Kaodhi’an Masyarakat Madura


Lalampan.2022. Saestona banne kose sa Madura parana. Paleng gun sa Sumenep, ja’ reng oreng neliti paleng sadisa, pas ekoca’ sakabbiyanna. Kadinapa kaodhi’anna oreng Madura, kaodhi’an neka napa gallu. Malle jijib paretongan, mon gun kare apacapa enggi bai. Bisa bai. Se ekoca’ kalaban kaodhi’an enggi paneka oca’ odhi’ se ngaolle tamba’an –ka- sareng –an- saenggana daddi kaodhi’an. Manabi sobung dhuwa’ tamba’an kasebbut, enggi coma odhi’. Tanto salaggi’ ta’ mate, manossa neka odhi’. Padhana se acerrama sakale. Bila eberri mix, awawa’ wawa’ pera’. Ta’ metto’ oca’ sakale. Acora’ lapar se noles reya. Ngakan gallu. Iya arapa mata’ mate bainan.

Oca’ odhi’ saamponna ngaolle tamba’an ka sareng an daddi kaodhi’an, artena ta’ sakadar odhi’, namong ampon aoba, banne sakadar odhi’, manjeng, ajalan, mandhi, akopadhang (mentren – muros), ngakan, akemme ban laen samacemma. asabab odhi’ neka banne namong kadibi’an, tape alamban sareng oreng laen, tatemmona aba’ sareng oreng laen neka se asababbagi kaodhi’an, saenggana ta’ sakadar gun alako, ngoli, nyare oli, nyare kakan, akasab ban laen samacemma. dhari se odhi’ paneka menangka aba’ bakal apanggi sareng oreng laen, saengga dhari paneka badha kaodhi’an, manabi gun kadibi’, neka sobung kaodhi’an. Sobung gunana jugan. Mela dhari paneka ja’ odhi’ kadibi’an. Ngereng padha apolong nyopre kaodhi’an se odhi’.

Kaodhi’an masyarakat Madura neka ta’ sakadar akasab, alako, sanajjan aneka aropa’agi panduman, pondhasi, dhasar paleng maba dhalem kaodhi’an tor ngodhi’i kaodhi’an. Manabi sobung dhasarra, enggi bakal lekkas gujur neka kaodhi’an (ma’ padhana se acerrama kana’, biah, nemmowa ranta reya bariya). Banne coma lako se daddi dhasar odhi’ (kaodhi’an), namong badha agama, agama enggi paneka aba’ se lebur abanto bala tangga, lebur tor emba ka tan-taretan se badha se magarsarena aba’ kalaban ta’ mele bulu otaba ta’ tembang sese. Ponapa’an se bisa maso’ dhalem kaodhi’an, dhalem tolesan paneka coma kaula toles tello’an paleng bannya’ , enggi paneka entar nyapot oreng sake’.

Kalaban entar nyapot oreng, bisa se sake’ bisa jugan oreng se kapalangan, namong enggi, samangken entar pot-nyapot ampon kodu badha bin-sambin, manabi sobung le-olle, bin-sambin, oreng ta’ bakal mangkat, ka’dhinto se daddi berra’ parembagan. Ja’ senga sobung les-balessan se pas daddi tengka, bila pon daddi tengka, enggi se badha pas kare tong-bitongan, mon ta’ nyambi ini ban itu rassana korang afdlol ekowa. Anggap ta’ daddi masala badhana tengka ta’ enggi, namong bin-sambin neka kodu ator, ta’ olle lebbi dhari bates se ampon etantowagi, maske arebba, namong gi’ ngarep kombaliyan, enggi padha bai.

Se kapeng dhuwa’ enggi paneka entar lalabat. Saestona nyapot oreng sake’ otaba lalabat neka ta’ wajib sakale, namon daddi oreng odhi’ neka kodu padha olle, sopaja daddi careta aba’ pon sobung e dunnya. Enggi kalaban lalabat otaba nyapot oreng (sake’ tor dhalem kapalangan), enggi mon bine’an se aromasa kodu lalabat, enggi lake’an se kodu atahlil, malle padha melo dhalem sabala’an tor sataretanan. Bila dhari paneka, nyapot oreng, alalabat aneka abakta kaodhi’an, kalaban badhana paneka, oreng bisa saleng abas.

Se kapeng tello’ enggi paneka gabay: aneka acem-macem amaknae gabay, badha kalaban tengkana se raja tor parjuga, kalaban badha tengka se acem-macem paneka, oreng Madura pas padha saleng tolong, namong bila kare atolong neka pas berra’ se mabaliya, polana raja gallu’. Ja’ senga badha atoranna, kan nyaman, kodu batesse, manabi ta’ ebatesse, oreng nyabbur neka sarombanan.

Posting Komentar

Lebih baru Lebih lama