Lesbumi PCNU Sumenep e Malem SalekoranSabban malem salekoran, Lesbumi PCNU Sumenep mabadha pangajian se kasebbut kalaban Malem Salekoran, enggi paneka kamrat se elaksana’agi e malem tanggal salekor bulan Madura, namong kompolan paneka esaba’ e settong tempat se ta’ le-ngalle, enggi paneka e kantor PCNU Sumenep se badha e jalan Sumenep-Pamekasan. E kompolan are malem mangken paneka, se marabu Lukman hakim AG, se elaksana’agi e tanggal Sagame’ bulan Takepe’ paneka ajarbaba’agi “Ngopene Basa, Ngopene Bangsa” se ka’dhimma kantos are mangken saserradan basa Madura langkong korang eparatene. 

 

Manabi bila adungngeng basa Madura se ka’dhimma pajat aramo’ dhari okara Basa Nantowagi Bangsa. Bangsa Madura aropa’agi bangsa se gadhuwan Basa tor dhalem san-basan ka’dhinto banne coma badha dialek tor saessena enggi paneka akadiya saloka, pantun, parebasan, paramasastra tor salaenna namong jugan parlo ekagali sadaja enggi paneka eja’an Basa Madura.

 

Dhalem eja’an basa Madura paneka badha dhuwa’ macem, enggi paneka se sapesan eja’an 1973 tor se kapeng dhuwa’ eja’an 2011. Namong kabannya’an masyarakat paneka ngangguy eja’an karebba dibi’ (EKD) saenggana asababbagi salsalla pokpara okara se badhi ekamaksot okara kasebbut. Patot esokkore, oreng Madura ampon ta’ todhus apareng nyama monggu Produk dha’aran otaba menuman, akadi aeng kemasan se anyama kalaban basa Madura. namong paneka ta’ noro’ eja’an se sae. Babajana (ame’) tolesan se badha e kardus, botol, gellas paneka eanggep tolesan se ampon teppa’, saenggana mas etoro’e sareng oreng bannya’ (Dhabuna Pemateri: Lukman Hakim AG)

 

Sapaneka jugan monggu san-tolesan se badha e spanduk raja, se biasa badha e penggir lorong kalaban tolesan basa Madura. se biasa aropa’agi kampanye, bisa peleyan bupati otaba gubernur, kalebun, kalaban aromasa pangalebur ka basa Madura, pas etoles kalaban Ejaan Karebba Dibi’. Padahal gi’ bannya’ ru-guru e sakola’an, e langgar tor e disa-disa se bisa epentae petanya kadinapa serradan se lerres tor sae. Saestona banne namong kampanye peleyan, jugan sadaja serradan se ebaca sareng oreng bannya’ neka kodu serrat kalaban teppa’, sopaja ta’ etero sareng oreng bannya’. 

 

Kantos mangkeng langkong bannya’ dhabu, okara, kalemat se cokop kalonta enggi paneka nyala’agi ngongodhadan menangka bangsa se ta’ malappae, se ta’ maemot, ekoca’ ta’ emba dha’ basana dibi’, namong se seppo jugan ta’ apareng pangajaran. Se ngodha epakon nyabis, epakon sowan, ampon banne baktona saleng cale, saleng cala, antara se seppo sareng se ngodha neka kodu padha atong-rontong, agutong rojung kadinapa basa Madura se bakal ekaleburana sareng sadaja bangsa, banne namong se ngodha otaba se towa.

 

Posting Komentar

Lebih baru Lebih lama

Formulir Kontak