Tengkana Oreng Madura


Hehehe… saestona bingung dibi' napa pole kaula esebbut ahli basa Madura dhari kabupaten Songennep, padahal kaula gi' jar-ajaran, tanto laen dhari bangaseppo se laen paneka, napa pole pak Bustomi se pajat nyeppoe basa Madura sopaja paggun karabat e Madura. napa pole temana pajat sanget ce' bagussa, saestona badan kaula dibi' korang mareksane, napa se bisa epadaddi pagangseyan partengkan dhalem tatengkan Madura. manabi coma arabat parebasan, enggi me' pendha gampang, mesalla, “akantha/mara tep-kotep cellot” aneka bisa ekalodhu', bisa ekabanta sabban are e ban-sabban roma. Enggi jugan akadiya “apajung nompa' jaran” tor laen samacemma, aneka tamaso' parebasan se eka'dhinto esebbut kalaban perbasan, enggi e dhalem kamussa Andrian Pawitra, coma esebbut kalaban parèbhâsa ( bisa jugan etoles pèrbhâsan) ka'dhinto metorot kamus Bahasa Madura Indonesia, namong maksod parèbhâsan kasebbut tantona banne coma sakadar ca'-oca' se agandhu' arte otaba agandhu' gung-singgungan, ce' gampangnga, ja' mola'a terlalu sederhana  tantona dhalem parèbhâsan paneka bannya' se ekamaksod kalaban asan-basan dhalem basa Madura. sapaneka jugan kalaban “Aghângsè(h)” se agandhu' arte matajem kalaban niyat sopaja daddi kasaeyan dhalem kaodhi'an, mesal epon “aghângsè(h)” sadha', ladding, manabi garagaji tantona epatar sopaja tajem. Napa se kodu egangse dhalem partengkan oreng Madura. Ma' pas “aghângsè(h)” tengka neka napa. Tantona tengka-tengka paneka banne sakadhar nyambi berras ekeba ka olemman, ekeba atittili' (nyapot baji' se buru babbar), enggi ban gun berras malolo, badha se nyambi nyeor, badha se nyambi kondhur, labu ban samacemma. enggi manabi samangken ka olemman pera' berras, tellor, gula, kopi, mie. 

Molae gella' pon jugan ejarbaba'agi ja' oreng Madura neka bila asa-basa, adha-kandha neka badha tello macem ondhagan, basa enja-iya. Biasana neka eangguy kalaban oreng se padha tingkatan aba'na. mesalla epon padha keyaena, asabab polana padha akrab. Mesal-epon akadiya Keae Ji Monentar apangki sareng Mastoan Ji Tas Bane, asabab se kadhuwa neka ampon akrab, ampon biasa, apanggi tor ampon semma' jugan ampon akanca molae gi' kene', neka bila apanggi pas ta' abasa alos. Mesalla
“Dhari dhimma Ji?” Atanya Ji Tas Bane.  “Area dhari onjang mor alas, Ji” Saodda Ji Monentar. Paneka se esebbut padha tingkatan aba'na.

Biasana jugan eguna'ana dha' se ngodha'an otaba pangkadda amaba'an. Akadhiya DPR sareng rakyat, kemma tenggi pangkadda antara DPR sareng Rakyat, atenggiyan Rakyat. DPR garowa pera' ro-sorona rakyat. Pera' ro-soro. Pasera se kodu abasa? Rakyat ka DPR napa DPR ka Rakyat? Hehehe.

Kan se kodu eperengngagi neka kan sowarana rakyat? Enggi se kodu abasa neka DPR ka rakyat. Kadinapa manabi keyae…? Salana dibi' keyae acabbur daddi DPR. Rakyat neka kodu apareng kon-pakon ka DPR, anapa sabab, sabab rakyat neka majar pajek se ka'dhimma pajek kasebbut epamajar DPR sareng sadhaja pasilitassa tamaso' acara paneka. Enggi ca'na sampeyan pon abasa'a napa bunten pon ca'na. hehehe. Sanajjan ta' abasa alos monggu DPR neka ta' sala, ja' reng gun tokang sorona Rakyat. Enggi kan! Basa se alos neka monggu oreng toa, guru, keyae tor oreng-oreng se emolja'agi karana pangkadda, bisa elmona, bisa jugan karana seppona, bisa jugan karana sogina. Se dhi-budhi neka biyasana banne polana adduna, keng mon atemmo oreng sogi, ma' mapas, akaton se mapas se sala. Hehehe.

Tengka-tengka dhalem asa-basa.
Samangken neka ngajari oreng kalaban ekoca'agi gallu. Napa pole masala bab partengkan, akadhiya ngendhep bila lebat eajunna oreng, nundhu'-ngendhep neka biasana pajat kalakoanna oreng lamba' se pajat lemmes lambungnga, manabi samangken pon ta' addhu, pon jarang se ngajari masala nundhu'-ngendhep. Napa pole toron nompa' sapedha bila apanggi oreng toa. 

