Masyarakat ban Ngongodhadan Sanat HUT RI Kapeng 77

SONGENNEP. Bulan Agustus aropa’agi bulan se raja monggu bangsa Indonesia. Asabab e tanggal 17 Agustus tawon 1945 Indonesia Mardika, saengana sabban tanggal 17 Agustus eparengeddi Hari Ulang Tahun otaba Maemot Kamardikaan Bangsa Indonesia, se jugan ekasambut Agustusan. Bila pon dhapa’ ka bulan Agustus, reng-oreng badhi maongga pandhira Mera-Pote kalaban teyang epamanjeng, otaba etale’e ka bungaka’an se tenggi, tor jugan sennar se lanjang garowa eberri’i pandhira dhari dalubang, okoran 5x10 cm se bannya’. sabban tawon temana aba-oba akadiya “Ayo Kerja”, “Ayo Kerja Sama” tor laen samacemma tor jugan tolesan nomer parengeddan Kamardika’an aba-oba, akadiya 70, 72, 73, 74, 75, 76. Ajunan bisa mareksane tor ngoladi sabban tolesan nomer kasebbut aba-oba. Malle pamarenta ekoca’ alako onggu.

Banne coma Presiden se WAJIB maemot Kamardikaan, sadaja bangsa se odhi’ Indonesia kodu ngormat dha’ Bangsa Indonesia. Mela dhari paneka sadaja kedutaan besar se badha e dhalem bangsa Indonesia jugan mengibarkan pandhira, tandha ja’ padha tor setara, tor jugan rabu e acara epon Parengeddan Are Kamardikaan Bangsa Indonesia se ekalampa Presiden sareng sapamarentana.

Banne coma e Pusat Jakarta se ngalampa parengeddan kasebbut. Oreng sa Indonesia jugan ngalampa’agi, maske kabannya’an coma na’-kana’ sakola’an se mabadha/noro’ ka lapangan, masyarakat disa coma nenggu dhari lowar pagar. Namong masyarakat paggun ngonjuggagi pandhira tandha aba’na paggun taresna dha’ bangsa Indonesia se tantona emolja’agi sareng bangsa-bangsa se laen.
Salaen coma ngonjuggagi pandhira, badha pan-saponapan disa se mabadha acara lomba, molae dhari tarik tambang, jalan sehat, amassa’ hasel bume, lomba baca, ngarang, noles puisi, sanja’, carpan tor laen samacemma. Ma gumbira. Ta’ olle sossa pole. 

Ampon banne jamanna balanda. Ampon sobung se ajaja, samangken baktona majaja bangsa Indonesia. Soekarno ampon ngaterragi Bangsa Indonesia ke Depan Pintu Gerbang Kemerdekaan. Ngereng maso’ tor mabajra tor ta’ usa atokaran sataretanan. Sopaja bangsa paneka paggun binareng, Mardika tor anyama monggu nagara manca.

Masyarakat Karduluk ngonjuggagi pandhira banne coma e penggir jalan, kalaban teyang perreng, bungka’an tor samacemma. badha se nae’ ka attas kajuwan, nale’e sennar, nale’e pandhira sopaja akibar. Sanajjan lorongnga rosak! 

Posting Komentar

Lebih baru Lebih lama