Sanja' Neng Ummah El Kamil


sf:id.pinterest.com

Dhalemma Ate

 

se akarettek dhalem ate

elang, elang, e konco'na are

pekker alempet se nyatana ta' kenneng ampet

e dhalem ate agariyung

laon... laon... gancang... laon... gancang

akadi omba' ajaggur

agunjak bume

 

se akarettek dhalem ate

earep mare agante are

epaelang sanajjan ta' mare

ekaloppae sanajjan epekkere

enga' Se Settong Bellassa ta' kera mate

 

 

04-09-2021

 

Jogja

 

Jogja, kottha se kalonta

se nyepta kerrongnga

naja' dha' gantongan ate

abali, paggun pasthe

 

Jogja, aba'na lebur

ta' busen aleggur

sakaleyan atemmo

terro pole ka Malioboro

 

Jogja, se nyepcep kakase

salamet mangkat mole

paggun lanjang epekkere

settong se ngaandhi' ate

 

 

22 Maret 2021

 

Nyesse' Tase'

 

//

Sapa se ta' lebur ka tase'

Aengnga agarinap, omba'na agaliyur mosse'

 

Angenna santa' kadhang lere

Egellu' ondhem se pote

 

Sampanna agoyang

Mun aeng sorot nyare kerrang

 

Sapa se ta' perna amain e penggir tase'

Bungana taker loppa ka nase'

 

Amaen e tase' loppa ka dara'

Katon ta' molea maske badha se ngamba'

 

Poko' ja' talopot

Sala jalan teppa' ka cellot

Burung se kerronga ka tase'

; tacellet!

 

________________

BU, 13092021.

 

DUDUL

 

La'ang egaluy atemmo teppong, ekancae perressa nyeor

Epangolbu' e attas tomang

Apoy se agulbek mamassa' tatemmona,

Daddi settong.

 

Dudul ngodha edu'um ka para tangga

Ekowae pathe,

Tandha pangesto se parjuga

Tandha ngaate.

 

Dudul ebundu' dhaun geddhang

Sataretan ma'le paddhang

Dudul se manis nambai se marengis

Dudul se lemma' nambai se dangnga'

 

 

E babana bungkana jambuir,

23 September 2021

Neng Ummah El Kamil aropa'agi Perawat e Poskestren PP Baitul Atiq (Karduluk) Sumenep. Alumni STIKES NATA Sampang paneka jugan lebur monggu lagu-lagu Nasyid Islami.


Posting Komentar

Lebih baru Lebih lama