Sanja' Agus WidieyNyangkole Kerrong

saamponna dika asenglae ate se nyempen taresna socce
rassana bula ta’ kowat ngampet kerrong dhalem seppe
amarga jang-bajanganna dika ngalemba’ ta’ re-mare
agabay pekkeran bula rengsa sabban are

ojan se derres coma bisa matombu pergi’na sossa ban kasta
dila pangarep ban pangesto ngeba loka ta’ saropa
lebat buruna angen dhaja se ngalesser aroba mardha
_ka dhalem dhadha

dhu(wa’) taon se tapongkor dika gi’ ngoca’
sopaja taresna paggun esempen e porca’
tape se badha bula napet dhadha
ngarassa’agi sake’na ate se ce’ bangedda

maka, e dhalem sanja’ neko bula bakal ajarba’agiya kerrong
se onggu samporna esangkolagi kalaban kamarong
saenggha rengsa paggun ekarassa maske daddi okara
dhalem careta nespa se mangalocor aeng mata

duh, ta’ ontong rassana odhi’ esangkole kerrong
asabab bula ban dika ta’ endha’ daddi settong.

Bume Numu, 2021

Ngosap Dhadha

bula gun bisa ngosap dhadha
naleka seppe ampon aroba mardha
dhalem pangarep se salowas sagara
sanonto daddi careta kaceba

duh, ta’ ekarassa
dika adina loka
ban ta’ nyangka
dika bakal nyengla
dhari sakobengnga sokma

bucor tareka dhalem careta
saengga ngalocor aeng mata
dila tapongkor taresna
_se dha’ dika 

paggun bai sonarra mardha
sajan rabbang se agules dhadha 
sampe’ bula ta’ bu-ambu se ngosap
sanajjan aeng mata agili-nyapcap.

Topote, 2022

Ja’ Sampe

dhari dhaun biru sampe’ kerreng ngalotor
dika kakerrongan se ta’ bakal tapongkor
tombu sabelunna sobbu ngeba pajjar
ka pangkengnga ate se pon adhardhar

–ban dika lakar mabar
ro’omma ta’ endha’ lobar–

ja’ sampe’ dika nyengla
adina peddi ka dhalem okara
asabab dika bukona tamba
maelang seppe se aroba mardha.

Jurgang, 2022

Dha’ Dika 

Le’, neko’ tarema
kerrong se pon epakeba lebat okara
olle jagat bula ta’ rengsa 
olle dika samporna makencop loka
se aon-taon eampet dhalem rassa.

Le’, neko’ kasango
esto se nola’ anglo
keba sampe’ mate
kalaban sadaja bukte.

Le’, neko banne janji
tape alebbiyan dhari pamerte
se ejarba’agi kalaban sanja’
sabab jang-bajangana dika ta’ endha’
nyengla dhalem pekkeranna aba’.

; maka, tarema kalaban ate.

Songennep, 2022

Sorat Socce Se Nyelbi’ Dhalem Ate Etojjuwagi Dha’ Tang Kakase

dika aropa’agi pornama
se akaca ka sakobengnga sokma
ban bula coma bisa narema
kalaban peyatoran: taresna.

Topote, 2022


*Sanja' paneka ampon tayang e jatimkini.id
*Agus Widiey, babbar e Topote, 17 Mei 2002. Kalowaran MI DarussalamJuruan Laok, MTs Nurul Muchlishin sampe’ MA Nurul Muchlishin e Pakondang dhaja. Samangken menangka santrena KH. ACH Zaini Pakondhang, Rubaru, Songennep. Madura. Katowa pertama Komunitas Pelajar Peduli  Literasi neng MA Nurul Muchlishin.

Posting Komentar

Lebih baru Lebih lama