Ro’om Tana Bakto Rese’ Panemoran

 


Lalampan-2022. Masyarakat Madura tanto takerjat sakone’ asabab dhalem nemor se ngartang, badha rese’ se nompa baja laggu. Bulan September pajat aropa’agi ponca panemoran, saenggana panas parana, namong kadhang badha angen muson dhari mor lao’ se bisa madhateng rese’. Akadiya gella’ gi’ laggu, kateppadan tanggal pa’ lekor (24) Sappar 1444 aropa’agi Rebbu Bekkasan (Pongkasan) enggi paneka rebbu terakhir e bulan Sappar. E are Rebbu Bekkasan, bannya’ Ulama adhabu sopaja pabannya’ maos Al-Qur’an tor arebbu nyopre salamet dhari sadaja balai. Amin.

Gi’ laggu rese’, tanto abakta katakerjadan sanajjan coma sakone’, asabab kalaban rese’, oreng se ngendhang bako se pon epasat, e lowar ata’ paneka ambu duli alle, napa pole pajat ekendhang dhari malemma, tanto terrona sobung ojan, sobung rese’, asabab abakta takerjat tor sossa ka pabakowan jugan ka oreng-oreng se nganggi’ taker, se masat, ban se nartar tanto jugan takerjat tor sossa, bila ojan, bako bisa ta’ paju, tanto neser ka oreng se bakal bannya’ rogina.

Pojur ojan ta’ derres tor ta’ abit, dhalem abako, molae atamen, molong, masat ka’dhinto baragadda raja, mon pas ojan, gudhang notop, banne gun seyal, namong badan aromasa tadha’ dharana. Sapaneka jugan monggu se agabaya taker, molae dhari matoron rakara, ajemmor, nongkes, ngelas, nganggi’, raja baragadda, namong ebelli kalaban arga se katon ta’ cokop ngargai argana baragat ngalakone agabay teker.

 Namong monggu reng Madura, ojan otaba rese’ e are rebbu bekkasan paneka, earep sopaja abakta kajembaran monggu tana se pon abit ngantos, sopaja tana paggun badhek, bacca ta’ bacca, kerreng keng ta’ kerreng, saenggana tombuwan paggun nyelbi’ ban tombu. Kalaban badhana pangarep kadipaneka, rese’ aeng, ojan aeng malar mandar daddiya kajembaran se raja tor bisa maelang balai (se ca’epon epatoron ka bume).

Tanto tana se pon kerreng parana, sampe’ bella, lea’, mon ekale sara kaleyanna, mon etamenne ambu landhu’ gallu, ban laen samacemma, kalaban badhana rese’, pendha magumbira bume se pajat ngantos dhatengnga kajembaran. Ro’om tana nyarowap dhari bume se buru etorone rese’ sanajjan sakone’. Are pas ngombar dhari ponca temor, kalaban agarinap, bungkana jate paggun sodek, sanajjan dhawunna ngalotor,

Sabban bungka’an andhi’ carana dibi’ ngadhebbi panemor se kartang, pengngor tar-kataran. Sanajjan nemor, bungka’an apangrasa, dhatengnga panemor menangka bagiyan dhari kaodhi’an se jat lakar kodu badha seyang ban malem, badha nembara’ ban panemoran. Manabi bara’ teros sampe’ akanthe’ tello nembara’, tanto kaodhi’an bakal laenan, otaba nemor arangke’, nemor, nemor ban nemor, tanto sajan takerjat. Sabab nemor sakeleyan sampe’ pettong bulan otaba ballung bulan bai, ampon bannya’ oreng se rengsa, nyare aeng dha’ ka man-dhimman. sampe’ apareng ritual khusus, akadiya ojung, otaba shalat istisqo’ sopaja ojan duli toron, saenggana ta’ kera ojang.

Mela dhari paneka rese’ otaba ojan sanajjan e panemoran neka kodu sokkore, sanajjan aher-aher paneka, cuaca otaba iklim ta’ nanto, se ka’dhimma badha kabar, ja’ ampon badha iklim gabayan, se banne baktona ojan, bisa epaojan, akadiya panemoran, pas epaojan, tanto abakto karosakan hukum alam, kalaban badhana panemoran, bako paggun tombu, kerreng ban tajuwal kalaban arga se parjuga, tape bila ecapo’ ojan, ro’om tana se gumbira lebat bako, tanto bakal elang, ta’ apareng kajembaran tor ta’ abakto kabunga’an.

Posting Komentar

Lebih baru Lebih lama