Masyarakat Dung-gaddung Ngaromat Kamardikaan Indonesia


KARDULUK.2022. INDONESIA RAYA. Masyarakat Madura bila pon padha toron, padha ragep agutong rojong dhalem mateppa’ bangsana, malebur magarsarena olle bakal etangale. Akadiya masyarakat Dung-gaddung akarja kalaban apareng pandhira Mera Pote salanjangnga lorong e Dung-gaddung, emolae dhari labang saketheng se pajat badha neng labang mesem bila maso’a ka pasar.
Pandhira mera-pote se salebar hp androit kasebbut epagattong kalaban nelon kene’, salaen pandhira se bannya’ tor malanjang ganeka, masyarakat jugan masang lampu se bila odhi’ ana-barna, banne coma koneng, mera, pote, namong jugan biru, bungo, tor laenna. 

Lampu kerlap-kerlip paneka esaba’ molae dhari jalan toronan se badha polisi se tedung mereng, sabban dhu meter otaba tello meter badha lampu ganeka, se epasang kalaban erreng se epamalengkong eattasanna jalan. Saenggana oreng se lebat e Dung-gaddung bakal aromasa esambut kalaban lampu kerlap-kerlip sampe’ kaloar lebat labang saketheng se manjeng e sampingnga pasar.

Labang saketheng kasebbut manjeng molae Juma’at, tanggal 12 Agustus 2022, sabellun parengeddan petto bellasan (17an). Kalaban perak tor bunga, masyarakat padha agutong rojung sopaja Kampong Dung-gaddung daddi kampong se paleng ekaleburi. Tera’ tor morka’. Saenggana oreng se lebat aromasa bunga.

“Ja’ areya dadakan keya, Mas.” Saodda Mas Don, samarena nyemburragi okossa roko’na. Mas Don bakto ganeka gi’ ngosong andha asabab masanga lampu kerlap-kerlip eadha’na tokona.

“Sakeng bur-lebur rowa, Cong. Malle pendha atemmo ka kamardika’an. Masak laju gun terep malolo. Hahaha.” Ngombar mesemma Anom. Bakto ganeka oreng padha nenggu’ andha, sabab badha se nale’e kabel ka bungka’an.

Posting Komentar

Lebih baru Lebih lama