Tadha’ Pamarenta Nyapot, Sampe’ Buri’ Potpot

somber poto: Oonk Ceper

JAKARTAAN. Enggi lerres. Ajaga toko e Jakarta ban sekitarra pon daddi somber kajembaran tor kabunga’an monggu magarsare masyarakat Madura. Ajaga toko dhalem bakto korang lebbi tello bulan, pa’ bulan ban samacemma, dhalemmanna pa’ lekor jam badha se ta’ notop sakale, asabab terro onggu se olleya. Terro olleya bathe. Mangkat ka tana manca nyare sango dibi’, nyare sekep dibi’, mangkat nyare jalan dibi’. Dhari sakeng terrrona.

Bakto nyare toko dibi’, ta’ tao ka panas, bila ojan ngaop (enggi sajjana), sadaja tempat, magarsare ekentare, pola karaddu ka eber ban panggaliyan. Samangken toko barung jakartaan banne coma e Jakarta, Tangerang, Banten, namong ampon nyalalat ka Jogja, Bantul tor Sleman. Tanto kottha-kottha laen ampon jugan ekakarep kalaban pangarep se same. Badha kontrakan se modha, tor abakta hasel se raja. Enggi kan. Alhamdulillah.

Bakto ajaga se ta’ notop dhalem pa’ lekor jam, tanto kalaban pekkeran se parjuga tor tatak, bangal, asabab coma entar ajaga barung, ta’ entara la-nyala ka bangsna oreng. Namong dhalem parjalananna, pan-saponapan oreng ngadhebbi kapalangan molae dhari se kene’ kantos se raja, manabi coma apanggi oreng melle (konsumen) bensin, ta’ majar, kalaban alasan ngone’ana dompet, ka’dhinto ampon ta’ kabitong, otaba melle roko’ korang saebu, lema ratos, ka’dhinto ta’ maso’ kapekkeran, namong bila badha oreng se gun menta’a, se la menta gi’ agir-gigir bakto pamentana. Bila ta’ eberri’ ngolok lambanna.

Enggi keamanan tor kasalameddan aropa’agi pangarep se paleng tenggi, sajja se paleng samporna, salaen abakta paleman hasel tor ontong se raja, bathe se abakta gumbira, jugan kasalameddan daddi pangara ban pengaro se paleng raja. Mangkat bungkol, mole bungkol. Bannya’ tan-taretan, bala-tangga adungngeng kaelangan hp, banne gun hp se kene’, net-nenet, tape kaelangan androit, kadhang buru melle, asabab dhari robugga oreng abalanja pas kaelangan, jugan kaelangan obang, banne namong sakone’, ecapo’ tepo, obangnga elang, enggi ekala’ oreng, tor cem-macemma kapalangan laen se ta’ ekadungngeng e Madura, namong bannya’ oreng se gun nangale bungana, ta’ ngabas sossana.

Masyarakat Madura akadiya ta’ gadhuwan reng seppo, artena ta’ gadhuwan pamarenta, kaula ta’ yakin, ta’ yaqin, manabi embu’, reng seppo bine’ se daddi Gubernur neka laju mangkat ka Jakarta, mangkat ka kottha se etempadi tan-taretan sadaja, entar masra’agi sopaja padha ajaga oreng Madura se badha e tana kasebbut. Mesal Gubernur Jaba Temor mangkat ka Jakarta/Jogjakarta kaangguy masra’agi masyarakat epon se akasab e Jakarta otaba e kottha laenna. Pamarenta Kabupaten? Ta’ apangara sakale se nyapoda masyarakadda se mangkat ka tana manca. Pihak Kacamadan? Tao ka masyarakadda mangkat ka tana manca bai pojur. Pamarenta disa. Katon ta’ bisa earep!

Enggi! Tantona masyarakat se ajaga toko eman-ka’dhimman aromasa eanggep, aromasa gi’ ekaenga’e mon bangsana dibi’ manabi esapot, emaene, ekentare, minimal etanya’e kadinapa kabarra. Pojur ganeka mon badha nelpon. Atanya kabadha’anna. Bila pon badha se adinggal, otaba badha se palang gun takerjat, ikut prihatin ban laen samacemma.

Keamanan tor kasalameddan aropa’agi se paleng otama, sanajjan bathe raja, hasel raja namong bannya’ kapalangan, akadiya kaelangan, eganggu bannya’ ‘preman’ tor laen samacemma ka’dhinto ta’ bisa jugan ekoca’ bajra, asabab aba’na se apongsa badha tette se ngampong kanyamanan. Mela dhari paneka bannya’ tan-taretan asango du’ana reng seppo, babaja tor sadaja guru sopaja nyopre salamet, ontong, tor bajra daddi sangona ibada.

Posting Komentar

Lebih baru Lebih lama