Sanja'na Helmy Khan

sf: pixabay

Kerrong

1/
Nyepsep taresna se mekko dhalem dhadha
Kalaban ngocernangnga aeng mata
Se mapossa' sakelmo' pangarep
Karajek dhalem rassa se talebat kerrong

2/
Sabuntel rassa se nyongkel robana dika
Daddi jimat pangesto se ta' kasamaran
Anglebati pan-barampan ojiyan 
Kasandhing mesemma dika se mekkar mekko asapo' pangesto

3/
Mera bata sorop are e ponca bara'
Nandhai loka se ta' adhara
Kalaban horop-horop loka e bangkongnga 
kaju camara
Malebbet taresna se sajan sorem

4/
Onggu, bula gun bisa ngoca' kerrong
Ngabas janor koneng se alengker ngarambay kadiya kalambu
Mataselpet rassa ja' bula ta' bisa ngaandhi' dika

Toteker - Ayoka, 2021

Kasta

Dhaun-dhaun kerreng
Daddi sakse olba’na aeng mata
Se kaoker kalaban kasta
Amarga e lowassa sagara
Sacapcap pangesto ta’ sabandhing
Kalaban bintang se agarinap

Petteng kabudhuwan, posang kalebangan
Arekkep aba’ kalaban astaba
Ngorabi kasta se sabarundhut berra'
Masella’ dhadha se kacecce'e sagunung dusa

Dhu Pangeran, amparragi teker pangesto Ajunan
Tonton abdi dalem dha’ jalan se tera’
Juntrong kalaban kabellasan
Sabellunna ajal pegga’ e gerrungan
Se matasorkep aba’ dhari tete Sirotol Mustaqim
Se talebat tajem tor orem

Toteker, 2021

Salawat

Poji nyo'on syafaat dha' Guste Pangeran
Ngalocor kasambut dhalem aeng mata
Agarisi kaodhi'an se taselpet e antarana seyang ban malem
Kalaban sonar se tera' akembang tera'
Majuntrong jalan loros

Toteker, 2021

Loka

Sanyatana lakar dika soca mata bula
Sakeng sanonto, sapergem malate pote
Se badha e kalembangnga malaekat Jibril
Ampon ngalotor, ngarambai e tengnga omba’
Karem e tengnga sagara se accen kalaban aeng mata

Maka kalaban sabab ganeko
Sanonto bula buta
Ta’ nangale dha’ robana dika se pornama
Se mancorong seddha’ manes pamesemma
Kalaban poji kasamporna’anna

Gappora, 2021Helmy Khan babbar e Toteker, Tang-Batang. Lebur noles careta panda’ ban sanja’. Pan-barampan tolesanna ampon tayang e media cetak ban online. Salaen lebur noles, aba’na jugan akompol e Kumonitas Semenjak ban Bhisat Sumenep. Sabelunna, perna asakola e Taufiqurrahman Longos, MA Sabilul Muttaqin Lenteng, ban akuliyah e INKADHA Madura.

Posting Komentar

Lebih baru Lebih lama