Enggi pajat manabi e jalan kota, jugan ta' mungkin toron nompa' sapedha. Masala cangkolang neka pon elang. Jugan masala akento' ebannya'na oreng, neka pon rang-rang ekagali, bisa-bisa lagguna-sadhumalem, masala-masala paneka elang sobung sakale.

Oreng ta' pate asalaman tor laen samacemma. aneka aropa'agi tatengkan se paleng sederhana, gampang tor malessoan bila elakonana. Bila apanggi ca-kanca gi' nyapa ekadhimma bisaos. Jugan akadhiya bila toju' e lencak, neka sokona se apaongga ka adha', namong montengnga, artena toju' ka adha' pas soko dhuwa'na paongga. Aneka tengkana.

Dhimen, taon 1999 neka, mon enggi jamanna pak Bustomi neka manabi asela ta' teppa' ta' duli eater se abinea. Anapa ma' kadipaneka, manabi sala toju' neka bakal matodhusan se ngater. Se ngater neka banne gun oreng ban-saromban, molae dhari pangadha' sampe' keyae-keyae seppo, pas pangantanna ta' tao toju' enggi todhus dibi' pangadha'na, minimal toju'na sepa' lekka'. Napa pole dhalem pasemowan bin-kabin neka ta' neng ban-saromban nolong jajan/dha'aran manabi e lowar lanjangnga tanangnga. Jugan oreng se ngatorragi dha'aran neka badha atoranna. Tor e dhapor garowa badha se ngator, jajan/juko' napa'an se kodu eatorragi ka adha', aneka badha orengnga se ngator ta' neng ban-saromban, nyamana bai semo.

Hal-hal kadipaneka, samangken kodu seminarragi buru ngongodhadan oneng. Manabi jamanna pak Bustome neka, eajarragi kalaban conto lebat kompolan-kompolan. Kadhang enggi coma kompolan barzanji, shalawatan, kamrat, patthogan, tahlilan ban laen samacemma se garowa sadhaja sopaja ngongodhadan padha ajar kadinapa cara ngator tengka molae dhari ajalan kantos ngatore dha'aran dhalem pasemowan. Banne coma atotoran, adha-kandha, bila acaca se eator otaba etator namong sadhajana neka padha badha pandumanna. Tantona para rabu sadhaja ampon padha ngagali ja' na'-kana', ngongodhadan neka bannya' se ta' abasa ka reng seppona, ka oreng-oreng se pendha seppo. Neka nandha'agi ja' partengkan kamadura'an neka molae elang. 

Enggi pajat kodu ajarragi kadinapa carana. Enggi lakone. Sakone' bannya', manabi para ajunan sadhaja abasa monggu ana'na, monggu kompoyya, pa insyaallah, kompoyya bakal abasa monggu dha' reng seppona. Kadipaneka cara ngajari na' poto. Ba'na kodu abasa, cong. Congkelengen. Aba'na dibi'na ta' mekkere se abasa'a. enggi congkelengen onggu. Sadhaja partengkan paneka pajat cek-recek, masalah manossa odhi', tape neka nandha'agi kamaduraan. Sabab sabban bangsa neka alaenan. Aneka buru akandha masala tengka manossa kalaban manossa, sela bariya buru sabuter. Kadinapa tengkana masyarakat Madura monggu tana. Napa pole samangkenna, tana-tana e pinggir sereng neka bannya' se locot, pon banne andhi'na oreng Madura. E Sampang aman gi'an gi' masala bab tana ganeka, mon e Sumenep pon salsalan ban salbudun. Tamba' odhang neka pajat bagus, bannya' ollena pesse. Tape enggi ganeka bannya' pan-napan se rosak. Bila gir sereng neka salbi, Tanana bannya se ekekes. Kadinapa carana ajaga sangkolan tana paneka. Ajaga tase'na pole gi'an. Buh mpon. Berra' onggu. Manabi tase'na neka se penting pon ja' jual, sabab tana neka aropa'agi ebuna kaodhi'an. Bume daddi ebu, kalaban somorra, esoso salanjangnga omor.

Enggi manabi sobung tengkana antara oreng ka oreng laen, enggi banne manossa se gadhuwan akkal. Akadiya keban, keban bai badha se ta' sarombanan dhalem aca-kanca, badha se ngarteyan. Bannya' keya se sarombanan. Manabi para ajunan sadhaja ta' terro se badha tatakramana, enggi dinggal pele dibi', se ka'dhimma se lebbi sae. Antara daddi manossa se tatakrama otaba se urakan, otaba korang ajar. Bisa mele dibi'. Napa pole samangken, jat bannya' oreng se korang paraten, korang gama, korang lebur dha' tatakrama, se penting pon ta' nyake'e oreng laen. Sadaja pemuda tor en-laen epon neka kodu manyettong, bersatu, sopaja parebasan pagguan cekka', tengka paggun lemma'. Kodu padha jaga. Adat ban tengkana. 

Sakalangkong!!!
Tolesan paneka esampeyagi bakto acara e sampang asareng pak Bustomi.

Mat Toyu.

Posting Komentar

Lebih baru Lebih lama