Sanja' Khalil Satta Èlman


O SAIBA

e bibir labang saketheng
bula ngantos dika
kalaban sagunong pangarep 
e dhadha.
maske (o)reng towa padha
geggen mergem pangerrat.

ban ta' usah ngombar tanges
mungpong bula gi' andhi' ora'
manjeng ngantos dhatengnga dika
sampe bila'a bai.
maske jarum jam potong
maske angen aroba kamarong.

kutub/jogjakarta, 2021

JA' DINA

o saiba, salaggi' mata gi' bisa napser serro
maddha raga rassa tako'na bula. olle dika tao
baramma kobaterra taresna 
nangale kalemba'na izrail e lowar candhila.

derres aeng mata ta' bisa mapecca
galina nespa. akaton ondhem petteng
gun ngangre e bun-embunan,

ga-moga ta' nangaleya
kembang etabur ka tana
barammaa mon pas teba 
ta burung bula se gila.

o saiba, salaggi' sergu'na nyaba 
pendha dhammang
teggu'-pasekken tanang bula. 
rassa'agi kacebba sakojur badan.
olle bula ngarassa'agi keya, 
baramma du'a bula
nganggi' odhi' e ora'na dika.

ja' sakenga  pangeran nga'olleyagi darma
kaangguy ngater se ekataresna: 
ka sowarga.
bula tong-settongnga darma se nonton dika
ka taman abathek songay-kembang: 
macem barna.

kutub/jogjakarta, 2021

ANGEN
 
dhu angen, dhapa'agi
salam kerrong dhari bula
salam dha' rama tor ebu
jugan dha' taretan sadaja.

poko' dika ngedhing 
baramma monyena najaga 
e lencagga pangesto bula
yaktena aeng benneng 
se nyangga e pepena dhaun 
bakal ngalosot ka reba'anna dika
ban apangrasa narema penjung dari Suhadiya 
se eerenge tayub angling sapolo.

e dhinto, 
keteran pon edina'agi monyena
bula mesken dungngengnga ebu 
sabellunna nyellem ka alam mempe.
coma ngambuwagi salambar samper 
abathek kembang mabar 
se tombu-nyenna
e taneyanna taresna
bisa ngagga serrangan kerrong 
bakto seyang ban malemma.

malem ta' katon etem
kokkonnang maebir ngamennyor 
dhari poncana taneyan 
kantos padduna pandeng.

nyamana pon kadhung terro
metthega buwa pangaterro.
maske ko'ong eja-kaja
poko' seppe gi' ngerrap e dhadha
caloret tajem e raga.

kutub/jogjakarta, 2021

ANAPE BULA MA' NESER DHA' DIKA

bula ta' ngataowe, 
anape ma' tapencot onggu
apasal dhari guli, lerek, 
mesem, otaba samacemma.
bula gi' ta' bisa masteyagi. 

kalaban dhasar taresna 
bula geggen-maddek:
nangkes pana kerrong: 
namba gumegil tamburuwan. 
;nape pole sampe magi roba 
pornamana ka lalake'_salaen bula, 
ka kaca bai ja' sampe'.

kutub/jogjakarta, 2021

GARIS TANANG

labang atotop: banne polana badha
pan-barampan bulan menta gellu'
tape guste ta' kasokan kaangguy mokka'

barampa sorok pon bula oddi
tape poter balik ta' aberri' kaontongan

nyamana bagiyanna bula ban dika
ta' bisa maso' ka firdaussa pangeran
lebat saketheng_kalaban settong soko.

kutub/jogjakarta, 2021

SELLO' SOCA MERA

e penggir songay.
se eka'angen banne sello' asoca mera
tape baramma sowara
bisa morak dhadha 
gali bato etem.
ban baramma pandeng 
aropa caloret sakera
ma'a esto e jenning mata.

maske e aher careta
bula karem e banya'na fitna:
nyangka dika maranca rassa
kalaban cethak agandhu' panas naraka.

kutub/jogjakarta, 2021

BADHA SEYANG, BADHA MALEM

e babana ata', aeng mata etotta'
tape ate nola' acerreng
maske bengko atabing perreng

kaangguy nyambung nyaba
nganam teker pandhan
naleka pello kerreng e badan
salaen mekol landhu' ka teggal
malebbur tana kajal.

malem:
samar-samar monye gendhing 
nyosop ka mekkar kopeng
suhadiyana ngejung
kaodhi'an sabala
se ngakan ajuko' cabbi ban buja.

seyang:
sa'amponna are moncar
dhari gagangnga pacar
tang-bintang se eto'or dhalem mempe
compet ka mekkarra du'a pote
adina lampat aharkat berkat. 

kutub/jogjakarta, 2021*sanja'-sanja' kadhinto menangka refleksi dhari pan-barampan lagu madura se ekatembang S. Pandi, Ira Framesti, ban sakanca'an se kalonta taon 90-an. Ban sadaja judhul sanja' kadhinto metthek dari lagu-lagu kasebbut.


*Khalil Satta Èlman, alumni MTs-MA Nasyatul Mutaallimin Gappora. Anggautana Komunitas Semenjak. Samangken ajar noles e Lesehan Sastra Kutub Yogyakarta sareng daddi santre e PPM. Hasyim Asyari Yogyakarta.

Posting Komentar

Lebih baru Lebih lama