

ta’ pongkas kajembaran

elang kaparduwan

 

aenter polana obang

abitter nyare lamban

epaenter polana ontong

etekkem kare aegem

 

aserro ronye’ sakone’

bila bannya’ ta’ asa’-kasa’

sakone’ ecolpe’ bannya’ eceppa’

ebangngem kalaban santa’

 

 

 

Labbuwan Jembar, 1442

 


 

Otang

 

aserro ban agentang

balikat roho, ngaronyo tolang

jamo ta’ aberri’ bellas

sanajjan ta’ daddi bellis

 

alako thong-tapenthong

nyare ontong daddi otang

ajudi kalaban damar kambang

ontong jau, se badha palang

 

otang. o-matao ka tatangga

matao berda. matao sengka

o-ma ta’ tao kantos loppa

sampe’ pekkeran ta’ dugga

 

otang. malekko sataretan

potong, bancang sakanca’an

otang apello ta’ abangkang

ngalelo ta’ sarmo parembagan

 

 

 

Labbuwan Jembar, 1442

 

Mat Toyu aropa’agi lalake’ se nettep e disa Karduluk Paragaan Songennep, Madura. asal epon dhari Longos Gappora (Songennep jugan). Pangarang buku Empa’ buku Embi’ Celleng Ji Monentar (Halaman Indonesia, 2016), Kerrong ka Omba’ (Sulur Pustaka 2019), SOKANA (APM-KOMAMEDIA, 2020) tor NGEJUNG (Sulur Pustaka, 2021). Bukuna se kapeng dhuwa’ (Kerrong ka Omba’) sareng kapeng empa’ (NGEJUNG) ngaolle tandha pangesto Sastera Rancagé, dhari Yayasan Kebudayaan Rancagé e taon 2020 tor 2022. Alumni UIN Sunan Kalijaga paneka pajat lebur noles molae gi’ asakola e MTs-MA Mambaul Ulum, namong ampon ajar noles molae gi’ kellas settong Madrasah Ibtida’iyah Taufiqurrahman. Mon ta’ ajar noles molae gi’ MI, tantona ta’ kera tao ka lip-aliban balekka’.

Posting Komentar

Lebih baru Lebih lama

Formulir Kontak