Ta’ Pate Ngabasan Story WhatsApp

 

Ta’ Pate Ngabasan Story WhatsApp

DHALEMMANNA sabulan neko bula ambu ta’ mokka’an laptop. Sabab laptop ta’ neng bukka’, banne sakeng mate otaba anape, namong engsella laptop se bagian kangan rosak. Saenggana bila ebukka’, amonye galiprak, molae ganeko laptop esaba’, ta’ ebukka’ sakale. Molae ganeko bula pas nyare casing laptop neko (merk laptop), bula agabay story wa ja’ bula buto casing laptop, tadha’ se akomen lekka’, bula nyare e sopi, larang, bula atanya san-kassannagi, atanya ka kanca, pola badha laptop mate tipe aneko, tadha’, sampe’ atanya ka tokang pateppa’na laptop, tadha’ keya, perna para’ saare benteng gun nelpon oreng atanya casing laptop. Paggun tadha’, badhana gun e sopi, tokped, bukalapak, bula update status e fesbuk, kanca kellas bakto asakola MI, akomen kalaban nyaba’ sekrensotan kabar laptop se bula ka buto. Argana 700. Ngabassagi argana casing laptop saganeko, bula langsusng sake’ tengnga.

Bula terros nyare, tanto coma bisa nyare e toko onlen, sabab e Madura pon ta’ nanto badha. Pangara senga badha e Madura, lekka’ ka ket-lekedda Madura, ka padduna Madura, paggun entare, namong tadha’. Enggi pola pessena tadha’, ganeko pole se marekongan ka bula. Hahaha. Pas bula epentae tolong kaangguy mareksa tolesan sabban are sennen kantos rebbu. Tape ganeko mon badha tolesan basa Madura se maso’, mon badha se ngerem ka media ganeko. Mon tadha’ enggi nape elakonana, enggi noles dibi’. Nape pole jat noles basa Madura, neko ta’ neng bi-kabbiyagi, anggep gun bur-lebur, malle ta’ ngarep pesse. Hahha. Enggi mpon, sanajjan bak gasek noles e media, enggi ta’ olle pesse. Badha media badha pessena, keng 6 bulan sakaleyan. Sajan bingung se melleya casingnga laptop kanan. Hahha

Bula pon posang, sabab aneko laptop aropa’agi landhu’, nanggala ban pacolla bula bakto alako. Saenggana mon pas rosak ban ta’ duli agante, ta’ duli nemmo se epamateppa’a, enggi tolos. Pasabbar. Pas se bannya’ neko casing dhari tana jaba. Jaba tengnga, jaba temor, tanto neko buto ongkir, senga e Madura, tanto ongkirra ta’ pate raja, gi’ se masanga tanto buto pesse keya, perkeraan ambu saebu na (sajuta). Ma’ jujju tae reya kana’. Kadari posang nyare pesse, molae dhari se ekakana, para’ powasa’an, beuhz pas laptop. Aberri’. Are ganeko bula mole ka temor, entar ka taretan se biasa mateppa’ laptop, tape e gadhiya tadha’ keya casingnga, mare ganeko bula pas nyepper ka roma. Bula abala ja’ gi’ mateppa’a laptop, abala argana, abala parlona pesse, pola edu’agi mon reng towa sopaja duli nemmo.

Mare ganeko bula ngeding, badha reng mangkada ajaga toko ka jogja, bula nelpon ka se andhi’. Bula atanya sapa se ajaga’a, ehmm. Paggun se sabban. Are ganeko mon ta’ kalero are jum’at. Malem sattona. Enggi ja’ reng pon badha se ajaga’a, enggi bula salamet. Ngajaga bine ajaga toko pon ta’ kera bisa, asabab bine pon andhi’ tugas negara. Are ahad gi’ lagguna, oreng se andhi’ toko aWA, soro nelpon. Sabab tang nomer telpon se X* jat aoba. Daddina ta’ kasempen. Bula nelpon marena sobbu. Are ganeko bula esoro mangkat ka angguy ajaga toko. Bula ngoca’ bisa mangkat sokor marena mangrib, polana gi’ ngajara mare dzuhur sampe mangrib, daddina kodu mangkat marena mangrib. Tape ca’na bula esoro mangkat ban oreng se pon andhi’ mobil. Asssih. Enggi pojurra badha jagaan toko. Enggi ajaga lema bellas areyan, saenggana olle sakabelliyan casing ban en-laen. Hehehe.

Bula messen dhari Trenggalek, badha mon polana e jogja, sakeng bakto echat, ta’ males, daddina bula lesso, pas tako’ alopodan. Saamponna casing laptop dhapa’ ka roma. Bula ngaterragi ka sumenep ka angguy masang casing ganeko. Esaba’ e bengkel Laptop sopaja lekkas mare ban sepa’ mateppa’anna/pasanganna. Bula terros mole ka temor, pas kateppadan esoro entar onjangan bukaan (bukber masyarakat).

E onjangan bukaan ganeko bula atemmo kanca kellas bakto MI, se apesa molae lulus kellas 6 MI. bula ngalle ka Gappora, ganeko ka mandhala. Sanajjan ma’-semma’, ta’ pate atemmo. Marena ganeko padha mangkat ka tana jaba. Ganeko ka sorbaja bula ka jogja. E are ganeko, bakto atemmo kanca, bula acareta ja’ ngaterragi laptop ka Bengkel Laptop sopaja epateppa’, epasang casing se buru melle, kanca ganeko pas acareta ja’ ba’ aba’na bisa ban pon biasa mateppa’ laptop, nape pole gun masang casing. Kanca ganeko ngoca’, padahal la sabban are agabay story mateppa’ laptop. Bula jat ta’ pate mokka’an storyna oreng, ja’ bila eabas, gun story-story se ta’ pate mana. Enggi daddina bula lesso se nengguwa story. Tape mon dhin dibi’, dhin bula dibi’ enggi etenggu mon oreng. Bula ta’ tao keya anape wa.

Senga ka kanca ganeko enggi paleng olle modha bajaranna etembang majar ka Bengkel laptop, se tadha’ ekakennale ganeko. Hems. Enggi tadha’ pon saparo. Janowa kan kenneng ka belli bensin, pertamax, otaba pertalite, otaba ka belli roko’, berras, assiyah, mare ganeko. Nomerra bengkel laptop egusot, edelet. Malle ta’ man-tomanen. Sanonto bula pon tao, badha kanca kona.


Caretana Mat Toyu sakeng gunna bur-lebur rowa.

Posting Komentar

Lebih baru Lebih lama