Cengkal, Morsal Ban Lebur Ajalan


Pangarang empa’ buku molae dhari Embi’ Celleng Ji Monentar (Halaman Indonesia, 2016), Carpanna maso’ dhalem antologi TORA Satengkes Carpan Madura (Radar Madura, 2017), Kerrong ka Omba’ (Sulur Pustaka, 2019), Sokana (Komamedia-APM, 2020), Ngejung (Sulur Pustaka, 2021) paneka samangken nettep e Karduluk, Songennep. Lalake’ se pon mamare S2 na e UIN Sunan Kalijaga jurusan Islamic Interdisiplinary Studies  kalaban konsentrasi Pekerja Sosial. Kalaban paneka aba’na bisa ngacapak, ngacepek, ngaceper eadha’na sampeyan sadaja, otama sabban dhateng ka kelas, ret-moret STIDAR Ganding.

Mat Toyu nyama se biasa ampon kaonenge. Dhimen anyama M. Toyu Aradana dhu edhimma se olle. Ma se yes- ma yes kalaban Aradana. Padahal gi ta’ olle Dana sakale. Paleng polana sara  nyare dana. Samangken kalakowan sabban arena menangka ngale bato, nette tor ajuwal buku molae dhari buku sastra, ketab kantos buku humaniora, enggi badha jugan buku humor. Lalake’ se babbar taon 1990 e dhapor se jugan kandhangnga empe’, karana bakto paneka reng seppo gi’ ta’ gadhuwan roma tor kandhang. Babbar e disa Longos, kacamadan Gappora.

Mancal asakola e MI Taufiqurrahman, daddi moredda ke Marzuki saabit ballung taon asabab ajar noles A kantos Z. ngaji e K. Jazuli, ajar ngeja, mateppa’ masepa’ “Alip” sopaja jarna’ ja’ Alip paneka manjeng. Sodek ban jekjek. Molae ajar aroko’ mole kellas empa’. Meles. Kellas lema’ buru melle roko’ talijagat argana lemaebuwan. Pesse ollena salaman tellasan. E kellas lema’ ganeka, Mat Toyu, se lako eolok Mat mon kaena ta’ ealle, ta’ nae’ kellas. Kellas lema’ ejalane dhutawon. Kellas settong MI jugan dhutawon. Pendha atamen. Sanajjan badha sakola’an Diniyah, Mat Toyu se cengkal, mele amaen balbalan, daddi keeper. Penjaga gawang, gawang bola ejaga. Gun ejaga, bila badha bal, ta’ epega’. Enggi nyalonnon.

Nerrossagi asakola ka pondhuk, asakola e MTs Mambaul Ulum Gappora, sampe’ mare MA e sakola’an ganeka. E gadhiya, ajar organisasi OSIS (MTs-MA), ajar noles abareng Shiddiqi, Nurul Alimi Sirrulla se tolesanna lako emuat e Mading ban laen samacemma. e Mading (Majala ding-ngending, eh majalah dingding se teppa’) na’-kana’ sakanca’an padha noles puisi, saleng bales antara lake’an ban bine’an. Padhana sorat mar-samar. Mat Toyu noles dhang-sakadhang. Badha settong kancana se menta tolessagi sorat ka pacarra. Alhamdulillah, pasangan kasebbut ampon gadhuwan dhuwa’ potra, akabin ebakto buru lulus MTs. Leburra amaen bal ekeba ka pondhuk, e gappora gi’ sempat amaen bal e lapangan Gappora, (kalao’ kantor polisi gappora). Dhari sakeng leburra amaen bal, bettessa perna tao leso, ta’ neng aterko(wa) saenggana sara/sake’ bila nengkong (saenggana sara jugan bila mowanga BAB).

E bakto MA ganeka, Mat Toyu pera’ daddi bakkel OSIS, polana kala dhalem peleyan OSIS. E bakto paneka jugan, aba’na mole kennel ka Lukman Hakim AG, se bila nyabis ka pondhuk, nyambi kliping Koran, se kateppadan sanja’na emuat e Radar Madura. molae ganeka pas mabadha pakompolan Komunitas Batton. Malle oneng ka Battonna Langgar. Bila tao ka battonna langgar, tandhana ngaji, nyare elmo, sopaja aba’na daddi se teppa’, sopaja ta’ kepa’. Salaen Komunitas Batton, Mat Toyu, jugan agabung ka Komunitas Kobhung, apanggi kalaban Shiddiqi ban bannya’ kancana se ta’ bisa esebbut kabbi, samangken ampon bannya’ daddi oreng (sukses), akadiya NK Gapura se daddi wartawan Kompas TV. Bakto gadhiya, badha kanca pondhugga se pon kellas tello’ MA, nyamana Mas’odi, penter noles bakto gadhiya, tolesanna se abul-ombul Kasmaran Tompang Taresna olle Juara 1 sa kabupaten Sumenep.

Mare MA e Mambaul Ulum, taon 2010 mangkat ka Tana Jaba, dhapa’ ka Tana Mataram, kalerresepon Kraton Ngayogyakarta, dhalem pamarentaan Sultan Hamengku Bowono X. tedung e kampong Sapen, asakola e UIN Sunan Kalijaga. E gadhiya kancana dhari man-dhimman, Sumatera, Lombok, Aceh, Papua jugan badha. Genna’. E Jogja paneka, entar ka Malioboro, melle bakpia, melle tempa jada, gudek, ban laen samacemma. noles jugan e Jomblo Syar’i. ajar agaluy kopi (aeng panas ban gula) e Teater ESKA. Apol-kompol e Lembah Wungu tor Temor (Teater Humor se ta’ lucu sakale). Bakto S1 jugan sempat adaftar daddi anggota PMII.

Lulus taon 2014. Alako e Al-Jamiah sanajjan coma sabulan. Lakona noles, bila tello’ tolesan olle bajaran lema ratos ebu. Bakto paneka, Pimpinan Jurnal Al-Jamiah enggi paneka pak Al-Makin (rakana bu Rofah). Pas alako survey tenaga migran e survey meter dhu bulan. Ka pare dhu bulan. Abali pole ka jogja, alako sabadhana. Pas alako e Quick Chiken sampe daddi Supervisor kalaban gaji 2.050 dhalem sataon. 2017 mundur dhari Supervisor, ambu alako sanajjan gajina pon 2.050. maso’ asakola pole S2, se buru mare taon 2021 asabab cuti sataon polana ta’ andhi’ pesse. Bakto cuti kuliah ganeka, aba’na alako e Binokular molae kol empa’ sobbu/gi’ laggu sampe’ kol sapolo-sabellas (sabellun dzuhur), gajina epakredit sapeda motor.

Sabellun daddi bukuna, tolesanna se aropa carpan otaba sanja’, pon emuat e Radar Madura (jawa Pos Group), arabat Arsip Pros Madura (APM) dhari 2017 kantos mangken, sanajjan ta’ olle pesse raja, kajaba ajuwalan kaos atas nama APM. Bukuna ampon ngaolle tandha pangesto dhari Yayasan Kebudayaan Rancagè e taon 2020 tor 2022 kalaban bukuna Kerrong ka Omba tor Ngejung.

Ja’ tanya’agi gagal sanapa kale nyemma’e babine’, se penting samangken pon abine (araji) Neng Ummah El Kamil, menangka gantonganna ate se akalong mane’ kajembaran, sanajjan paggun ta’ andhi’ pesse. 

Posting Komentar

Lebih baru Lebih lama