Sanja’na Mat Toyu
OJAN

Badha se aserro polana ta’ ekalamban
Badha se aserro polana daddi panyekkeddan
Badha se terro polana gasek akalemba’an
Badha se merro polana aban-dalumban

Ojan kene’ banne gunna rese’
Ojan raja ta’ tanto daddi berda
Ojan ban kelap, akeddhap sakedebban
Ojan ban guntor, takerjat ban tabentor

Ojan agili aeng, nyapcap lebat genteng
Ojan daddi ba’a songay nganyo’ barakay
Ojan nampes aperreyan ka bettes
Ojan agenjeggan e tase’ ban edaradan

Ojan notobi bume kerreng
Macengngar bungka’an ban perreng
Bisa kabacco pereng
Sampe’ kaodhi’an penggir sereng

Kalaban ojan banya’ merdi’ tombuwan
Kalaban ojan aeng atabuyan
Sampe’ banjir tandhana badha kasala’an
Se tasengsal dhalem kaodhi’an


1444


OBAN

Ngapote wa’ obanna etangale
Tandhana orengnga pon towa
Ngapote wa’ obanna etangale
Ker-pekkeran bannya’na loppana

Ngapote wa’ obanna etangale
Pekkeranna bannya’ se tekkor
Parembaganna bannya’ se lamor
Bannya’ se tekkor

Oban tombu, parembagan rombu
Oban tombu, karengsa’an aganggu
Oban tombu, kajembaran rebbu
Oban tombu, ta’ kalaban landhu

Oban aban-dalumban, arebbu’an
Adduwan jang-lanjangan, gatel e bun-embunan
Galiya’ monca’ e panyethagan
Garu’nyeng atal-talan
Embar parembagan

Oban
Banne sakadar O ban ban


OJANG

Ngalle polo kaangguy majang
Seyang malem ta’ nemmo tenang
Ondur dhateng paggun ta’ ontong
Tape ta’ loppa paggun abajang

Bila ojang ta’ nyaman moy-tamoyan
Lalak pelka’ kapanasan
Sanajjan ta’ kaelangan
Tape agandhu’ kaposangan

Ngalengsang aenter dhalem pekkeran
Angen ta’ agiba kajembaran
Pojur ta’ malobaran
Barang-barang se pon kasandhingan

Lalak, pello ngerray ta’ kapanasan
Abintal-bintal abali’tangan
Nape pole kadibi’an
Salbi atalposan

Ojang
Banne o se lanjang
Banne se ngolo e attas lencak dipan
Bila ojang pajat malessoan
Sanajjan ta’ andhi’ kakasoan


 
1442


OBANG

Kernengan otaba dalubangan
Majerna’ pekkeran ban kajembaran
Sanajjan lekkas eabi’ gan satobi’
Nyare sara kalaban agambi’

Kernengan otaba dalubangan
Ngalenneng dhalem parembagan
Malobang paretongan
Mabikes karosagan

Marosak kabagusan
Paretongan aembiran
Ta’ pongkas kajembaran
Elang kaparduwan

Aenter polana obang
Abitter nyare lamban
Epaenter polana ontong
Etekkem kare aegem

Aserro ronye’ sakone’
Bila bannya’ ta’ asa’-kasa’
Sakone’ ecolpe’ bannya’ eceppa’
Ebangngem kalaban santa’

 

1442

OTANG

Aserro ban agentang
Balikat roho, ngaronyo tolang
Jamo ta’ aberri’ bellas
Sanajjan ta’ daddi bellis

Alako thong-tapenthong
Nyare ontong daddi otang
Ajudi kalaban damar kambang
Ontong jau, se badha palang

Otang. O-matao ka tatangga
Matao berda. Matao sengka
O-ma ta’ tao kantos loppa
Sampe’ pekkeran ta’ dugga

Otang. Malekko sataretan
Potong, bancang sakanca’an
Otang apello ta’ abangkang
Ngalelo ta’ sarmo parembagan


1441


COKKA BAN GULA

Cokka ban gula
Atemmo dhalem cobik lebat jalan se bida
Sanajjan dhari manyang se padha
Nyapcap ka dhalem ember otaba temba
La’ang atemmo kalaban laro monyet otaba memba
Tape cokka ta’ atemmo se kadhuwa

Padha la’ang sacapcap dhari manyang
Apesa dhalem jalan. Atemmo dhalem eber
Pangaterro se ngornyang
Agubek dhalem kobater

Manyang ta’ perna ngalengsang.
Aba’na paggun tenang
Se kadhuwa andhi’ pangaterro
Se kadhuwa paggun badha ngaterro

Manyang apelko’ banne malekko’
Markoko’ banne polana tako’
Sakeng polana pon alpo’
Sadaja rembak pon arempo’


Labbuwan Jembar, Reyaja 1441


MALAPPAE PAREBASAN


bila ngabas robana bulan

sanajjan satengnga pornama e bunter tanggalla

ate takennyer

nyergu’ ro’om dhari okos ngerbai e sabban barna

 

pajat ekangarte

bila tanggal towa, bulan tamba nyellem

atamba anggur ngater sagembilan seddha’ paraban

ate takebba’

ekeppay kalembang sowarga; ngalotor dhari

tondhun pornama daddi tongkolla eber

 

sanajjan ekatawo dhari ponca temor engga olo bara’

saongguna barna celleng e roba bula ta’ magujur

parembagan seddha’

tape pon daddi buja-buja alos

malappae parebasan dangnga’

 

 

 

Yogyakarta 1432

Epetthek dhari Jawa Pos Radar Madura eccaban Ahad, 23 April 2016


Mat Toyu aropa’agi pangarang dhari Karduluk (babbar e Longos), ampn ngarang buku Embi’ Celleng Ji Monentar, Kerrong ka Omba’, Sokana, tor Ngejung, ngaolle tandha pangesto “Hadiah Sastera Rancagé” taon 2020 tor 2022. Samangken salaen noles, jugan ngajar e STIDAR Ganding Sumenep.

Posting Komentar

Lebih baru Lebih lama