Bulan Kamardikaan, Agustus Aesse Karammeyan

settong peserta maos sanja' e panggung se esaba' e adha'na balai disa Karduluk.


KARDULUK. 2022. Ngongodhadan Parjhughâ (ka’dhinto tolesan parjhughâ kalaban ejaan 2008, namong manabi nolesa kalaban se lebbi gampang bisa cokop kalaban Parjuga) Karduluk ngalampa pan-saponapan lomba, salaen lomba Nasyid Islami, jugan badha lomba ‘Merias Istri’ lomba paneka khusus monggu aparat disa, molae dhari kalebun kantos tim PKK, jugan badha lomba manyono’ pako ka dhalem butol, lomba paneka khusus epon monggu na’-kana’ SD otaba MI. badha jugan lomba maca sanja’ monggu na’-kana’ se omor sampe’ lema bellas taon, tor jugan lomba maca sanja’ monggu dibasa, molae omor nem bellas taon kantos tello polo taon.

Lomba maca sanja’ paneka elaksana’agi malem jum’at, tanggal sagame’ (25) Agustus 2022 (28 Sora 1444) molae lastarena iesya kantos tengnga malem. Lomba maca sanja’ madhateng dhuwa’ Dewan Juri, enggi paneka Mat Toyu, warga Karduluk tor Faizi, warga Jaddung. Sanja’-sanja se ebaca aropa serradan epon penyair nasional, akadiya D. Zawawi Imron “Indonesia Tanah Sajadah".  “Diponegoro" karya Chairil Anwar,  “Mata Luka Sengkon Karta” karya Peri Sandihuze. "Garuda Pancasila" Karya Prawoto Soesilo. "Hari Merdeka" karya Irham Wahyu S.

Peserta lomba dhateng dhari penjuru sumenep, Ganding, Bluto, tor laen samacemma. monggu peserta ana’ badha kantos tello polo peserta, se dibasa badha sekitar sagame’ peserta. Saenggana sampe’ tengnga malem.
Parjuga tor patot. Sadaja peserta maebir kabagusanna dhalem maca sanja’, kalaban ekspresi se lebur, intonasi se parjuga, saenggana ban-saban peserta nilai epon mirip-mirip.

“Sumenep pajat gudangnga Pangarang, tokang tembang, daddi ta’ bisa mongker, manabi pajat bannya’ se lebur maca sanja’, tor e lomba paneka, baik se kana’ otaba se dibasa, padha lebur, se kana’ jugan saestona ta’ kala ka se dibasa.” Oca’na Faizi, se pon biyasa daddi Juri Lomba Maca Sanja’.

“Se ngaolle nilai paleng tenggi tanto pajat lebur, dhalem matombu ekspresi mabaringbing ka se ngedingngagi. Reng-oreng pas esep, asabab aromasa eanyo’ dhalem ekspresi reng se maca sanja’ kasebbut.” Tamba Faizi sambi aroko’.

Parlo ekagali jugan, are Ahad tanggal 28 Agustus 2022 badha JJS: Jalan-Jalan Sehat otab jalan jalan santai. Sadaja masyarakat bisa noro' tor ngobange kupon, pasera oneng bisa olle hadiah lemari ES (tape ta' eoker), tor samacemma hadiah se lebur. Argana kuponna coma tello ebu.

Posting Komentar

Lebih baru Lebih lama