Sobek-Lorkong, Abit ta' Ekapolong


Indonesia aropa'agi nagara agraris tor maritim se raja tor lanjang, dhari sabang kantos merauke, namong se parlo ekagali enggi paneka, ta' sakabbiyanna Tanana bisa etamenne padhi malolo. Sapaneka jugan kalaban sabban tawonna ta' bisa etamenne padhi akadiya magarsare polo padhi se pajat bannya' tor bisa dhalemmanna sataon paneka bisa namen padhi. Manabi e Madura, manja', enggi paneka namen padhi, coma bisa e nem bara', enggi bisa jugan manja' e panemoran, bila para' nemora neka manja' pole, tape tanto paneka kodu nambai aeng kalaban ngonor dhari songai, manabi ngantos ojan malolo acora' gi sobung.  

Sapaneka jugan kalaban tane jagung, coma sakaleyan kantos dhukale tane, saenggana dha'aran dhari padhi tor jagung bisa ekoca'agi ta' nyokobi. Namong parlo ekagali, ekaoneng ja' dha'aran banne coma jagung otaba padhi se bisa epadaddi nase' tor edha'ar. Badha dhuwa' macemma obi' se ampon abit ta' edha'ar, badha se adhabu antara taon 1957, dha'aran kadhinto ampon ta' pate edha'ar.

Se pertama enggi paneka (obi) Sobek. Kantos samangken Sobek paggun tombu sabban taon, mosem bara' kantos nemor paggun odhi', ta' mellak ka aeng, gampang odhi'. Bungkana akadiya gambar paneka. Sobek bungkana bak celleng, obina jugan coklat para' cellengnga. Dhaunna antara sobek ban lorkong neka para' padha'a. Sobek paneka bisa edha'ar akadiya kalentheng, obi item obi biasa, tor tales, cokop kalaban ekolop otaba ekella, badha se adhabu ekella kalaban la'ang sajan nyaman.

Se kapeng dhuwa' enggi paneka (obi) Lorkong. Sobek sareng Lorkong paneka pajat mirip, para' padha'a, aneka pajat sataretanan obi. Bungkana lorkong lebbi serdhang, badha se ngoca' bungkana cong-lacong, bungkana biru (ijo) ngodha, obina lebbi pote, tera'.

Antara Sobek ban Lorkong paneka bigi obina raja bila pon towa, minimal pon padhana cangker otaba saperkemman. Manabi adha'ar settong aneka paggun cokop daddi ora'. Badan kaula jugan ta' oneng anapa obi paneka ampon ta' edha'ar, ekaballunagi, pon ta' ebikes. Ta' ekaparlo. Samangken bisa ekoca' mesken manabi ta' adha'ar berras/nase'. Nase'/berras neka kodu melle dhari nagara laen. Asabab pajat lakar ta' akor.

Manabi samangken bannya' jugan se etamen enggi paneka “PORANG” persis alias padha. Coma porang neka kalenthengnga (katak) badha e attas, akadhiya kalentheng, ja' mola'a abuwa attas aba, se baba daddi obina se raja, se e attas (katak/kalenthengnga) neka bisa etamen, bila namenna pole.

Posting Komentar

Lebih baru Lebih lama