Pantunna Mudhar CHKaèn kalambhi bhâṭèk temmo,
Lalèma' èyangghuy tanḍâ',
Pabhâjheng sè nyarè èlmo,
tatakrama pa ka'aḍâ'

Ka Bâluto ka lembânâ,
Ka lao' polo ghilina,
Ta' bhuto raddhin robâna,
Sè parlo tèngka ghulina

Ḍhukon pècet ngala' kamandhin,
Ngèrat bellât ḍâri perrèng,
Ta' ghâmpang dhâddhi rèng raddhin
Kodhu kowat ghuḍhâna orèng

Ngala' kalèkè ka nambhâkor,
Sè kènè' jhâ' palappaè,
Rèng lakè' emmas pa' lèkor,
Alèrèk rèng binè' ècopaè

Ka Sarongghi ka nambhâkor
Lem-malem napa' ka Lombâng,
Sè bhenḍer emmas pa' lèkor,
Kor mèsem rèng binè' nabâng

Mudhar CH otaba kalonta kalaban Eccal CH aropa'agi reng lake' se babbar e Songennep taon 1980. Samangken molang Basa Indonesia e Ma'had Al Ittihad Al Islami, Camplong, saenggana nettep e Sampang. Salaen molang, Mudhar CH, jugan ngarang carpan, tor serradan epon ampon biyasa ngombar e Radar Madura.

Posting Komentar

Lebih baru Lebih lama