DKS Menangka Bungka


DKS se kasebbut kalaban Dewan Kesenian Sumenep paneka eaji dhalemmanna satengnga malem, dhalem Ngaji Teater #99. Kaula entar ka ngaji teater sakeng polana lebur along-polong tor adha-kandha, se lebbi otama enggi paneka ngajari aba’, napa pole malemma ojan. Pojur malemma bannya’ se dhateng, saenggana sajan ramme tor bannya’ apareng pangaonengan maemot DKS.

Akadiya pan-saponapan DKS e laen kabupaten tor kottha aneka ampon ajalan, kalampa tor apareng kajembaran tor kabunga’an monggu kabupaten/kottha kasebbut, asabab kalaban badhana DKS, oreng-oreng se dhari loar daera kasebbut bisa nenggu manabi badha kegiatan tor aktivitas. Akadiya se pameran seni rupa, festival teater, musik tor jugan seniman tradisional, akadiya lodruk, hadrah, tandha’, topeng tor jugan bajang.

Saestona seniman-seniman e Sumenep ampon odhi’, ampon ajalan bang-sebang. Namong ajalan bi’-kadibi’. Saenggana ta’ apareng efek otaba dampak se raja. Kalaban badhana DKS akadiya badhana bungka, se ka’dhimma sadaja seniman bisa akompol, daddi ramo’ daddi bungka. Kalaban badhana parkompolan paneka, bakal abuwa se ka’dhimma buwa paneka bannya’ macemma. Tantona se jellas buwa paneka bisa egarassa’agi sadaja masyarakat Sumenep, otama epon monggu PAD enggi Pendapatan Asli Daerah.

Kadinapa carana DKS bisa nyombang PAD enggi paneka kalaban badhana kegiatan. Akadiya oreng alako gabay, karja, banne pera’ tuan roma se olle bunga, namong jugan badha dagang-dagang se olle hasel. Badhana kegiatan se eseppowe sareng DKS bakal apareng manfaat monggu ekonomi masyarakat. Akadiya dhalem kegiatan agabay pertunjukan teater, se ka’dhimma bakal buto bannya’ barang-barang (properti se bisa ebelli otaba esewa ka masyarakat) dhalem pertunjukan teater. Manabi badha pertunjukan teater tor konsisten (istiqomah) bakal madhateng oreng-oreng dhari loar Songennep. Enggi mon ajalan.

Badhana DKS bakal apareng kajurbuan kesenian. Maske kemungkinan se raja bakal badha parbidaan antara seniman tor pamarenta dhalem majaga DKS. Tantona pamarenta ngarep kalaban badhana DKS bakal apareng sombangan ka pamarenta songennep, minimal apareng promosi pariwisata. Kalaban badhana promosi pariwisata, enggi mon pojur bannya’ oreng se entar tor ngabas kadinapa kaodhi’an magarsare Sumenep. Tor jugan se ka’dhimma seniman paneka buto “ruang ekspresi kesenian” sopaja bisa agabay “karya” areng-sareng.

Napa pole samangken Dirjen Kebudayaan (bagian dhari Kemendikbudristek) pajat ngacet kadinapa kebudayaan paneka nyombang kamajuan bangsa lebat “jalur rempah-rempah” se ka’dhimma sumenep paneka tamaso’ dhalem “jalur rempah-rempah” akadiya produk pellok monyet (mente), tor en-alen epon. Manabi paneka ta’ epromosiyagi lebat aktivitas kesenian, paneka sajan tasellem tor sakone’ se ngaonenge. Sajan ampon bannya’ media se bisa promosi paneka.

Kalaban badhana DKS neka jugan bisa magampang dhalem ngerem “utusan” dhalem pan-saponapan event, akadiya pameleyan Kacong-Cebbing Sumenep, otaba pentas pertunjukan ka loar kabupaten, badha se meleyagiya, tor jugan bakal mele oreng se teppa’ kaangguy ekerem. Manabi sobung, enggi gun lem-tasellem dibi’. Napa pole bannya’ na’-kana’ ca-kanca se tor kadhang entar dha’ oreng se eanggep nyeppowe DKS kaangguy mensahkan badhana komunitas. Sumenep saestona pajat kodu badha DKS, ngereng akaca monggu kabupaten-kapupaten laen se ampon ajalan, odhi’ tor apareng kajurbuan seni, banne coma monggu kajurbuwan kesenian namong apareng kembang tor buwa dhalem kamajuan pariwisata.

Tape neka badha enggi payung hukumma? Dasar hukumma? Mon tadha’ enggi baremma pole. Kare acakarba? Ngereng ja’ ginjeggan.  

Posting Komentar

Lebih baru Lebih lama